Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej "Wschód"
Komunikaty Związkowe

Komunikat z dnia 20 kwietnia 2017 r.

1. Pakt Społeczny.

W dniu 27 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych w sprawie podziału funduszu płac na jednostki organizacyjne na 2017 r. Przedstawiono nam te same wartości dotyczące funduszu płac i etatów, które zostały podane w dniu 21.11.2016 r. Nie uwzględniały one żadnej podwyżki wynagrodzeń i wzrostu zatrudnienia w związku z AAOD i zwiększeniem rezerwy. Na pytanie o podwyżki padła deklaracja ze strony pracodawcy, że w terminie do połowy kwietnia br. zostanie przedstawiony stronie związkowej tzw. Pakt Społeczny, który będzie zawierał propozycje dotyczące podwyżek wynagrodzeń pracowników w perspektywie kilku najbliższych lat ( do 2021 roku).

W dniu 12 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie w sprawie Paktu Społecznego. Pracodawca nie przedstawił nam żadnego konkretnego dokumentu, ani żadnej propozycji dotyczącej wzrostu płac. Na początku spotkania przedstawiono nam informację o wynikach finansowych Spółki za 2016 rok ( -65,3 mln zł), informację o ewentualnych skutkach finansowych podwyżek płac na etat; 300 zł ( wniosek „S”), 400 zł ( spór zbiorowy OPZZ), 500 zł ( spór zbiorowy Wspólnej Reprezentacji Związkowej ) i 1000 zł ( wniosek zgłaszany na pikietach), a także informację o płynności finansowej Spółki w 2016 r. Według pracodawcy Spółki nie stać na żaden z tych wariantów podwyżek, bo utracimy płynność finansową. Pan Przemysław Sypniewski – Prezes Zarządu stwierdził, że sama podwyżka wynagrodzeń niczego nie załatwi , trzeba temat rozwiązać kompleksowo, podając zagadnienia , które powinny zostać zawarte w Pakcie Społecznym. Zaproponował powołanie Zespołu ds. wypracowania Paktu Społecznego, który w terminie do 31 maja 2017 r. miałby opracować taki dokument.

I tutaj pojawiają się pewne rozbieżności pomiędzy tym co przedstawiono i zaproponowano na spotkaniu, a faktycznym działaniem pracodawcy, bo jednocześnie prowadzone są rozmowy z OPZZ ( które są w sporze zbiorowym) i Solidarnością (która w sporze zbiorowym nie jest) na temat podwyżek wynagrodzeń. W dniu 13 kwietnia 2017 r. na spotkaniu z tymi dwoma organizacjami reprezentatywnymi pracodawca przedstawił propozycję wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych do poziomu 2250 zł. W dniu 24 kwietnia 2017 r. ma się odbyć kolejne spotkanie, gdzie mają zostać przedstawione nowe propozycje wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych – chodzi prawdopodobnie o poziom 2.300 zł.

Mamy więc wątpliwości co do sensu powoływania Zespołu ds. wypracowania Paktu Społecznego, jeżeli rozmowy na temat podwyżek odbywają się poza Paktem Społecznym i tylko z wybranymi organizacjami związkowymi.

2. Premia regulaminowa za I kwartał 2017 r.

Na spotkaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. Pan Prezes Sypniewski stwierdził, że prawdopodobnie zostanie wypłacona premia za I kwartał 2017 r. Wyniki finansowe będą znane do 25 kwietnia i w tym dniu, na posiedzeniu Zarządu PP S.A. zostanie podjęta ewentualna decyzja o wypłacie premii.

3. Strategia Poczty Polskiej na lata 2017-2021.

W dniu 19 kwietnia 2017 zaprezentowano zakładowym organizacjom związkowym Strategię Poczty Polskiej na lata 2017-2021. Zawiera ona misję i wizję Spółki oraz ogólne założenia i cele strategiczne jakie mają zostać osiągnięte do 2021 r. Czyli – co chcielibyśmy osiągnąć: ( 2- krotny wzrost przychodów z usług KEP, 2,5 -krotny wzrost przychodów z usług międzynarodowych, 5-krotny wzrost przychodów z usług logistycznych). Na nasze pytania: w jaki sposób chcemy to zrobić ? - nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi. Nie znamy więc żadnych szczegółów, w tym dotyczących strategii personalnej, która w Strategii jest jednym z jej głównych filarów. Nie wiemy ilu pracowników ma zatrudniać docelowo Spółka, jak zmieni się struktura zatrudnienia w związku z przewidywaną zmianą struktury przychodów, jakie będą etapy i harmonogram realizacji Strategii. Nie wyjaśniono na czym polegać ma eksterytorialność placówek pocztowych tworzonych za granicą ( ETOE - strona 19 Strategii wersji rozszerzonej) .

Trochę więcej informacji jest w Intranecie, na forum. Pojawiły się wyjaśnienia eksperta, że w Strategii są zaplanowane podwyżki wynagrodzeń pracowników w przedziałach czasowych określonych w Strategii. Tych projekcji finansowych nam nie przedstawiono, a na spotkaniu nawet nie powiedziano, że w ogóle istnieją.

4. Spór zbiorowy o podwyżkę wynagrodzeń pracowników.

W dniu 27 marca 2017 r. 40. zakładowych organizacji związkowych utworzyło Wspólną Reprezentacje Związkową (WRZ) , której celem jest doprowadzenie do wzrostu wynagrodzeń pracowników w br. o 500 zł na etat. Takie żądanie zostało złożone do pracodawcy, a w związku z jego nie spełnieniem przez pracodawcę trwa spór zbiorowy. W przypadku nie przystąpienia do rokowań przez pracodawcę z WRZ - będą podejmowane kolejne, legalne, działania wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ze strajkiem włącznie.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Przedstawiamy odpowiedź pracodawcy w sprawie nałożenia na pracowników placówek pocztowych obowiązku stosowania stroju zastępczego wg nowych wytycznych określonych w "Standardach sprzedaży i obsługi klienta w placówce pocztowej" z dnia 6 marca 2017 r. "

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Przedstawiamy treść skargi złożonej do Państwowej Inspekcji Pracy co do sposobu wprowadzenia i zapisów nowego Regulaminu premiowania .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Przedstawiamy wniosek o udzielenie informacji w sprawie wzdrożenia nowego Regulaminu premiowania , oraz odpowiedź pracodawcy .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 07 kwietnia 2017 r.

Przedstawiamy list otwarty Wspólnej Reprezentacji Związkowej do pracowników Poczty Polskiej S.A..

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 04 kwietnia 2017 r.

Przedstawiamy wniosek do sygnatariuszy Regulaminu Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A., o dokonanie interpretacji przepisów Regulaminu, obowiązującego od dnia 1 marca 2017 roku. .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 04 kwietnia 2017 r.

Przedstawiamy stanowisko naszej organizacji związkowej w sprawie projektu podziału funduszu wynagrodzeń osobowych w 2017 r. .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 31 marca 2017 r.

dotyczący działalności Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Przedstawiamy komunikat ze spotkania, które odbyło się 28 marca br. w Warszawie , porozumienie o utworzeniu Wspólnej Reprezentacji Związkowej , oraz pismo do Zarządu Poczty Polskiej S.A. .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 30 marca 2017 r.

Przedstawiamy stanowisko w sprawie projektu Regulaminu premiowania.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 24 marca 2017 r.

Przedstawiamy stanowisko naszej organizacji związkowej w sprawie nałożenia na pracowników placówek pocztowych obowiązku stosowania stroju zastępczego wg nowych wytycznych określonych w "Standardach sprzedaży i obsługi klienta w placówce pocztowej" z dnia 6 marca 2017 r. "

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 17 marca 2017 r.

Przedstawiamy projekt "Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Poczcie Polskiej S.A." , oraz nasze stanowisko

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 08 marca 2017 r.

Przedstawiamy interpretację Urzędu Skarbowego w sprawie podatku od kilometrówki, o którą na nasz wniosek, wystąpiła Poczta Polska.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 02 marca 2017 r.

W dniu 28.02.2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych. Były omawiane dwa tematy:

1. zmiana struktury organizacyjnej Centrali POL - od dnia 1 marca 2017r.,

2. zmiana struktury organizacyinej PIT - od 15 marca 2017 r.

Ad. 1

Zmiany w POL dotyczą tylko Centrali. Na tym etapie nie będzie zmian w strukturze Regionów Dystrybucji. Cała centrala POL to ok. 500 etatów. Z tego administracja to 98 etatów. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych mają zostać poddani formalnej ocenie pracowniczej, od której będzie zależała ich przyszła praca w nowej strukturze Centrali POL. Ewentualny nabór na nowe stanowiska ma się odbywać tylko w ramach rekrutacji wewnętrznej. Pracownikom, którzy nie znajdą miejsca w nowej strukturze Centrali, zostanie zaproponowana praca w innych komórkach POL. Proces zmian ma się zakończyć do 30 marca 2017 r. W nowej strukturze ma być mniej o 4 etaty: dyrektorzy - 2 etaty, kierownik - 1 etat, pracownik - 1 etat. Oszczędności z tego tytułu w skali roku mają wynieść ok. 400 tys. zł.

Zmieniła się koncepcja w sprawie przyszłej lokalizacji OWiK . Nie będzie to już Lublin. Nowa lokalizacja to Łódź i Szczecin.

Firma zewnętrzna, której zlecono opracowanie nowego układu komunikacyjnego Poczty Polskiej nie zakończyła jeszcze pracy. Pierwotny termin zakończenia ( 28.02.2017) został przesunięty na 15 marca 2017 r. Po tym terminie opracowanie trafi na Zarząd Poczty Polskiej. Nie wiadomo czy zostanie ono przedstawione związkom zawodowym. Prawdopodobnie zostanie ono wykorzystane przy opracowywaniu przyszłej struktury POL poniżej szczebla Centrali.

Badanie AAOW ( analiza węzłów) zostało zakwestionowane przez kierownictwo POL i zwrócone do Pionu Jakości do poprawy.

Ad. 2

Zmiany w PIT mają się rozpocząć od 15 marca 2017 r, a zakończyć do 15 maja 2017 r. W PIT jest ok. 800 etatów. Tutaj zmiana dotyczyć będzie całej struktury. Wszyscy zatrudnieni w PIT mają zostać poddani ocenie pracowniczej. Nastąpi zmniejszenie zatrudnienia o 17,47 etatu ( dyrektorzy - 3 etaty, kierownicy - 10 etatów, liderzy - 4 etaty , stanowiska wykonawcze - 0,47 etatu).

Pytania ze strony związkowej dotyczyły:

- zatrudniania ekspertów. Jest ich pięciu w PIT i zajmują się negocjowaniem umów. Dla nich stworzony został specjalny ,,Parasol antykorupcyjny''. Odmówiono nam szczegółowych wyjaśnień na czym polega ten program i jak jest finansowany?

- współpracy PIT ze stanowiskami informatycznymi występującymi w innych jednostkach i komórkach w strukturze Spółki. Taka współpraca odbywa się tylko poprzez Service Desk. Temat ten został przyjęty do analizy przez kierownictwo PIT.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 27 lutego 2017 r.

Przedstawiamy odpowiedź pracodawcy dotyczącą stosowania § 27 Regulaminu korzystania z ZFŚS w PP.S.A.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 24 lutego 2017 r.

I. Utworzenie Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

W dniu 22 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie 34 zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej S.A. Było to spotkanie tylko organizacji niereprezentatywnych i bez udziału przedstawicieli pracodawcy. Na spotkanie nie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji reprezentatywnych NSZZ „Solidarność” i ZZPPP (OPZZ), do których nie mamy już zaufania. Uczestniczące w spotkaniu organizacje podjęły decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy w kilku obszarach działania. Podpisano pismo skierowane do Zarządu Poczty Polskiej S.A. informujące o powołaniu Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. W piśmie przedstawiono również żądania, oczekiwania i decyzje Komitetu – . Spośród uczestników powołano Grupę Roboczą , która będzie koordynowała wspólne działania. Komitet ma być przeciwwagą dla organizacji reprezentatywnych, których działalność oceniamy bardzo krytycznie. Naszym atutem, oprócz determinacji w skutecznym rozwiązywaniu istotnych problemów pracowniczych, jest liczebność. Liczba pracowników zrzeszonych w organizacjach niereprezentatywnych jest większa niż liczebność członków dwóch organizacji reprezentatywnych oraz obszar działania obejmuje całą Pocztę Polską i jej wszystkie struktury organizacyjne.

W odpowiedzi na ww. pismo Pracodawca zaproponował spotkanie z Grupą Roboczą w dniu 2 marca 2017 r. i z Komitetem w dniu 3 marca 2017 r. .

Przedstawiamy odpowiedź Komitetu na propozycję Pracodawcy w sprawie spotkania wyznaczonego na dzień 2 i 3 marca.

II. Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

W dniu 23 lutego 2017 r. o godzinie 16 odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Tematem posiedzenia Komisji było m.in. - Rozpatrzenie informacji o sytuacji w Poczcie Polskiej SA oraz rozwoju Banku Pocztowego S.A.

Warto obejrzeć transmisję bo wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa i Zarządu Poczty Polskiej S.A. dotyczyły aktualnej i przyszłej sytuacji Poczty Polskiej S.A.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie działalności funduszu socjalnego przy Regionie PKL w Lublinie.

W dniu 23 stycznia 2017 roku odbyło posiedzenie Komisji Socjalnej w Lublinie, na którym rozpatrzono wszystkie zaległe wnioski złożone przez pracowników w 2016 roku oraz wnioski bieżące - z 2017 roku,

Negatywnie rozpatrzono cześć wniosków z 2016 r.:

- pracowników, którzy złożyli wnioski o wczasy pod gruszą dla dzieci,

- emerytów i rencistów, którzy złożyli wnioski o wczasy pod gruszą,

- oraz wniosek 1. emeryta o dofinansowanie do wypoczynku (obozu) swoich dzieci.

Wnioski te były składane przez uprawnionych w trakcie całego roku, ale termin ich rozpatrzenia został przesunięty przez Komisję, na ostatnie posiedzenie w 2016 roku.

Na wszystkie ww. wnioski przeznaczono jedynie kwotę 30 tys. zł , co umożliwiło realizację ok. 30 wniosków , tj. tylko tych, które zostały złożone w terminie do 9 maja 2016 roku (decydowała kolejność złożonych wniosków).

Wszystkie ww. wnioski, które zostały złożone po tym terminie zostały rozpatrzone odmownie.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jedynym dopuszczalnym i legalnym kryterium jakie może być brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń jest kryterium socjalne (a więc nie termin złożenia wniosku, czy status uprawnionego)

W Komisji Socjalnej w Lublinie odmówiono prawa do świadczeń pracownikom , którzy złożyli wnioski o „wczasy pod gruszą” dla dzieci jako jedno z dwóch świadczeń przysługujących dzieciom na podstawie Regulaminu zfśs , kiedy jednocześnie inni pracownicy mogli korzystać z innych, dowolnych, dwóch świadczeń dla dzieci. Pracownicy ci spełnili zatem wszystkie wymogi formalne, określone w Regulaminie zfśs, żeby takie świadczenie otrzymać (są uprawnieni do świadczenia, złożyli stosowne wnioski, tabela przewiduje dopłaty). Nie ma więc żadnego uzasadnienie, żeby odmówić im takich świadczeń.

Odmówiono również prawa do świadczeń emerytom i rencistom ze względu na ich status , bez względu na ich sytuację materialną.

W związku z powyższym w dniu 24 stycznia 2017 roku złożyliśmy ( jako zakładowa organizacja związkowa) drugą już skargę do Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie.

W chwili obecnej osoby, którym odmówiono przyznania świadczeń otrzymują pisma informujące ich o tym fakcie.

W związku z powyższym informuję, że na naszej stronie związkowej ( w zakładce Regulaminy ZFŚS, oraz komisji socjalnych) zamieszczone zostaną wzory skarg do Państwowej Inspekcji Pracy, które można składać indywidualnie, w przypadku otrzymania odmowy przyznania świadczenia. Jeden wzór dotyczy pracowników, drugi jest dla emerytów i rencistów oraz osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 07 lutego 2017 r.

I. Regulamin premiowania i Regulamin zfśs.

Oba projekty Regulaminów zostały przesłane do zakładowych organizacji związkowych (zoz), do uzgodnienia, w dniu 14 grudnia 2016 roku. Wyznaczono jednocześnie 30. dniowy termin na zajęcie wspólnego stanowiska przez zoz – do 13 stycznia 2017 r. W dniach 19 grudnia 2016 roku i 11 stycznia 2017 roku odbyły się w Warszawie dwa spotkania mające na celu omówienie projektów i ich ewentualną modyfikację. Na spotkaniach tych zapewniano nas, że projekty stanowią ich wersję wyjściową i mogą zostać zmienione. Jednak pod koniec spotkania w dniu 11 stycznia 2017 roku zakomunikowano nam, że w terminie do 13 stycznia 2017 r. mamy zająć stanowisko - do tej wersji, która została nam przekazana w dniu 14.12.2016 r. W praktyce mieliśmy więc 2 dni ( z 30 ustawowych ) na przedstawienie wspólnego stanowiska zoz w sprawie regulaminów. W tej sytuacji kilka organizacji związkowych przedstawiło swoje indywidualne stanowiska. Nasza organizacja przedstawiła dwa stanowiska - do obu projektów Regulaminu. Od strony formalno-prawnej istotne jest to czy takie wspólne stanowisko przedstawiły organizacje reprezentatywne. Jeżeli nie ma wspólnego stanowiska wszystkich organizacji związkowych – to pracodawca jest uprawniony do samodzielnego wprowadzenia Regulaminów. Jeżeli nie ma wspólnego stanowiska wszystkich zoz, a takie wspólne stanowisko przedstawiły organizacje reprezentatywne to są dwie możliwości:

- wspólne pozytywne - to pracodawca wprowadza Regulamin,

- wspólne negatywne – brak możliwości wprowadzenia Regulaminu i procedurę należy rozpocząć od nowa.

Czy takie wspólne stanowisko organizacji reprezentatywnych zostało przedstawione pracodawcy? Nie mamy co do tego pewności. Pracodawca twierdzi, że takie stanowisko otrzymał.Oficjalnie jednak, pracodawca odmówił nam przekazania treści tego stanowiska do wiadomości, chociaż formalnie o to wystąpiliśmy. Tych stanowisk nie przekazały nam również „Solidarność” i OPZZ – organizacje reprezentatywne. Znamy jednak treść stanowiska ZZPPP w Warszawie ( OPZZ) – w którym organizacja ta popiera Regulamin socjalny, a negatywnie ocenia Regulamin premiowania. Stanowisko to nie zawiera jednak żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Prawdopodobnie, z tego właśnie powodu wynika niechęć do ujawnienia tych stanowisk. Organizacje reprezentatywne, które zrzeszają po kilkanaście tysięcy pracowników i mają swoich radców prawnych bądź mają zawarte umowy na obsługę prawną - nie przedstawiły żadnego merytorycznego uzasadnienia do swoich stanowisk.

Aktualna sytuacja jest następująca:

1. Regulamin socjalny - pracodawca twierdzi, że ma wspólne pozytywne stanowisko organizacji reprezentatywnych. Regulamin zostanie więc przyjęty na najbliższym posiedzeniu Zarządu Poczty Polskiej S.A. Zostanie opublikowany i będzie obowiązywał od 1 marca 2017 roku.

2. Regulamin premiowania - wspólne negatywne stanowisko organizacji reprezentatywnych uniemożliwia wprowadzenie Regulaminu. Proces tworzenia Regulaminu rozpoczyna się od nowa. W dniu 3 lutego 2017 r. został powołany Zespół złożony z przedstawicieli pracodawcy i przedstawicieli związków zawodowych do wypracowania projektu. Zespół ma zakończyć prace do 25 kwietnia 2017 roku. Najbliższy możliwy termin na wprowadzenie regulaminu to III kwartał 2017 r.

W naszej ocenie podpisany przez organizacje reprezentatywne Regulamin socjalny jest niezgodny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i był procedowany niezgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Zamierzamy zaskarżyć ten Regulamin do Państwowej Inspekcji Pracy oraz wystąpić do Sądu o unieważnienie tego aktu prawnego.

W sprawie Regulaminu premiowania wnieśliśmy nasze uwagi. Trzeba uczciwie przyznać, że projekt Regulaminu jako propozycja wyjściowa pracodawcy szedł w dobrym kierunku. Po uwzględnieniu uwag związków zawodowych (tych nielicznych które przedstawiły swoje uwagi i propozycje) powstałby całkiem przyzwoity Regulamin, który pozwoliłby uruchomić większą część rezerwy na premię, bez względu na wynik finansowy Spółki. W obecnej sytuacji nie wiadomo jaki projekt regulaminu premiowania będzie podstawą pracy Zespołu. Organizacje reprezentatywne nie przedstawiły uzasadnienia do swojego negatywnego stanowiska oraz nie przedstawiły żadnego innego alternatywnego projektu. Z ww. powodów nie wyraziłem zgody na pracę w takim Zespole.

II. Wyniki obciążenia pracą AAOD i AAPP.

Wyniki z badań zostały przekazane w dniu 6.02.2017 r. do Regionów Sieci.

AAOD - średni wynik z badania to 105,19% - norma przyjęta przez Spółkę - 95%- 105%. Zróżnicowanie obciążeniem na poziomie Regionów Sieci wynosi (od 101% do 110%), a w poszczególnych rejonach doręczeń (od 41% do 227%).

AAPP – średni wynik z badania to 87,01% - norma przyjęta przez Spółkę 90% - 110%. Pomimo osiągniętego w skali kraju wyniku AAPP poniżej normy podjęto decyzję o utrzymaniu dotychczasowej etatyzacji, mając na względzie czas oczekiwania pracownika na klienta tj. świadczenie gotowości do realizacji usług. Ten ostatni fragment zdania ma podstawowe znaczenie w interpretacji wyników. W badaniu AAOD nie wzięto pod uwagę czasu pracy placówek wynikającego z zapewnienia dostępności do usług powszechnych i konieczności zapewnienia niezbędnej obsady. Czas pracy placówek wynika m.in. z prawa pocztowego. Dlatego tych wyników nie można bezpośrednio wykorzystać do zmiany organizacji pracy w placówkach pocztowych!!!.

W każdym Regionie Sieci ma zostać powołany zespół , z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, pod nadzorem Dyrektora RS, mający za zadanie wyrównanie obciążenia pracą w poszczególnych placówkach pocztowych Regionu Sieci, a co za tym idzie dokonanie niezbędnych zmian w celu usprawnienia organizacji pracy.

Zarząd naszego Związku postanowił ,że nie będziemy brali udziału w pracach takich zespołów:

1. Z przedstawionych danych wynika, że ze względu na zróżnicowane obciążenie pracą w rejonach doręczeń z niektórych UP trzeba będzie zabrać etaty, a dołożyć do innych. Nie jest rolą związków zawodowych zmniejszanie wymiarów zatrudnienia pracownikom czy przenoszenie listonoszy do innych placówek. Sprawy organizacji pracy należą do Pracodawcy. Związek jest od obrony praw i interesów pracowników. Ponadto stawia nas to w dwuznacznej sytuacji. Z jednej strony będziemy uczestniczyć w zmianach etatów, a z drugiej będziemy bronić pracowników.

2. Takie działania można prowadzić, ale tylko w przypadku posiadania przez RS-y pełnej rezerwy organizacyjnej (urlopowo-chorobowej). Rezerwa ta została zwiększona do 9,13 w służbie doręczeń i służbie okienkowej, a w zapleczu do 5 %. Docelowo (nie wiadomo jeszcze kiedy to nastąpi) ma ona zostać zwiększona odpowiednio do 13% i 6%.

3. Nie wiemy według jakich zasad ma pracować Zespół. W jakim trybie będą wypracowywane decyzje, w jakim okresie czasowym, jaka będzie rola przedstawicieli związków zawodowych? Z pierwszych zaproszeń do zespołów, od Dyrektorów RS-ów, jakie otrzymaliśmy wynika, że udział przedstawicieli związków zawodowych będzie miał charakter konsultacyjny, doradczy i ekspercki, co do kierunków, reguł i zasad działania.

III. Pozostałe tematy.

1. Do ZUS składane są pierwsze indywidualne wnioski przez pracowników o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie niewłaściwego naliczania świadczeń chorobowych w 2016 r. przez Pocztę Polską S.A. W komunikacie z dnia 12 września 2016 r. zamieściliśmy odpowiedź ZUS na nasz wniosek o przeprowadzenie kontroli, ale ZUS takie kontrole może przeprowadzić tylko na wniosek konkretnego pracownika. Na naszej stronie zostanie utworzona osobna zakładka na ten temat ( ZUS) gdzie zamieścimy wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy oraz wzory wniosków do ZUS i PIP.

2. Związek nasz liczy obecnie 534 członków – pracowników Poczty Polskiej S.A. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych wystąpiliśmy z wnioskiem do Pracodawcy o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy 2. członków Zarządu Związku, po 0,5 etatu. Ze zwolnienia takiego, w celu prowadzenia działalności związkowej, będą korzystali przewodniczący Oddziałów Związku z Łodzi i Gdańska.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r.

Przedstawiamy odpowiedź pracodawcy na nasz wniosek złożony w dniu 14 grudnia 2016 r. na temat planowanych zmian w Pionie Sprzedaży po 1 stycznia 2017 roku.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 16 stycznia 2017 r.

Przedstawiamy Nasze stanowisko w sprawie projektu Regulaminu ZFŚS.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 9 stycznia 2017 r.

1. Regulamin premiowania i Regulamin zfśs.

W dniu 14 grudnia 2016 roku do zakładowych organizacji związkowych zostały przesłane dwa projekty regulaminów: Regulamin premiowania i Regulamin zfśs. Jednocześnie zakreślono organizacjom związkowym 30 dniowy termin na zajęcie stanowiska w sprawie regulaminów - w trybie art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych ( do 13 stycznia 2017 r.). W dniu 19 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawiciel pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych mające na celu omówienie obu projektów. Przed tym spotkaniem ( aby dać czas pracodawcy na przygotowanie się ) wysłaliśmy nasze pytania i wątpliwości, na które chcieliśmy uzyskać odpowiedź. Na spotkaniu jednak nie otrzymaliśmy jednoznacznych i wyczerpujących wyjaśnień na te pytania i inne zadane w trakcie spotkania. Ważny wniosek z tego spotkania to taki – że przedstawione projekty nie są ich wersją ostateczna i można do nich jeszcze zgłaszać uwagi i propozycje. W dniu 20 grudnia 2016 r. otrzymaliśmy e-maila od pracodawcy , że do 30 grudnia (w miarę możliwości) możemy zgłaszać swoje uwagi i propozycje do tych projektów. Takie uwagi i propozycje zostały przez nasz złożone. Jednocześnie, w dniu 2 stycznia 2017 roku wystąpiliśmy z wnioskiem do Pani Agnieszki Grzegorczyk- Dyrektora Zarządzającego PKL o anulowanie pism z dnia 14 grudnia 2016 roku zakreślających 30 dniowy termin na zajęcie stanowiska, ponieważ takie stanowisko może odnosić się tylko do ostatecznej wersji projektów, która jeszcze nie powstały. Wyznaczenie 30 dniowego terminu było więc przedwczesne i nieuprawnione. Na razie nie mamy odpowiedzi na nasz wniosek. Na dzień 11 stycznia 2017 roku wyznaczono nam kolejne spotkanie w sprawie projektów regulaminów.

2. Zmiany organizacyjne w Pionie Sprzedaży i PKL.

W dniu 29 grudnia 2016 roku na spotkaniu w Warszawie zaprezentowano nam zmiany organizacyjne , wprowadzane w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

1). Zmiany w Centrali PS.

Od 1 stycznia 2017 roku następują tylko zamiany organizacyjne w Centrali Pionu Sprzedaży. W 2017 roku nie są planowane dalsze zmiany organizacyjne poniżej szczebla Centrali. Takie zmiany będą przygotowywane i zostaną wdrożone prawdopodobnie od stycznia 2018 roku. Nas interesowała ocena skutków obecnej regulacji. Jakie korzyści wynikają z niej dla organizacji i jakie będą oszczędności z tego tytułu? W naszej ocenie wprowadzana zmiana nie wpłynie na poprawę organizacji pracy w Pionie Sprzedaży. Jest to raczej typowa zmiana związana z „karuzelą stanowisk", która występuje zawsze po zmianie rządzącej opcji politycznej. Wykazane korzyści to też raczej oszczędności tylko „ na papierze” niż faktyczne oszczędności. W naszym Intranecie ( artykuł z dnia 2.01.2017 r.) zmiana ta jest przedstawiana jako związana z likwidacją ok.50 etatów, co w skali roku ma dać ok. 1,7 mln zł oszczędności. Statystyka jest jednak taka, że 23 etaty z pracownikami przesunięto do innych Biur Centrali (15 do PI, 6 do Biura Marketingu, 2 do Biura Filatelistyki). Natomiast 25. pracowników zostanie przesuniętych do struktur poniżej poziomu Centrali, ale bez etatów. Etaty i fundusz na te etaty pozostaje w Centrali- do dyspozycji Dyrektora PS. Teoretycznie są to etaty z przeznaczeniem na wzmocnienie placówek pocztowych. Należy się jednak spodziewać, że etaty te w Centrali, w krótkim okresie czasu, zostaną ponownie obsadzone, ale w Centrali. Ostatnie 2 etaty (z tych wykazanych 50) to przesunięcie z Wydziałów Kluczowych Klientów do komórek regionalnych PS.

2). Zmiany w Pionie Kapitału Ludzkiego.

Od 1 stycznia 2017 roku następuje pierwszy etap zmian w PKL. Kadry, wynagrodzenia i socjalny przeniesiono organizacyjnie z COF i włączono je do PKL. Zmieniła się struktura organizacyjna PKL i w związku z tym opublikowano ( w Intranecie) nowy Regulamin organizacyjny tego pionu. Co z tego wynika? Przeniesiono wszystkich pracowników i etaty z COF do PKL. W nowej strukturze wzrasta liczba kierowników. W każdym RPKL utworzone zostaną odrębne komórki ds. socjalnych,a tym samym wzrośnie liczba kierowników. Dotychczasowi kierownicy Działów Doradztwa Kadrowego w siedzibach Regionów PKL awansują na stanowiska Menedżerów HR ( z 7 na 10 kategorię zaszeregowania). W pierwszym etapie nie nastąpi podporządkowanie obsługi pracowników pod względem obszarowym pod poszczególne Regiony PKL - co miało być istotą zmian w strukturze PKL. Kadry miały być bliżej pracowników. Do końca I kwartału br. będą trwały prace nad opracowaniem nowego podziału obszarowego obsługi kadrowej i płacowej.

3. Pozostałe tematy.

1). Zapowiedziano kolejne zmiany struktur organizacyjnych w Centrali ( PPPO, PIT, Biuro Filatelistyki, POL).

2). Sprawa wliczenia hipotetycznej premii do podstawy premii rocznej pracowników eksploatacji- została zgłoszona do PIP – otrzymaliśmy informację o przedłużeniu terminu kontroli do 23 stycznia 2017 r.

3). Sprawa nierównego traktowania pracowników pod względem dostępu do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poczcie Polskiej i w Komisji Socjalnej w Lublinie - została zgłoszona do PIP. Kontrola w Lublinie zakończyła się wystąpieniem PIP do Pracodawcy . W pozostałym zakresie kontrola jest prowadzona przez OIP w Warszawie.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przedstawiamy odpowiedź pracodwcy w sprawie umów o zakazie konkurencji obowiązujących w Poczcie Polskiej S.A. , oraz odpowiedź w sprawie wdrożenia arkusza ZPCER we wszystkich placówkach pocztowych. .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 9 grudnia 2016 r.

W dniu 5 grudnia 2016 r. nasza organizacja związkowa wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie umów o zakazie konkurencji obowiązujących w Poczcie Polskiej S.A.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 8 grudnia 2016 r.

Przedstawiamy odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 21 listopada 2016 r. na nasze zgłoszenie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie warunków korzystania ze zwolnień podatkowych dotyczących używania do celów służbowych pojazdów stanowiących własność pracownika .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 2 grudnia 2016 r.

1. Zmiany organizacyjne w Pionie Sprzedaży, w Segmencie Klienta Detalicznego (SKD), od 1 listopada 2016 r.

Zmiana ta wiązała się z likwidacją 70 stanowisk menedżerów usług finansowych, 5 stanowisk zastępców dyrektorów ds. sprzedaży i 25 stanowisk ds. marketingu. Jednocześnie zwiększono zatrudnienie w komórkach wsparcia, w RS, o 22 etaty. W wyniku tych zmian do eksploatacji miało trafić 78 etatów. Jaki jest efekt tych zmian - ile etatów i osób przeszło do eksploatacji, jakie są oszczędności z tego tytułu – na te pytania, które zadaliśmy kierownictwu SKD, nie uzyskaliśmy dotychczas odpowiedzi. Przy okazji tej zmiany przekazano wytyczne do urzędów pocztowych o możliwości wykorzystywania Doradców Klienta ( DK) do czynności nie związanych bezpośrednio z ich stanowiskiem pracy. Na razie nie mamy sygnałów o angażowaniu DK do prac, które utrudniałyby im wykonywanie ich obowiązków wynikających z umowy o pracę. W przychodach Poczty Polskiej sprzedaż usług bankowych i ubezpieczeniowych do duża i ważna pozycja. W następnych latach jest planowany wzrost sprzedaży tych usług i zwiększenie przychodów z tego tytułu.

2. Plan funduszu wynagrodzeń na 2017 rok.

W dniach 21 i 28 listopada 2016 r. odbyły się spotkania w ramach procedur zapisanych w art.10 układu zbiorowego pracy w sprawie uzgodnienia planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2017 rok. W statystyce wygląda to następując: wykonanie zatrudnienia w 2016 roku będzie wyższe od zakładanego planu na 2016 r. o 3862,10 etatów. Plan zatrudnienia na 2017 rok będzie wyższy o 1120,20 etatów (średnioroczne) od wykonania 2016 r. Te 1120,2 etatu to nie będą nowe , dodatkowe etaty. Są to w większości skutki wzrostu zatrudnienia, które miało miejsce w trakcie 2016 roku. W tej liczbie ( 1120,2) nowe etaty to 289,28 na realizację zadań wynikających ze wzrostu wolumenu przesyłek opracowywanych w WER. Fundusz wynagrodzeń na 2017 r. uwzględnia wszystkie skutki wzrostu wynagrodzeń z 2016 roku. Nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników 2017 r. W rezerwach Spółki utworzono rezerwą na premię zadaniową, prze założeniu pełnego wykonania zadań.

W tej sytuacji istotne jest pytanie – czy premia zadaniowa będzie wypłacana w 2017 r.

Rok 2016 pokazał , że jest to raczej premia iluzoryczna, bo uzależniona od wyniku finansowego Spółki, na który pracownicy mają niewielki wpływ. Pomimo tego, że pracownicy i jednostki organizacyjne wykonują plany przychodów, a nawet go przekraczają, to z powodu przekroczenia planu kosztów i nie osiągnięcia zakładanego wyniku - premia nie jest wypłacana. Pracownicy mogą więc wykonać 200 % planu , ale jeżeli Zarząd, poprzez swoje decyzje, znacznie przekroczy plan kosztów to i tak premii nie będzie. W 2016 roku Poczta dofinansowała kwotą kilkudziesięciu milionów złotych Spółki córki- co rzutuje na wynik, a pracownicy nie mają na to żadnego wpływu. W planie przychodów była również zaplanowana sprzedaż nieruchomości , której nie zrealizowano- na co pracownicy też nie mają wpływu. Takich sytuacji jest znacznie więcej. Na zadane wyżej pytanie otrzymaliśmy odpowiedź, że w połowie grudnia br. zostanie nam przekazany do uzgodnienia zmieniony Regulamin premiowania. Część premii nie będzie uzależniona od wyniku finansowego. Jaka to będzie część- jeszcze nie wiadomo. Pracodawca zamierza wprowadzić zmiany od II kwartału 2017 r. Stwierdziliśmy, że zależy nam na tym, aby premia została uruchomiona od I kw. 2017 r. i poprosiliśmy o szybsze tempo prac nad projektem zmian do Regulaminu premiowania.

Drugie istotne pytanie – czy będą zwolnienia grupowe w 2017 r.?

Plan zatrudnienia na 2017 r. zakłada wzrost zatrudnienia, a nie redukcję - ale planowane są również działania zmierzające do zmniejszenia zatrudnienia w administracji. Aby dokonać przesunięć pracowników z administracji do eksploatacji konieczne jest uruchomienie procedury zwolnień grupowych - prawdopodobnie w I kw. 2017 r.

3. Zmiany organizacyjne w Centrali Spółki ( PUB i PKL).

Zarząd Poczty Polskiej S.A. w dniu 22 listopada 2016 r. przyjął uchwałę nr 150/2016 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Centrali Poczty Polskiej. Od 1 stycznia 2017 r. likwidacji ulega Pion Usług Biznesowych. Pozostanie COF. Do Pionu Kapitału Ludzkiego włączone zostaną kadry, płace i socjalny. Do nowo tworzonego Biura Relacji z Klientem przejdą reklamacje, skargi i wnioski. Będzie utworzone jeszcze jedno, nowe Biuro – Centrum Szkoleniowe- jednostka organizacyjna o ogólnopolskim zasięgu działania, odpowiadające za procesy obsługi i szkoleń dla Spółki. Najważniejszym dokumentem, biorąc pod uwagę szczegółowość zapisów dotyczących zmian organizacyjnych , jest Regulamin organizacyjny. Miał on zostać opracowany w terminie do 30 listopada 2016 r. Do dnia dzisiejszego nie został jeszcze opublikowany. Już z tych informacji wynika, że nadchodzący rok nie będzie rokiem spokoju. Będzie to również bardzo trudny rok dla Spółki jeśli chodzi o realizację planu rzeczowo-finansowego. Plany na 2017 r. zakładają m.in. duży wzrost przychodów i dodatni wynik finansowy (2016 r. rok będzie na minusie). Trzeba mieć na uwadze fakt, że wszelkie zmiany organizacyjne związane z redukcją zatrudnienia, przynajmniej w pierwszych fazach ich wdrażania, powodują duży spadek aktywności i zaangażowania pracowników. Odbija się to zawsze na wynikach firmy.

4. Walne Zebranie Delegatów naszego Związku.

W dniach 19-20 listopada 2016 r., w Zamościu, odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Związku. Było to zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Dokonano na nim m.in. wyboru nowych władz Związku na lata 2017- 2021. Od przyszłego roku zarząd Związku będzie pracował w następującym składzie:

Przewodniczący - Leszek Michoński,

Zastępca Przewodniczącego – Marek Pyź - RS Lublin,

Sekretarz - Leszek Boćkowski- COF Lublin,

Skarbnik - Bożena Pawluk – RS Lublin,

Członek - Wioletta Krasoń - RS Łódź,

Członek - Dariusz Melka - RS Łódź,

Członek - Arkadiusz Matuszyk - PKL Gdańsk,

Członek - Bożena Manterys - RS Kraków.

Komisja Rewizyjna będzie pracowała w dotychczasowym składzie. WZD nie dokonało zmian w składzie tej Komisji

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 25 listopada 2016 r.

W dniu 23 listopada 2016 r. wspólnie z dwiema innymi organizacjami związkowymi złożyliśmy skargę do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie niewłaściwej podstawy naliczenia wysokości premii rocznej dla służb eksploatacyjnych.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 24 listopada 2016 r.

W dniu 22 listopada 2016 r. nasza organizacja związkowa wysłała kolejne (pierwsze w dniu 08 czerwca br ) stanowisko w sprawie wdrożenia arkusza ZPCER we wszystkich placówkach pocztowych.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Pionie Sprzedaży, w Segmencie Klienta Detalicznego.

W dniu 25.10.2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej organizacji związkowej z kierownictwem Pionu Sprzedaży – Segmentu Klienta Detalicznego. Omawiany był temat zmian organizacyjnych w PS, wprowadzanych od 1 listopada 2016 r. Kierownictwo PS reprezentowali: Pan Jacek Zmorek- Dyrektor Zarządzający Segmentem Klienta Detalicznego, Pan Bogdan Andrzejewski – Z-ca Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą, Pan Łukasz Kulesza- Dyrektor Biura Rozwoju Usług Finansowych.

W tym komunikacie opiszę sytuację prawną i pracowniczą Doradców Klienta w związku z treścią Komunikatu Biura Zarządzania Sprzedażą z dnia 10.10.2016 r. w sprawie organizacji pracy placówek pocztowych z PSF .

W treści Komunikatu DZS napisano m.in., że „ Doradca Klienta podlega bezpośrednio Naczelnikowi Urzędu Pocztowego, co wiąże się z możliwością powierzania pracownikom PSF-ów innych zadań w ramach placówki. Pamiętajmy jednak, iż powyższe nie powinno mieć miejsca w sytuacji pełnego obciążenia Doradcy Klienta zadaniami wynikającym z zakresu czynności”.

Zgodnie z art. 100 par. 1 Kodeksu Pracy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, ale pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest więc zobowiązany przestrzegać obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonych dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Jeśli pracownik otrzyma od przełożonego polecenie wykonywania pracy wykraczające poza umówiony rodzaj pracy, to może on (co do zasady) odmówić wykonania takiego polecenia.

Jeżeli pracodawca ukarze pracownika karą porządkową, to będzie on mógł wnieść sprzeciw do pracodawcy. Sprzeciw pracownika musi zostać skonsultowany przez pracodawcę z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika. W przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu można wnieść odwołanie do sądu pracy, który oceni zgodność z prawem działania pracodawcy.

W tym konkretnym przypadku działania pracodawcy mają na celu przydzielanie Doradcom Klienta zadań z zakresu bezpośredniej obsługi klienta lub/i obsługi zaplecza. Są to zadania z zakresu innych stanowisk pracy, a więc związane z innym rodzajem pracy. Tym bardziej, że Doradcy Klienta są wynagradzani w formie czasowo-prowizyjnej, a pozostali pracownicy urzędu w formie czasowo-premiowej. Doradcy Klienta zostali również wyłączeni z programu motywacyjnego, który został ogłoszony na miesiąc listopad i grudzień br.

W mojej ocenie Pracodawca ma świadomość niezgodności swoich działań z obowiązującym prawem. Do takiego postępowania został jednak zmuszony przez przedstawicieli niektórych organizacji związkowych, w tym organizacji reprezentatywnych, którzy głośno domagali się tego, aby Doradców Klienta angażować bezpośrednio do innych prac w urzędzie pocztowym.

O wszystkich naszych wątpliwościach poinformowaliśmy kierownictwo PS w trakcie spotkania. Pan Bogdan Andrzejewski stwierdził, że polecenie wykonywania innej pracy przypadku Doradców Klienta mają mieć sporadyczny i wyjątkowy charakter oraz aby zgłaszać do niego wszystkie przypadki gdzie tego typu polecenia będą występowały częściej.

W Komunikacie DZK nie określono jednak szczegółowo w jakim wymiarze i jakich czynności może dotyczyć polecenie wykonywania innej pracy.

Proszę wszystkich Doradców Klienta, którzy są członkami naszego związku zawodowego o przesyłanie mi na bieżąco ( na adres e- mailowy) informacji o otrzymywanych poleceniach wykonywania innej pracy, z krótkim opisem zleconej pracy i czasu jaki został na nią poświęcony.

Informacje te będę przekazywał do Pana Dyrektora Andrzejewskiego , a ponadto będą one stanowiły dowód w sprawie, którą skierujemy do Państwowej Inspekcji Pracy.

W tym komunikacie poruszyłem tylko jeden istotny element tematyki omawianej w trakcie spotkania w dniu 25.10.2016 r. Pozoostałe informacje przedstawię niebawem w następnym komunikacie.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Pionie Sprzedaży, w Segmencie Klienta Detalicznego.

Z dniem 1 listopada 2016 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w Regionach Sieci:

I. Pełne podporządkowanie doradców klienta (DK) pod naczelników UP. Dotychczas były to stanowiska dedykowane ściśle do sprzedaży usług finansowych. Nie można było zlecać DK innych zadań np. obsługi kasowej. Teraz już takich ograniczeń nie będzie. Nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytania, które zdaliśmy kierownictwu PS w tej sprawie:

1) Czy wzięto pod uwagę fakt ,że DK są wynagradzani w formie czasowo- prowizyjnej , a pozostali pracowniczy w UP w formie czasowo- premiowej?

2) DK mają nakładane indywidualne zadania sprzedażowe i nie są objęci systemem ZPC. Czy po zmianie charakteru ich pracy będą objęci systemem ZPC?

3) Czy w związku ze zmianą charakteru pracy zostaną zmienione zakresy czynności pracowników DK. Zakres czynności konkretyzuje rodzaj umówionej pracy i nie może wykraczać poza ten obszar. Czy dołożenie DK obowiązków z zakresu stanowiska bezpośredniej obsługi klienta będzie zgodne z prawem?

Po otrzymaniu odpowiedzi przekażemy informację na ten temat.

II. Ujednolicenie struktury w komórkach Sprzedaży i Sieci w Regionach Sieci i uniwersalizacja zadań koordynatorów. Zamiana MUF na koordynatorów i redukcja zatrudnienia o 53 etaty w skali Poczty. Pracownicy zostaną przesunięci do eksploatacji. Typowanie pracowników do przesunięcia do eksploatacji ma się odbyć na podstawie arkusza oceny - ocena tylko przez przełożonego. W najbliższych dniach PKL ma przekazać arkusze do RS-ów. Ocena będzie do wglądu tylko na wniosek pracownika. Nie będzie możliwości odwołania się od oceny.

III. Likwidacja regionalnych WSP ds. Marketingu. Zadania te przejmą dwa działy w Regionach Sieci ( Dział Koordynacji Sieci i Dział Wsparcia Sprzedaży) . Pracownicy (25 osób) otrzymają propozycję pracy w urzędach pocztowych.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 4 października 2016 r.

I. W dniu 27 września 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych. Omawiane były dwa tematy:

1) Zmiana struktury organizacyjnej w Pionie Sprzedaży – w Segmencie Klienta Kluczowego ( SKK) i Segmencie Klienta Biznesowego( SKB)

2) Funkcjonowanie Regionów Sieci

Ad. 1

Z dniem 1 października br. została zmieniona struktura organizacyjna SKK i SKB. Zmiana struktury organizacyjnej jest wyłącznym uprawnieniem pracodawcy. Nie musi on tych zmian uzgadniać ze związkami zawodowymi. Spotkanie miało więc charakter informacyjny. Z wypowiedzi Pani Doroty Gagat – Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Biznesowego wynika, że nowa struktura SKB ma generować większe przychody, większe o ok. 1 mln zł rocznie. Nas interesowały przede wszystkim zmiany etatowe i zmiany warunków zatrudnienia ( w tym wynagradzania ) pracowników SKB. Globalnie, w nowej strukturze zatrudnienie zmniejszy się o 5 etatów- faktycznie będą to nieobsadzone etaty ( wakaty). Gorzej wygląda to w szczegółach. Nowa struktura nie będzie tańsza w funkcjonowaniu. Nie będzie również żadnych regulacji płacowych, co wzbudziło nasze zdziwienie. W stosunku do starej struktury , w nowej będzie mniej o 17 rejonów. Zmniejszy się liczba menedżerów, którzy przejdą na niższe stanowiska, bez zmiany wynagrodzeń. Wystąpią więc bardzo duże dysproporcje płacowe na stanowiskach opiekunów klienta. Wystąpią również duże dysproporcje płacowe na stanowiskach przedstawicieli handlowych. Dotychczas byli oni wynagradzania wg 3 grup ( A,B,C) w zależności od rejonu sprzedaży. Teraz po zmianie, niektórzy z przedstawicieli handlowych z rejonu C przejdą do rejonów A lub B , a ich wynagrodzenia zasadnicze pozostaną bez zmian. Różnica pomiędzy grupą A i B wynosi 400 zł , a pomiędzy grupą B i C również 400 zł. Plany sprzedażowe wszyscy będą mieć takie same. Pani Dyrektor stwierdziła, że nie będzie obniżać wynagrodzeń i nie ma również pieniędzy na podwyżki. Zasady wynagradzania obowiązujące w nowej strukturze są sprzeczne z kodeksową zasadą równego traktowania w zatrudnieniu. Globalnie zatrudnienie się nie zmieni, ale zgodnie z nową etatyzacją , w jednych regionach są nadwyżki pracowników, a w innych występują niedobory. Tam gdzie są nadwyżki, pracownicy otrzymali propozycję dalszej pracy na stanowiskach eksploatacyjnych w Regionach Sieci. W sumie 23. pracowników otrzyma propozycję dalszego zatrudnienia w Regionach Sieci. Jest to działanie wątpliwie prawnie, bo pracownikom w pierwszej kolejności powinno zaproponować się pracę na dotychczasowych stanowiskach w lokalizacjach gdzie zgodnie z nową etatyzacją występują wakaty. W przypadku wypowiedzeń zmieniających pracownicy powinni skorzystać z drogi sądowej.

Ad. 2

Zarząd Poczty Polskiej S.A. podjął decyzje o przyznaniu Regionom Sieci, od 1 października br. 398 etatów na dopełnienia zatrudnienia, w szczególności w służbie doręczeń. Głębsza zmiana struktury organizacyjnej w Regionach Sieci nastąpi po przyjęciu strategii PP S.A. Aktualnie jest 5 wariantów nowej struktury. Nie wiadomo, który wariant ostatecznie zostanie przyjęty. Pan Paweł Kopeć Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży zakomunikował, że od 1 listopada 2016 r. zamierza dokonać częściowych zmian w dotychczasowej strukturze RS: podporządkować Regionalne Działy Handlu pod Dyrektora RS oraz uporządkować zatrudnienie w Sekcjach Koordynacji i Sprzedaży. Wg Pana Dyrektora stanowiska menedżerów i koordynatorów dublują się, a ich zakresy obowiązków w znacznym stopniu się pokrywają. Nie przedstawiono nam jednak szczegółów projektowanych zmian. W związku z pojawiającymi się informacjami o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla pracowników w IV kwartale br. Pan Dyrektor Paweł Kopeć stwierdził , że informacja o programie motywacyjnym zostanie przekazana pracownikom na początku października br. Dużo czasu zajęła dyskusja na temat badania obciążenia pracą. Dlaczego nie ujawniono wyników z badania AAOD z maja br.? Wyników nie ujawniono, bo były rozbieżności w ilości przesyłek zwykłych wykazanych w badaniu. Ale, gdyby odjąć sporne ilości przesyłek od globalnego wyniku to braki w służbie doręczeń wyniosły 668 etatów. Na pytanie kiedy zostaną nam przedstawione wyniki AAOD, AAPP, AAOW (analiza obszaru węzłów pocztowych), które zostaną przeprowadzone w październiku br. – otrzymaliśmy odpowiedź, że zostaną nam one przekazane w terminie do 10 stycznia 2017 r.

II. W dniu 28 września 2016 r. w Krakowie odbyło się spotkanie członków naszej organizacji związkowej. Został utworzony trzeci już oddział naszego Związku.

III. W dniu 30 września 2016 roku w Zamościu odbyła się kolejna tura rokowań w ramach zgłoszonego przez nas sporu zbiorowego. O tym napiszę w odrębnym komunikacie.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 16 września 2016 r.

dotyczący spraw bieżących.

I. Sezon urlopowy w Poczcie Polskiej jest zawsze okresem względnego spokoju. Nie były w tym czasie podejmowane żadne decyzje mające istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki. Cały czas dokonywane są natomiast zmiany personalne na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych. Jest to naturalne, odwieczne zjawisko dzielenia łupów. Problemem nie jest jednak samo zjawisko, ale liczebność tego grona. Pytania otwarte to: jak duża jest to grupa i jak daleko w strukturze organizacyjnej sięgną zmiany personalne?

II. W sierpniu br. Zarząd Poczty Polskiej S.A. odbył wyjazdowe spotkania z pracownikami we wszystkich województwach.

W dniu 16 sierpnia 2016 roku takie spotkanie odbyło się w Lublinie . Zarząd reprezentował Pan Paweł Skoworotko, który sprawuje nadzór na Pionem Operacji Logistycznych i Pionem Infrastruktury. Stronę pracodawcy reprezentował również Pan Jerzy Skibniewski p.o. Dyrektor Zarządzający PKL. Po prezentacji była seria pytań i odpowiedzi. Najważniejsze informacje to:

1. W październiku br. ma zostać przedstawiona pracownikom uaktualniona Strategia Poczty Polskiej S.A. .

2. W październiku br. ma zostać przedstawiony związkom zawodowym projekt zmian do Regulaminu premiowania.

3. Wyniki AAOD z maja br. są niewiarygodne i nie będą podstawą do ustalania etatyzacji w UP. Wg Zarządu wielkości wykazane w badaniu, w przesyłkach listowych zwykłych, zostały zawyżone o 40% tj. o ok. 5 mln szt.

4. Nowe badania AAOD i AAPP zostaną przeprowadzone w październiku br.

5. W Centrali cały czas pracują zespoły nad opracowaniem nowej struktury organizacyjnej Spółki. Nowa struktura organizacyjna jest powiązana ściśle ze zmienianą strategią Spółki i zostanie nam przedstawiona prawdopodobnie w październiku.

6. Wypłata premii rocznej nie jest zagrożona , zostanie wypłacona zgodnie z art. 26 ust. 2 zuzp – tj. do 15 października.

7. Z inicjatywy PKL jednostki organizacyjne złożyły wnioski (zapotrzebowania) do PKL na dopełnienia etatów. Wnioski te miały zostać rozpatrzone w ciągu 2-3 tygodni. Do dnia dzisiejszego jednak jednostki nie otrzymały żadnej informacji zwrotnej na ten temat. O wyjaśnienie sprawy zwróciłem się pisemnie do Dyrektora Zarządzającego PKL.

III. W dniu 9 września br. Zarząd naszego Związku przyjął Uchwałę nr 17 /2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów. Szczegóły w zakładce Wybory 2016.

IV. Pod koniec września br. zamierzamy utworzyć kolejny Oddział naszego Związku. Tym razem w Krakowie. Aktualnie mamy 2. oddziały: w Łodzi i w Gdańsku.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 12 września 2016 r.

Przedstawiamy odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby i macerzyństwa.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 2 sierpnia 2016 r.

W dniu 2 sierpnia 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych.

Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia:

1) Wyniki wartościowania stanowisk pracy i projekt nowego Załącznika nr 4 do zuzp,

2) Sytuacja w Pionie Operacji Logistycznych,

3) Projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ad. 1.

Wyniki wartościowania stanowisk pracy i projekt nowego Załącznika nr 4 do zuzp przedstawiła Pani Agnieszka Bazyluk – Kierownik Działu Wynagrodzeń i Benefitów, która jest jednocześnie przewodniczącą Komisji Wartościującej. Załącznik nr 4 do zuzp zawiera wykaz wszystkich stanowisk pracy występujących w Poczcie Polskiej S.A. z przypisanymi im kategoriami zaszeregowania. Nowy projekt załącznika zawiera 904 stanowiska pracy w tym 229 zmian ( 88 nowych stanowisk pracy, 112 zmiana kategorii ( 110 w górę i 2 w dół) i 29 zmiana nazwy). Potrzeba utworzenia nowego stanowiska lub zmiana nazwy zgłaszane są przez jednostki organizacyjne. Ma to najczęściej związek ze zmianą struktur. Ponowne wartościowanie stanowisk wiąże ze zmianą zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy. Strona związkowa wskazała na liczne błędy systemowe popełniane w procesie projektowania i wartościowania stanowisk pracy oraz w budowaniu Załącznika nr 4 do zuzp. Główne zarzuty to;

- brak weryfikacji nowych stanowisk zgłaszanych do wartościowania. Nikt nie sprawdza czy tworzenie nowego stanowiska jest uzasadnione czy też nie. Komisja Wartościująca nie ma uprawnień do oceny zasadności wniosków jednostek w tym zakresie. Tworzy się więc nowe stanowiska, a żadnego się nie wykreśla. Powoduje to mnożenie stanowisk i brak przejrzystości Załącznika nr 4.

- brak korelacji pomiędzy podwyższaniem, a obniżaniem kategorii. Podwyższanie kategorii zaszeregowania ma związek ze zwiększeniem obowiązków, czy odpowiedzialności - co jest jak najbardziej zasadne .W przypadku ponownego wartościowania stanowiska pracy powinno się przede wszystkim wskazywać czy są to obowiązki nowe czy też są to obowiązki przejęte z innego stanowiska. Jeżeli są przejęte - to jednocześnie powinno się wartościować te stanowiska , z których zadania zostały przejęte. Jednostronne wartościowanie stanowisk pracy w górę psuje cały system wynagradzania.

- stosowanie anglojęzycznych nazw (np. Kierownik Działu Business Development Manager, Business Development Manager, Key Account Manager, HR Manager , ) co tłumaczono potrzebą podniesienia prestiżu tych stanowisk. W naszej ocenie mieszanie polskich i angielskich nazw powoduje bałagan w wykazie stanowisk.

- zbyt szczegółowa specjalizacja w nazwie stanowisk. W przypadku zmiany regulaminu organizacyjnego lub nazwy komórki trzeba zmieniać nazwę stanowiska, co wymaga uruchomienia całej procedury wprowadzania zmian do zuzp.

- brak informacji na temat liczby punktów jakie otrzymały poszczególne stanowiska w procesie wartościowania. Poprosiliśmy o sporządzenie wykazu wszystkich stanowisk z przypisaną im ilością punktów przyznanych w procesie wartościowania.

Aby nowy Załącznik nr 4 do zuzp wszedł w życie musi zostać podpisany protokół dodatkowy przez wszystkich sygnatariuszy zuzp , a następnie protokół ten musi zostać zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy.

Ad. 2.

Sytuację w Pionie Operacji Logistycznych przedstawił Pan Jerzy Garycki – Dyrektor Zarządzający POL. Pan Dyrektor stwierdził , że występują problemy z terminowym opracowywaniem przesyłek. W związku z wycofaniem się naszego głównego konkurenta (INPOST-u) z rynku przesyłek listowych i zwiększeniem ilości listów w naszych sortowniach- należy zwiększyć zatrudnienie w WER- ach. Takie wnioski zostały złożone do PKL. Do PKL został również złożony wniosek o podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowców dużych samochodów ciężarowych. Na stanowiskach tych występują wakaty , co zmusza Pocztę to korzystania z usług przewoźników zewnętrznych. Omówiono problemy „gabarytów”, usługi paletowej i usługi ”Pocztex”. Problem gabarytów i niewymiarowych ładunków przewożonych na paletach jest znany dyrekcji POL. Jest on aktualnie badany (badany jest zakres i skala zjawiska). Nie podano kiedy taka analiza zostanie zakończona. Pan Dyrektor Jerzy Garycki poinformował nas również, że aktualnie projektowany jest nowy układ strukturalny i komunikacyjny POL . Zadanie to zlecono firmie konsultingowej. Wyniki mają zostać przedstawione do końca lutego 2017 roku. Ta informacja nas zaskoczyła, ponieważ w Poczcie Polskiej mamy zatrudnionych specjalistów od komunikacji pocztowej, którzy zajmują się tym tematem zawodowo. Czy nie jesteśmy w stanie wykonać tej pracy sami?

Ad.3

Pan mec. Michał Frankiewicz przedstawił informacje na temat projektu Regulaminu ZFŚS. W zakreślonym terminie do 31 lipca 2016 r. tylko 20 organizacji ( w tym 2 reprezentatywne) na 73. istniejące przedstawiły swoje stanowiska w sprawie projektu. Pracodawca jest skłonny uznać część propozycji zgłoszonych przez organizacje związkowe i wprowadzić zmiany do swojego projektu Regulaminu. Poinformowano nas, że dalsze konsultacje będą prowadzone tylko ze związkami reprezentatywnymi. Jest to ewidentne naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych, który nie przewiduje takiego trybu wprowadzania regulaminów. Wprowadzenie zmian do projektu Regulaminu powoduje, że jest to już nowy projekt który należy ponownie uzgodnić. Dalsze procedowanie projektu Regulaminu tylko ze związkami zawodowymi będzie stanowić o nieważności tego aktu prawnego.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 26 lipca 2016 r.

W dniu 26 lipca 2016 r. nasza organizacja związkowa wysłała stanowisko w sprawie projektu nowego Regulaminu ZFŚS.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 12 lipca 2016 r.

1. W dniu 29 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych.

Spotkanie rozpoczął Pan Przemysław Sypniewski - Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Była to krótka prezentacja własnej osoby i ogólna ocena obecnej sytuacji Poczty Polskiej S.A. Po kilkunastu minutach opuścił On jednak salę konferencyjną, ponieważ w tym samym czasie odbywało się posiedzenie Rady Nadzorczej PP S.A., na którą był zaproszony. W dalszej części odbyła się prezentacja wyników ekonomicznych Spółki za 5 miesięcy br. Prezentację prowadził Pan Tomasz Dąbrowski - Członek Zarządu ds. Finansowych oraz Pan Leszek Borowiec - Dyrektor Zarządzający Pionem Finansowym. Sytuacja jest zła. Prognozowany jest ujemny wynik finansowy na koniec roku. Wynik ten jest gorszy od tego, który został nam przedstawiony dwa tygodnie wcześniej (w dniu 15 czerwca br.) o 11 mln zł. Na pytanie skąd taka różnica- okazało się, że nie ma już rezerwy finansowej utworzonej na nagrody. Rezerwa ta została wykorzystana w marcu, w ramach podwyżki dla pracowników o 150 zł. Wcześniej ( 15 czerwca) zakładano , że ta rezerwa jeszcze istnieje. Jest to o tyle istotne, bo świadczy o problemach z ustaleniem aktualnej, rzeczywistej sytuacji finansowej Spółki. Przychody ogółem są realizowane zgodnie z planem. W jednych liniach produktowych są przekroczenia, w innych są braki. Plan rzeczowo-finansowy został ustalony w listopadzie ubiegłego roku. Nie został skorygowany po odzyskaniu kontraktu na obsługę Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego przychody w obszarze listów są wyższe od planowanych. Natomiast znacznie przekroczone zostały koszty działalności, w tym koszty wynagrodzeń, co w efekcie ma decydujący wpływ na ujemny wynik finansowy Spółki - co skutkuje m.in. brakiem premii.

Minister Administracji i Budownictwa, któremu podlega Poczta Polska oczekuje wyniku finansowego co najmniej na poziomie „0”. Jakie będą działania Zarządu – na razie nie wiadomo. Zapowiedziano uaktualnienie strategii Poczty Polskiej i zmianę struktury organizacyjnej- likwidację pionów i zmniejszenie liczby kadry zarządzającej. Temat likwidacji pionów wzbudził nasze zainteresowanie, jednak nie podano nam żadnych szczegółów tej zmiany. Jaki będzie nowy model struktury organizacyjnej ? -na to ogólne pytanie też nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Przedstawiciele pracodawcy mówili o brakach w zatrudnieniu w służbach eksploatacyjnych, które oszacowano na ok. 3 tys. etatów. Pan Jerzy Skibniewski - Dyrektor Zarządzający PKL stwierdził, że w pierwszej kolejności będą uzupełniane etaty pracownikom eksploatacji zatrudnionym w niepełnym wymiarze. Wyjaśnił też, że to dyrektorzy Regionów Sieci powinni składać takie wnioski do PKL, a robią to sporadycznie. Powiedział również o konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych w administracji - ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Kolejny temat omawiany na spotkaniu to projekt nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Prezentacji dotyczącej przyczyn zmiany Regulaminu oraz ogólnych założeń projektu dokonał przedstawiciel PKL - mecenas Michał Frankiewicz. Nie było żadnej dyskusji na temat szczegółowych zapisów Regulaminu, zabrakło na to czasu.

Projekt nowego Regulaminu ZFŚS został przesłany do zakładowych organizacji związkowych w dniu 22 czerwca 2016 roku. Został on opatrzony klauzulą "Tajemnica przedsiębiorstwa", co jest dla nas całkowicie niezrozumiałe.

Co do zasady projektom nie nadaje się takich klauzul, a w szczególności nie powinno się nadawać takiej klauzuli Regulaminowi ZFŚS, który dotyczy sfery socjalnej a nie działalności biznesowej Spółki, na co zwróciła uwagę strona związkowa. W trakcie spotkania, ze strony pracodawcy padła deklaracja, że klauzula zostanie usunięta, a projekt Regulaminu ZFŚS będzie poddany szerokiej konsultacji poprzez zamieszczenie go w Intranecie. Do dnia dzisiejszego to zobowiązanie nie zostało wykonane. Jednocześnie związkom zawodowym zakreślono 30 dniowy ( do 31 lipca 2016 r.) termin na zajęcie wspólnego stanowiska w sprawie projektu Regulaminu ( art.30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych). Jeżeli w tym terminie nie będzie wspólnego stanowiska lub takiego stanowiska nie przedstawią organizacje reprezentatywne to pracodawca będzie uprawniony do wprowadzenia Regulaminu samodzielnie. Czy jest szansa na wspólne stanowisko zakładowych organizacji związkowych? Raczej takich szans nie ma , bo znacznie różnimy się co do oceny aktualnego Regulaminu i kierunku zmian zaproponowanych przez pracodawcę. Nasza organizacja związkowa jest w trakcie opiniowania projektu. Jeżeli będą różne stanowiska organizacji związkowych to pracodawca może je odrzucić lub uwzględnić (np. częściowo). Jeżeli uwzględni i wprowadzi zmiany do projektu to proces uzgadniania będzie musiał rozpocząć od nowa. Nowy Regulamin ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

2. W dniu 30 czerwca 2016 r. w Zamościu odbyła się kolejna tura rokowań w ramach sporu zbiorowego zgłoszonego przez naszą organizacje związkową.

Przedstawiono nam projekt zmian w statystyce kadrowej. Pracodawca chce uporządkować grupy pracownicze i szczegółowo określić kogo zalicza do stanowisk eksploatacyjnych. Dochodziło w tej kwestii do licznych sporów, szczególnie przy wypłacie jednorazowego świadczenia i nagród przeznaczonych dla służb eksploatacyjnych. Pracodawca przedstawił nam również projekt porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego. Do tej propozycji odniesiemy się w terminie do 21 lipca 2016 r.

3. W lipcu, w Regionach Sieci odbyły się spotkania przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z kierownictwem Regionów.

Jako dodatkowy temat do omówienia na spotkaniach wnieśliśmy sprawę stosowania art. 24 zuzp. Chcieliśmy skonfrontować wyjaśnienia, które otrzymaliśmy od Pracodawcy ze stanem faktycznym występującym w Regionach Sieci. Okazało się , że różnią się one zasadniczo. Stanowisko w tej sprawie , zawierające naszą ocenę, przekazaliśmy Pracodawcy w dniu 11 lipca 2016 r.

Pytaliśmy o wyniki AAOD. W poszczególnych RS-ach brakuje od 90 do 190 etatów listonoszy. Wyniki te nie zostały jeszcze zweryfikowane przez Centralę, a do RS-ów nie przyszła informacja zwrotna. Nie wiadomo jaka będzie decyzja co do wykorzystania tych wyników i czy zostanie zwiększone zatrudnienie w służbie doręczeń. Pojawiła się nowa informacja, że oprócz badania jesiennego będzie kolejne - wiosną przyszłego roku. Wygląda to na klasyczne odwlekanie decyzji w czasie.

Regiony Sieci realizują przychody ogółem zgodnie z planem. Nadwyżki są w przesyłkach listowych i usługach finansowych, brakuje w KEP i działalności handlowej.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 07 lipca 2016 r.

Przedstawiamy pismo naszej organizacji związkowej w sprawie premii w podstawie świadczeń chorobowych i odpowiedź pracodawcy , oraz nasz wniosek skierowany do ZUS o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 01 lipca 2016 r.

Przedstawiamy odpowiedź pracodawcy na stanowisko naszej organizacji związkowej z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie realizacji przepisu art. 24 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przedstawiamy pismo naszej organizacji związkowej opisujące stosowanie zapisów art. 24 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w praktyce , oraz odpowiedź pracodawcy z dnia 18 sierpnia 2016 roku.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 17 czerwca 2016 r.

z rokowań prowadzonych w ramach sporu zbiorowego.

W dniu 15 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z zarządem naszego związku zawodowego.

Stronę pracodawcy reprezentowali: Pan Jerzy Skibniewski-Dyrektor Zarządzający PKL ( ze współpracownikami) i Pan Leszek Borowiec – Dyrektor Zarządzający Pionem Finansów.

Spotkanie dotyczyło żądań zgłoszonych przez naszą organizację w ramach sporu zbiorowego, w dniu 22.02.2016 roku, tj.:

1) wypłacenia jednorazowego świadczenia za styczeń 2016 r. , w wysokości 12 % wszystkim tym pracownikom, którzy tego świadczenia nie wypłacono w terminie do 10 lutego 2016 r. ,

2) opublikowania i podania do wiadomości pracowników wszystkich przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Spółce, dotyczących zasad wynagradzania.,

Przed tym spotkaniem ( w dniu 20 maja br.) zwróciliśmy się do pracodawcy z pismem o przedstawienie konkretnych informacji dotyczących przedmiotu sporu jak i informacji na temat kondycji finansowej Spółki .

Z przedstawionej nam prezentacji na temat wyników Spółki za 4 miesiące br. oraz prognoz wykonania planu za cały bieżący rok wynika, że Spółka zakończy rok ujemnym wynikiem finansowym, nawet- przy całkowitym wstrzymaniu wypłat premii zadaniowych i nagród. Wypłata jakiejkolwiek kwoty premii zadaniowej czy nagrody spowoduje zwiększenie straty. Ta informacja nie dotyczy premii rocznej, której wypłata nie jest uzależniona od warunku uruchomienia premii. Uzyskanie wyniku finansowego na poziomie 90% planowanego (warunek uruchomienia premii zadaniowej ) jest w obecnej sytuacji niemożliwe z powodu znacznego przekroczenia planu kosztów. Nie wiadomo, jakie decyzje w tej materii podejmie nowy Zarząd Poczty Polskiej? Niepokoi nas natomiast całkowity brak komunikacji wewnętrznej na ten temat. Ta cisza jest niebezpieczna dla naszej Spółki, która znajduje się w poważnym kryzysie finansowym i organizacyjnym. Rodzi to frustracje wśród pracowników. Zagrożone jest poczucie bezpieczeństwa. Podważone zostało zaufanie do pracodawcy. Pracownicy oczekują jasnej informacji, co czeka ich w najbliższej przyszłości , jakie trudne decyzje muszą zostać podjęte i wprowadzone w Spółce oraz kiedy mogą liczyć na poprawę swojej sytuacji.

Odnośnie punktu 1 sporu uzyskaliśmy informację, że jednorazowego świadczenia za styczeń 2016 r. nie otrzymało 9 tys. pracowników ( 8.896 etatów) . Chodzi o kwotę 3,6 mln zł niewypłaconego świadczenia. Świadczenie to było wypłacone jako rekompensata za niewypłaconą premię. Otrzymali je tylko pracownicy służb eksploatacyjnych z trzech pionów – łącznie wypłacono kwotę 22 mln zł.

W piśmie z dnia 20 maja 2016 r. poprosiliśmy ( pkt.3) o przedstawienie zestawienia z którego wynika jakie stanowiska pracy w PP S.A. są zaliczane do grupy stanowisk eksploatacyjnych. Takiego zestawienie nam nie przedstawiono - jest w trakcie opracowania i zostanie nam ono przekazane do końca czerwca br.

Odnośnie punktu 2 sporu wszyscy uczestnicy spotkania (również strona pracodawcy, co należy podkreślić) zgodzili się, że przepisy wewnętrzne dotyczące zasad wynagradzania muszą być podawane do wiadomości pracowników. Chodzi o przepisy , a nie ich omówienie czy interpretacje przedstawiane w Intranecie. Jest to sprawa oczywista, bo wynika wprost z przepisów kodeksu pracy. Nie doszło jednak do uzgodnienia wspólnego stanowiska stron sporu zbiorowego w tej sprawie. Strona pracodawcy potrzebuje dodatkowego czasu na konsultacje wewnętrzne treści uzgodnienia.

Następne spotkanie w ramach sporu zbiorowego odbędzie się lipcu br.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 8 czerwca 2016 r.

W dniu 8 czerwca 2016 r. nasza organizacja związkowa wysłała stanowisko w sprawie wdrożenia arkusza ZPCER we wszystkich placówkach pocztowych.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 31 maja 2016 r.

Przedstawiamy odpowiedź pracodawcy w sprawie AAOD i AAPP.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 24 maja 2016 r.

W dniu 24 maja 2016 r. otrzymaliśmy informację z PIP o przedłużeniu terminu w sprawie zgłoszonej przez nas skargi dotyczącej wprowadzenia ruchomego czasu pracy w Poczcie Polskiej S.A.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Przedstawiamy odpowiedź pracodawcy w sprawie zgłoszonego przez nas sporu zbiorowego oraz stanowisko podtrzymujące nasze żądania.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 31 marca 2016 r.

ze spotkania w sprawie projektu podziału funduszu wynagrodzeń na jednostki organizacyjne i rezerwy Spółki na 2016 rok.

W dniu 23 marca 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych. W ramach procedur wynikających z art. 10 ust. 2 zuzp, przedstawiono nam projekt podziału funduszu wynagrodzeń na jednostki organizacyjne i rezerwy Spółki, na 2016 rok.

I. Fundusz wynagrodzeń.

W przedstawionym projekcie podziału etatów i funduszu na jednostki organizacyjne znalazło się więcej o 2.851,67 etatów niż w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, w dniu 18 grudnia 2015 r., planie rzeczowo- finansowym na 2016 rok. Plan zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zakładał znaczną redukcję zatrudnienia w 2016 r. (ok. 3.500 etatów). Zatrudnienie zostało zwiększone, ale nie zwiększono funduszu wynagrodzeń, co oznacza obniżenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 135,75 zł/ etat , w stosunku do wcześniejszego planu przyjętego i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Strona pracodawcy wyjaśniała, że nowy Zarząd będzie musiał znaleźć dodatkowe środki w budżecie na etaty, które pojawiły się ponad poziom zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Z porównania planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2016 r. do planowanego w 2015 roku wynika również, że w 2016 r. będzie ono niższe od tego jakie było przyjęte w planie wynagrodzeń na 2015 rok.

II. Planu zatrudnienia na 2016 rok.

Druga istotna rzecz to wysokość planu zatrudnienia na 2016 rok. Przedstawiony nam projekt podziału planu zatrudnienia na jednostki organizacyjne na 2016 rok ( uwzględniający już te dodatkowe 2.851,67 etatów) jest o 705 etatów mniejszy niż plan zatrudnienia w 2015 roku. Z porównania tych dwóch planów wynikają następujące wartości.

Wyszczególnienie etaty
Centrala Spółki -10,75
Pion Sprzedaży -829,09
Pion Strategii i Rozwoju 2,02
Pion Poczta Polska Ochrona -21,18
Pion Jakości Procesów -22,39
Pion Usług Biznesowych -50,96
Centrum Rachunkowości -11,99
Pion Infrastruktury -71,08
Pion Informatyki i Telekomunikacji 12,59
Pion Kapitału Ludzkiego -10,34
Pion Operacji Logistycznych 308,69
Razem: -705,01

Taki plan oznacza dalszą redukcję zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych, a przede wszystkim w Pionie Sprzedaży ( w Regionach Sieci). Plan zatrudnienia dla Pionu Sprzedaży na 2016 rok nie uwzględnia przepływów pracowników jakie miały miejsce w lutym br. z BSUF do RS oraz PDO z 2016 r. Nie uwzględnia też dodatkowych 460 etatów, które zostały uruchomione w związku z realizacją umowy na obsługę Ministerstwa Sprawiedliwości. Sytuacja jest taka, że już na początku roku RS-y mają przekroczone plany zatrudnienia.

III. Rezerwy Spółki na 2016 r.

W rezerwach Spółki na 2016 rok , pod pozycją premii zapisano kwotę o 62 mln zł mniejszą niż kwota premii czasowo-zadaniowej i zadaniowej - wypłacona w 2015 roku.

IV. Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 12 % wynagrodzeń zasadniczych za styczeń 2016 r.

Przedstawiona nam propozycja podziału funduszu wynagrodzeń na 2016 rok nie zawiera wyodrębnionej pozycji tj. jednorazowego świadczenia w wysokości 12 % wynagrodzeń zasadniczych za miesiąc styczeń 2016 r. W wyjaśnień otrzymanych w dniu 23.03.2016 r. wynika ,że w ramach wypłaty jednorazowego świadczenia wypłacono 20 mln złotych, a pieniądze te pochodzą z funduszu premiowego. Przy założeniu, że wypłata ta nie spowoduje obniżenia funduszu premiowego, w przypadku pełnej realizacji zadań premiowych, zabraknie 20 mln zł na premie.

V. Liczba i wynagrodzenia pracowników wyłączonych z zuzp.

Podczas rokowań nowego zuzp w 2014 roku przedstawiono nam zestawienie na temat pracowników, którzy mają zostać wyłączeni z zuzp. W przekazanym nam w dniu 24 marca 2016 roku zestawieniu dotyczącym funduszu wynagrodzeń na 2016 rok jest wzrost liczby wyłączonych o 41 etatów oraz wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 5 857,86 zł/etat (wzrost o 44,7%)!

VI. Porozumienie z dnia 25 marca 2016 r. pomiędzy Pocztą Polską S.A a KM NSZZ „S” Pracowników Poczty.

W dniu 25 marca 2016 roku, w Intranecie, została umieszczona informacja o tym, że zostało podpisane porozumienie płacowe pomiędzy Pracodawcą, a Komisją Międzyzakładową NSZZ „S” Pracowników Poczty. Z treści zamieszczonej tam informacji wynika, że od 1 marca br. nastąpi wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 150 zł wszystkich pracowników, których wynagrodzenia zasadnicze nie przekraczają kwoty 4.000 zł, oraz zostanie dokonana jednorazowa wypłata dla pracowników zatrudnionych w służbach eksploatacyjnych w kwocie 200 zł. W komunikacie na stronie Solidarności podano, że chodzi o kwotę 168 mln zł. Podwyżką wynagrodzenia zasadniczego ma zostać objętych 70767 pracowników.

Treści tego porozumienia nie zamieszczono w Intranecie. Kopia tego porozumienia nie została również przesłana do pozostałych zakładowych organizacji związkowych. Nie wiemy więc czy o kwotę 168 mln zł zostanie zwiększony fundusz wynagrodzeń osobowych, czy też podwyżka i jednorazowa wypłata zostaną zrealizowane w ramach ustalonego i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, w dniu 18 grudnia 2015 roku, funduszu wynagrodzeń na 2016 rok.

W informacjach prasowych, które ukazały się na temat ostatnich podwyżek w Poczcie Polskiej znajduje się niepokojąca wypowiedź Prezesa Zarządu PP S.A.- „ zmiana dotycząca wynagrodzeń oznacza także konieczność prowadzenia dalszej restrukturyzacji firmy aby Poczta Polska mogła zachowywać stabilność finansową”. O konieczności przeprowadzenia m.in. zwolnień grupowych mówił Pan Rafał Krzemień – Wiceprezes Zarządu, na spotkaniu w dniu 23 marca 2016 r.

Do przedstawionego przez Pracodawcę projektu podziału funduszu wynagrodzeń na jednostki organizacyjne i rezerwy Spółki na 2016 rok wnieśliśmy nasze uwagi i zastrzeżenia. W takiej wersji, pod tym dokumentem podpisać się nie możemy. W dalszym etapie - projekt będzie konsultowany z organizacjami reprezentatywnymi. W przypadku braku uzgodnień, podziału funduszu dokona sam Pracodawca- tak bowiem wynika z zapisów nowego zakładowego układu zbiorowego pracy.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 16 marca 2016 r.

W dniu 16 marca 2016 r. nasza organizacja związkowa wysłała stanowisko w sprawie niezgodnego z prawem wprowadzenia ruchomego czasu pracy w Poczcie Polskiej S.A.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 3 marca 2016 r.

Przedstawiam najważniejsze informacje na temat bieżącej sytuacji w Poczcie Polskiej S.A.:

I. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Zarządu PP.S.A.

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. w dniu 19 lutego br. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska :

- Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.

- Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.

- Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A właściwego ds. logistyki,

- Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A właściwego ds. finansowych

- Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A właściwego ds. sprzedaży.

Zgłoszenia można składać do 4 marca 2016 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą się odbywały w dniach 14 i 17 marca 2016 r. Tak więc nowy Zarząd PP poznamy najwcześniej pod koniec marca. W tej chwili mamy „tymczasowy” 3. osobowy Zarząd.

II. Dodatkowe wynagrodzenia za luty.

Prawdopodobnie w terminie do 10 marca br. zostanie dodatkowo wypłacone:

1. Wyrównanie premii czasowo-zadaniowej i zadaniowej w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy o pracę za październik 2015 rok z uwzględnieniem absencji chorobowej dla pracowników, którzy:

a) byli zatrudnieni na dzień 31.01.2016 roku ,

b) w październiku 2015 roku byli uprawnieni do premii czasowo-zadaniowej i zadaniowej w oparciu o dotychczasowy regulamin premiowania.

2. Rozliczenie konkursu POL „Spokojny szczyt przewozowy 2015” .

3. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia w formie nagrody wynikająca z oszczędności, które wygenerowane zostały z rezerwy urlopowej:

a) kwota dodatkowego wynagrodzenia wynosi 130,00 zł w przeliczeniu na pełny etat i przysługuje pracownikom zatrudnionym w Poczcie Polskiej na dzień 31.01.2016 r.

b) osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymają dodatkowe wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru etatu, wynikającego z umowy o pracę na dzień 31.01.2016 roku, wyłączeniu podlegają:

- pracownicy będący laureatami konkursu POL „Spokojny szczyt przewozowy 2015”,

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów,

- pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych i odbywających służbę wojskową.

III. Regulacje płac.

Wszyscy pracownicy oczekują na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Kilka organizacji związkowych zgłosiło żądania płacowe w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Trwają rozmowy, ale na razie nie ma żadnych konkretów. Tak jak wspomniałem wyżej – w chwili obecnej mamy „tymczasowy” Zarząd, który nie chce podejmować strategicznych decyzji, które będą wiązały przyszły Zarząd PP S.A. Nie mniej deklaracje pracodawcy są takie - że chce , w pierwszej kolejności, podnieść najniższe wynagrodzenia zasadnicze do poziomu 2100 zł. Wynagrodzenia niższe od tej kwoty otrzymuje 40 tys. pracowników , tj. prawie 50% załogi Spółki.

IV. Fundusz wynagrodzeń na 2016 rok .

Do końca marca br., zgodnie z treścią zakładowego układu zbiorowego pracy, musi się odbyć spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawie podziału funduszu wynagrodzeń na jednostki organizacyjne i rezerwy Spółki. Wtedy poznamy szczegóły dotyczące etatyzacji i wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Ogólny plan rzeczowo-finansowy Poczty Polskiej na 2016 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 18 grudnia 2015 roku. W swoich założeniach nie uwzględniał on kontraktu na obsługę Ministerstwa Sprawiedliwości.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 23 lutego 2016 r.

Przedstawiamy odpowiedź Pracodawcy na stanowisko naszej organizacji związkowej z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie wydawania wewnętrznych aktów prawnych w Poczcie Polskiej S.A.

Bardzo ważny jest ostatni akapit odpowiedzi udzielonej przez Pracodawcę :

"Reasumując, placówka pocztowa może korzystać z innych rozwiązań niż przedstawione w kompendium warianty rozliczania służby doręczeń pod warunkiem zachowania zgodności rozliczeń w obszarze sprzedaży egz. prasy. Kompendium nie ma statusu aktu prawnego".

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 22 lutego 2016 r.

W dniu dzisiejszym nasza organizacja związkowa działając na podstawie art. 1 i art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wystąpiła do Zarządu Poczty Polskiej S.A. z następującymi żądaniami:

1. wypłaty jednorazowego Świadczenia pieniężnego w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego za styczeń 2016 roku, wszystkim pracownikom objętym nowym Regulaminem premiowania, którym tego Świadczenia nie wypłacono,

2. opublikowania w Intranecie wszystkich wewnętrznych aktów prawnych (wydanych, a nie opublikowanych) dotyczących zasad wynagradzania pracowników Poczty Polskiej S.A.,

3. spełnienia żądań określonych w pkt 1 i pkt 2 w terminie do 10 marca 2016 r..

Niespełnienie żadań, we wskazanym terminie będzie równoznaczne z wejściem przez Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. "Wschód" w spór zbiorowy z Pracodawcą, zgodnie z art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 17 lutego 2016 r.

Przedstawiamy interpelację nr 950 Posła Sławomira Zawiślaka do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie funkcjonowania Poczty Polskiej SA jako operatora wyznaczonego do wykonywania powszechnych usług pocztowych na lata 2016-2025.

Zgłaszający: Sławomir Zawiślak

Data wpływu: 08-02-2016

Warszawa, dnia 08.02.2016r.

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Prezesa UKE Poczta Polska SA została operatorem wyznaczonym do wykonywania powszechnych usług pocztowych na lata 2016-2025. W dyrektywie 2008/6/WE dopuszczono dokonanie wyboru przez państwa członkowskie UE jednego z poniższych lub kilku powiązanych ze sobą rozwiązań dotyczących regulacji rynku powszechnych usług pocztowych: zapewnienie usługi powszechnej przez mechanizm rynkowy, wyznaczenie jednego lub kilku przedsiębiorstw świadczących różne elementy usługi powszechnej lub świadczących tę usługę na różnych częściach terytorium, zastosowanie trybu udzielania zamówień publicznych na usługi. Sejm RP, poprzez ustawę prawo pocztowe, przyjął rozwiązanie oparte na wyborze operatora wyznaczonego i stosowanie zamówień publicznych na usługi pocztowe. Obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych dla usług pocztowych spowodował, że operator wyznaczony musi konkurować na rynku o zamówienia publiczne z różnymi podmiotami świadczącymi usługi pocztowe. Głównym kryterium wyboru ofert w takich postępowaniach jest cena. Efektem takiej rywalizacji było m.in. doręczanie przesyłek sądowych i prokuratorskich w latach 2014-2015 przez prywatnego wykonawcę. Z niskiej jakości tych usług niezadowoleni byli przede wszystkim obywatele RP, o czym szeroko informowała prasa i telewizja.

W związku powyższym, zwracam się do Pana Ministra o odpowiedź na niżej postawione pytania:

1. Czy w Pana ocenie istnieje konieczność zmiany przepisów ustawy prawo pocztowe i ustawy prawo zamówień publicznych, tak aby administracja rządowa, sądy i prokuratury były obsługiwane przez operatora wyznaczonego bez konieczności stosowania procedur przetargowych?

2. Jeżeli tak – to jakie rozwiązania prawne, zgodne z dyrektywami UE, są możliwe do wprowadzenia w tym zakresie i w jakim okresie czasowym?

Strona Sejmu z interpelacją:

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 15 lutego 2016 r.

Przedstawiamy odpowiedź pracodawcy na nasze stanowisko w sprawie uchwały Zarządu Poczty Polskiej S.A. dotyczącej wypłaty jednorazowego dodatku w wysokości 12% wynagrodzeń zasadniczych za styczeń 2016 roku.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 12 lutego 2016 r.

W dniu 12 lutego 2016 r. nasza organizacja związkowa wysłała stanowisko w sprawie wydawania wewnętrznych aktów prawnych w Poczcie Polskiej S.A.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 11 lutego 2016 r.

W dniu wczorajszym ( 10.02.2016 r.) w Sejmie obyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, którego tematem było rozpatrzenie informacji NIK o wynikach kontroli- „Restrukturyzacja Poczty Polskiej S.A., a dostępność do usług pocztowych. Raport prezentował Prezes NIK- Krzysztof Kwiatkowski.

Z punktu widzenia przyszłości Poczty Polskiej S.A. było to bardzo ważne posiedzenie , bo padło na nim wiele deklaracji ze strony Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz ze strony Posłów dotyczących zmian prawa pocztowego oraz roli operatora wyznaczonego w Polsce.

Warto obejrzeć nagranie z tego posiedzenia . Podaję link do tego nagrania. Na służbowych komputerach może być z tym problem , ale na prywatnych nie powinno być z tym żadnych trudności.

Podaje również stronę do pełnej wersji raportu NIK:

Przedstawiam krótką informację z tego posiedzenia.W raporcie NIK kontrolerzy opisali następujące nieprawidłowości w działalności Poczty Polskiej:

1. Poczta Polska nie spełnia większości wskaźników dot. terminowości doręczania przesyłek pocztowych określonych w przepisach.

2. Restrukturyzacja PP S.A. ograniczyła obywatelom dostępność do usług pocztowych.

3. Poczta wydatkowała niepotrzebnie pieniądze na przygotowanie Spółki do prywatyzacji (wprowadzenia na giełdę) , kiedy nie zapadła decyzja Ministra o takim kierunku działania.

4. Poczta bezzasadnie wydatkowała znaczne sumy pieniędzy na obsługę zlecaną zewnętrznym kancelariom prawnym.

5. W zawieranych z kancelariami umowach PP S.A. nie zabezpieczała należycie swojego interesu- nie było zapisów dotyczących kar umownych za nieterminowe wykonywanie umów, a w tych umowach w których były zapisy dot. kar nie były one egzekwowane.

6. Poczta zawarła z 34. dyrektorami umowy o pracę z pominięciem przepisów układu zbiorowego pracy.

Najważniejsze deklaracje Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

1. Nie będzie dalszego zmniejszania liczby placówek pocztowych.

2. Zostaną przygotowane zmiany do prawa pocztowego dotyczące dostępności. Teraz jest średnio 1 placówka na 6000 mieszkańców. Wyraz „średnio” ma zostać wykreślony, co spowoduje zwiększenie liczby placówek na terenie miast.

3. Najważniejsze!!!! Minister zapowiedział zmianę prawa pocztowego tj. wprowadzenie rozwiązania wzorowanego na innych krajach europejskich, zgodnie z którym przesyłki administracji dostarczane są przez operatora wyznaczonego. Takie rozwiązanie dopuszcza artykuł 8.1.Dyrektywy pocztowej.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 04 lutego 2016 r.

W Poczcie Polskiej S.A. w styczniu i lutym 2016 roku miało miejsce kilka istotnych zdarzeń, które wymagają naszego komentarza.

1. W styczniu zmieniono skład osobowy Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym 2. to przedstawiciele pracowników. Z Rady odwołano przewodniczącego i jednego z członków. Nowym przewodniczącym RN została Pani Magdalena Szymczuk - przedstawiciel ministra Skarbu Państwa . Nowym członkiem RN i jej wiceprzewodniczącym został Pan Marek Chibowski- przedstawiciel ministra Infrastruktury i Budownictwa. W Radzie Nadzorczej pozostał Pan Artur Kawaler – przedstawiciel ministra ds. finansów oraz Pani Halina Bąk i Pan Leszek Gawarecki- przedstawiciele pracowników.

2. W dniu 26 stycznia 2016 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Poczty Polskiej S.A. Odwołano Prezesa Zarządu- Pana Jerzego Jóźkowiaka oraz członków Zarządu: Pana Janusza Wojtasa i Pana Piotra Michalskiego. Z Rady Nadzorczej oddelegowano do Zarządu , na okres 3 miesięcy, Pana Marka Chibowskiego do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu. Aktualnie Zarząd Poczty Polskiej S.A. składa się z 3 osób. Przewodniczącego – Pana Marka Chibowskiego , Wiceprzewodniczącego - Pana Rafała Krzemienia i Pana Pawła Włocha- przedstawiciela pracowników. Zgodnie ze Statutem Poczty Polskiej S.A. członków Zarządu wybiera się w drodze konkursu. Nowego konkursu jeszcze nie ogłoszono, a kadencja obecnego zarządu kończy się w czerwcu br. Aktualnie mamy więc „tymczasowy” 3. osobowy Zarząd, co z punktu widzenia sprawności zarządzania Spółką jest rozwiązaniem niekorzystnym. Na Prezesa Zarządu przeszły wszystkie zadania z obszarów dotychczas zarządzanych przez trzech odwołanych członków „starego” Zarządu.

3.W dniu 22 stycznia 2016 roku Zarząd Poczty Polskiej S.A. podjął decyzję o podwyższeniu , minimalnego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w Spółce. Od 1 lutego 2016 roku, będzie to 1 900 zł brutto/ na pełny etat. Oznacza to, że wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od kwoty 1 900 zł w przeliczeniu na pełny etat, od 1 lutego 2016 roku wynagrodzenie to zostanie podwyższone.

4. Zarząd Poczty Polskiej S.A. podjął również decyzję o wypłacie jednorazowego świadczenia w wysokości 12 % wynagrodzeń zasadniczych za styczeń 2016 roku. To jednorazowe świadczenie otrzymają osoby, które dotychczas były premiowane miesięcznie, a obecnie w ramach systemu ZPC pierwszą premię kwartalną w bieżącym roku mają otrzymać w maju. Są to pracownicy Pionu Sprzedaży, Pionu Operacji Logistycznych oraz Pionu Poczta Polska Ochrona. Świadczenie zostanie wypłacone wraz z wynagrodzeniem za styczeń (wypłata do 10 lutego). Świadczenia tego nie otrzymają pozostali pracownicy. Z taką decyzją się nie zgadzamy. W tej sprawie zajęliśmy stanowisko, które znajduje się również na naszej stronie internetowej .

5. Znany już jest wstępny wynik finansowy Spółki za 2015 roku . Zysk brutto wyniósł 36,6 mln zł. Jeżeli zostanie on potwierdzony przez audytora to oznaczać to będzie, że wynik ten jest lepszy niż zakładano pod koniec ub. roku.

Informacja ze spotkań w Regionach Sieci, które odbyły się w styczniu.

1. RS-y nie mają jeszcze ustalonych planów zatrudnienia na 2016 rok. Planów takich nie mają jeszcze żadne jednostki organizacyjne- pomimo zapewnień ze strony Dyrektora PKL, że jednostki takie plany otrzymały.

2. Wg opinii RS plany sprzedażowe dla Regionów Sieci zostały ustalone na realnym poziomie. Uwzględniają one spadek przychodów w usługach listowych i zakładają wzrosty przychodów związane ze zmianą cennika (usługi finansowe- wzrost cen o 17 % od 4 stycznia br. , usługi listowe wzrost cen o 3% od 1 marca br. , KEP – wzrost cen o 7,5 % od 1 marca br.)

3. Teraz najważniejszym zdaniem stojącym przez Pocztą Polską jest prawidłowa obsługa sądów i prokuratur . Umowa ma być realizowana od 1 marca 2016 roku. Od tej daty 75% potwierdzeń odbiorów ma mieć formę elektroniczną (EPO) , a od 1 września ma to już być 100%. Zostało niewiele czasu, a trwają jeszcze pilotaże związane z użytkowaniem tabletów z aplikacją do potwierdzania EPO.

4. Na razie nie będzie dalszych centralizacji i przekształceń urzędów pocztowych.

Kilka informacji dotyczących spraw związkowych.

1. W dniu 9 stycznia br. nasza organizacja utworzyła Oddział nr 1 Związku, którego obszar działania obejmuje województwa łódzkie i świętokrzyskie. Dokonano wyboru władz Oddziału. W planach na najbliższe miesiące mamy utworzenie kolejnych oddziałów naszego związku.

2. Nasza organizacja związkowa systematycznie zwiększa liczebność, na dzień dzisiejszy liczy 420 członków- pracowników Poczty Polskiej S.A. Jesteśmy jedną z kilku organizacji w Poczcie Polskiej , która stale zwiększa swoją liczebność.

3. Na naszej stronie internetowej wprowadzamy zmiany. Będą na niej umieszczane informacje z regionów, gdzie działają nasze struktury i są nasi przedstawiciele.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 02 lutego 2016 r.

W dniu 02 lutego 2016 r. nasza organizacja związkowa wysłała stanowisko w sprawie uchwały Zarządu Poczty Polskiej S.A. dotyczącej wypłaty jednorazowego dodatku w wysokości 12% wynagrodzeń zasadniczych za styczeń 2016 roku.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 05 stycznia 2016 r.

W dniu 05 stycznia 2016 r. nasza organizacja związkowa przesłała stanowisko w sprawie projektu "Zasad wynagradzania pracowników Poczty Polskiej S.A. nie objętych postanowieniami ZUZP dla Pracowników Poczty Polskiej S.A."

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 09 grudnia 2015 r.

W dniu 09 grudnia 2015 r. nasza organizacja związkowa złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decycję Glównego Inspektora Pracy wydaną w dniu 24 listopada 2015 r.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 18 listopada 2015 r.

W dniu 17 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych. Tematem spotkania był projekt Planu rzeczowo-finansowego Poczty Polskiej S.A na 2016 rok, w tym projekt planu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok

Pan Piotr Michalski – członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. przedstawił założenia jakie zostały przyjęte przy tworzeniu planu rzeczowo-finansowego Poczty Polskiej S.A. na 2016 rok. Projekt ten zakłada dalszy spadek przychodów ( o 10%) w usługach listowych. Zakłada jednocześnie bardzo duże wzrosty przychodów w usługach KEP, usługach bankowo- ubezpieczeniowych, w działalności handlowej, w przesyłkach paletowych i usługach koncesjonowanych. Mają zostać również ograniczone koszty działalności ogółem (o ok.3%) , w tym koszty zatrudnienia o ok. 100 mln zł.Projekt planu wynagrodzeń osobowych zakłada redukcję 3.035 etatów w 2016 roku. Te 3.035 etatów dotyczyć będzie stanowisk wsparcia (w większości stanowisk administracyjnych).Redukcja zatrudnienia w 2016 roku nie będzie dotyczyć eksploatacji. Pracodawca odmówił nam udzielenia odpowiedzi na pytanie w których jednostkach organizacyjnych, w jakiej skali i jakich stanowisk dotyczyć będzie redukcja zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy Zarząd nie podjął jeszcze decyzji czy zostanie uruchomiona następna edycja PDO czy będą zwolnienia grupowe. Wszystko wskazuje jednak na to, że będą to zwolnienia grupowe. W 2016 roku średnioroczne zatrudnienie zostanie zmniejszone dodatkowo o 1.374 etaty. Jest to skutek przechodzący z 2015 roku ( pracownicy którzy odchodzą z Poczty w trakcie roku, są wykazywani w wykonaniu zatrudnienia danego roku , natomiast w kolejnym roku już ich nie ma.)

Przyjęcie przez Zarząd Poczty Polskiej, w projekcie planu, bardzo wysokich wzrostów przychodów w poszczególnych rodzajach usług oraz ograniczenie kosztów, w tym kosztów zatrudnienia - pozwoliło na opracowanie Planu rzeczowo-finansowego Poczty Polskiej S.A na 2016 rok, który wykazuje dodatni wynik finansowy.

Projekt tego planu rzeczowo-finansowego ma zostać przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 10 listopada 2015 r.

Odpowiedź na wniosek skierowany w dniu 23 października 2015 r. do pracodawcy o rozstrzygnięcie wątpliwości i aktualizację przepisów regulujących kwestie delegacji służbowych .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 28 października 2015 r.

W dniu 28 października 2015 r. nasza organizacja związkowa złożyła wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 27 października 2015 r.

W dniu 27 października 2015 r. nasza organizacja związkowa złożyła odwołanie do Głownego Inspektora Pracy na odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie zastrzeżeń do nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 23 października 2015 r.

W dniu 23 października 2015 r. nasza organizacja związkowa złożyła wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości i aktualizację przepisów regulujących kwestie delegacji służbowych .

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 20 października 2015 r.

W dniach 15-16 października 2015 r. w Zegrzu k. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych. Tematem spotkania był projekt „Zasad wynagradzania pracowników Poczty Polskiej S.A. nieobjętych postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej S.A.

Na początku spotkania strona pracodawcy odniosła się do inicjatywy, zgłoszonej przez naszą organizację związkową, dotyczącej zawarcia drugiego, odrębnego układu zbiorowego pracy dla pracowników wyłączonych z układu zbiorowego pracy z dnia 18.03.2015 r. / dla przypomnienia- układ z dnia 18 marca 2015 r. wyłączył spod swojej regulacji dyrektorów doradców i ekspertów w liczbie 0,5% w stosunku do ogółu zatrudnionych/.Wcześniej w dniu 14.10.2015 r. otrzymaliśmy pisemną odpowiedź na nasz wniosek w tej sprawie . Pracodawca twierdzi, że w jednym zakładzie pracy nie mogą obowiązywać dwa układy zbiorowe pracy, powołując się przy tym na orzecznictwo sądowe i komentarze specjalistów z zakresu prawa pracy. Z takim stanowiskiem pracodawcy zgodzić się nie możemy, bo przytoczone wyroki SN dotyczą innego stanu faktycznego - tj. takiego, kiedy dwa układy, w jednym zakładzie, dotyczyły wszystkich pracowników. W naszej sytuacji, dwa układy dotyczyłyby różnych grup pracowników. Ponadto w komentarzach specjalistów znajdują się również takie, że dwa układy, dla różnych grup pracowników, mogą funkcjonować równolegle w jednym zakładzie pracy. O rozstrzygniecie tej kwestii zwrócimy się pisemnie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Dalej, w swoim wystąpieniu strona pracodawcy przedstawiła swoje stanowisko w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie objętych postanowieniami zuzp z dnia 18.03.2015 r. Pracodawca stwierdził, że po podpisaniu układu zbiorowego i wyłączeniu z jego postanowień grupy dyrektorów, doradców i ekspertów – jest on (pracodawca) uprawniony do tego aby samodzielnie i jednostronnie, w umowach o pracę, ustalać wynagrodzenia dla tej grupy pracowników. Nie będzie więc odrębnego zuzp-u czy regulaminu wynagradzania dla tej grupy pracowników, a zasady wynagradzania uzgadnianie ze związkami nie będą żadnym wiążącym aktem normatywnym o charakterze źródła prawa. Próba uzgodnienia zasad wynagradzania ma jedynie na celu ustalenie pewnych ram , w których będzie mógł się poruszać pracodawca ustalając indywidualne, w umowach o pracę, warunki wynagradzania dla poszczególnych pracowników wyłączonych z zuzp. Jeśli do uzgodnienia Zasad w ogóle nie dojdzie to i tak pracodawca wprowadzi je aktem zarządu wewnętrznego (uchwałą Zarządu).

Takie stanowisko pracodawcy wzbudziło zdziwienie reprezentantów zakładowych organizacji związkowych, szczególnie tych, którzy podpisali układ zbiorowy i zawarli porozumienie okołoukładowe. W § 5 Porozumienia okołoukładowego jest następujący zapis ”Zasady wynagradzania pracowników wyłączonych z Układu zostaną ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. W terminie 60 dni od dnia zawarcia Układu i ustalenia Regulaminu premiowania pracodawca przedłoży organizacjom związkowym projekt zasad wynagradzania, w celu uzgodnienia regulacji dotyczącej tych pracowników”.

Okazało się ,że strony układu rozumieją treść tego zapisu całkowicie odmiennie. Pomimo zasadniczej różnicy co do interpretacji jego treści - zapisu o podstawowym znaczeniu dla ustalenia rangi i trybu stanowienia tego dokumentu - w dalszej części spotkania odbyła się dyskusja nad poszczególnymi zapisami projektu zasad wynagradzania.

Przedstawiony przez pracodawcę projekt zasad wynagradzania daje pracodawcy nieograniczoną możliwość dowolnego kształtowania wynagrodzeń zasadniczych pracowników wyłączonych z układu. W grupie dyrektorów zarządzających, ekspertów i doradców nie ma ustalonej górnej granicy wynagrodzeń. Jest również zapis, że w uzasadnionych przypadkach pracodawca może ustalać wynagrodzenia zasadnicze z pominięciem Zasad.

W trakcie spotkania nie doszło do uzgodnienia Zasad. Zostały spisane uwagi i propozycje strony związkowej co do treści poszczególnych zapisów Zasad.

Nie przedstawiono nam dalszego harmonogramu prac nad tym dokumentem.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 2 października 2015 r.

W komunikacie przedstawiam swój komentarz do wydarzeń , które miały miejsce w ostatnim czasie w Poczcie Polskiej S.A.

1. Wdrożenie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania.

Pracodawca informuje w Intranecie, że porozumienia zmieniające podpisało ok. 95% pracowników. Jest to przedstawiane jako wielki sukces. Ten argument wykorzystał również pracodawca w piśmie skierowanym do Państwowej Inspekcji Pracy, jako odpowiedź na zastrzeżenia zgłoszone przez naszą organizację związkową do zakładowego układu zbiorowego pracy, zarejestrowanego przez PIP z dniem 1.07.2015 r. Pod pismem tym podpisały się wszystkie organizacje związkowe, będące stroną zuzp. My tego „ sukcesem” nazwać nie możemy. Wiemy w jakich okolicznościach odbywało się wręczanie porozumień zmieniających i jakich argumentów używano. Wywierano presję służbową lub wręcz zastraszano pracowników , że jeśli nie podpiszą porozumień to mogą stracić pracę. W naszej organizacji związkowej, która liczy aktualnie 377 pracowników, 40 % członków nie podpisało porozumień zmieniających. W trakcie tej całej operacji wręczania porozumień sugerowaliśmy , aby pracownicy nie podpisywali porozumień zmieniających. Chodziło o to , żeby zademonstrować niezadowolenie z nowych zasad wynagradzania ( utrzymanie dysproporcji płacowych) , a przede wszystkim z nowego regulaminu premiowania. Jaki będzie ten nowy regulamin premiowania- przekonają się wszyscy już w I kwartale przyszłego roku. Ci, co nie podpisali porozumień otrzymali wypowiedzenia zmieniające i nie ponieśli żadnymi negatywnych konsekwencji za swoje decyzje ( bo takich negatywnych konsekwencji po porostu być nie mogło). Osiągnięty wskaźnik przyjętych porozumień zmieniających to niewątpliwie sukces pracodawcy i porażka związków zawodowych.

2. Zasady wypłaty dodatków konwojenckich i inkasenckich.

W związku z wprowadzeniem, jednostronną decyzją dyrektora Pionu Ochrony, zasad wypłaty dodatków konwojenckich i inkasenckich, zwróciliśmy się do pracodawcy, w dniu 21 sierpnia 2015 r. o wyjaśnienie tej kwestii. W odpowiedzi , którą otrzymaliśmy w dniu 25 września 2015 r. nie ma odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Odpowiedź tę przekazaliśmy do wszystkich organizacji związkowych , w tym do organizacji związkowych, które są stroną układu zbiorowego pracy ( podpisały układ). Pracodawca , niezgodnie z treścią układu zbiorowego pracy dokonał jednostronnej interpretacji zapisów układu. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej reakcji organizacji związkowych będących stroną układu na bezprawne działanie pracodawcy.

3. Zasady wynagradzania pracowników Poczty Polskiej S.A. nieobjętych postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej S.A.

W dniu 28 września 2015 roku pracodawca przekazał nam projekt zasad wynagradzania pracowników nieobjętych postanowieniami zuzp. Chodzi o zasady wynagradzania różnej rangi dyrektorów, ekspertów , doradców. W dniu 29.09.2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych w tej sprawie. Omawiano ogólne założenia projektu, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi na podstawowe pytanie - w jakim trybie dokument ten będzie stanowiony. Dlatego w dniu dzisiejszym ( 2.10.2015 r.) przekazaliśmy pracodawcy stanowisko zarządu naszej organizacji związkowej w sprawie inicjatywy zawarcia nowego układu zbiorowego pracy dla tej grupy pracowników.

4. Przetarg na sądówki.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznawała w dniu 29.09.2015 r. odwołanie, w którym Polska Grupa Pocztowa (PGP) domaga się doprecyzowania zasad kontroli placówek pocztowych. Jest więc w zasadzie pewne, że postępowania nie uda się zamknąć do końca roku. A to oznacza, że PGP będzie na razie kontynuowało wykonywanie usługi na doręczanie listów z i/do sądów. Chociaż dotychczasową umowę zawarto na dwa lata, to istnieje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu.

5. Zmiany w Zarządzie Poczty Polskiej S.A.

W dniu 4 września 2015 r. na Intranecie pojawił się krótki komunikat, z posiedzenia Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. cyt: ”Mariusz Zarzycki, członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. przestał pełnić funkcję w Zarządzie Poczty Polskiej S.A. Ireneusz Piecuch, wiceprezes Poczty Polskiej przestanie pełnić funkcję w Zarządzie Spółki z dniem powołania przez Radę Nadzorczą nowego wiceprezesa, wyłonionego w drodze konkursu”. Nie podano żadnych przyczyn odwołania dwóch członków Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Gdy nie wiadomo o co chodzi - to wiadomo, że chodzi o pieniądze.

W tym miejscu przytoczę fragment wypowiedzi Bogumiła Nowickiego – przewodniczącego NSZZ „S” opublikowanej na stronie internetowej Radia Maryja cyt: „Z tych ułamkowych i niepotwierdzonych przez zainteresowanych – czyli przez członków zarządu – wiadomości, wychodzi na to, że są to kwoty rzędu powyżej 60 tys. zł dla zwykłego członka zarządu, a powyżej 70 tys. zł dla wiceprezesa i prezesa, gdzie prezes ma oczywiście największe wynagrodzenie. Oprócz tego, są także monstrualne pakiety odprawowe. Według mnie, wiąże się to z zapobiegnięciem w zatrudnieniu konkurencji. To są 24-miesięczne wynagrodzenia dla członków zarządu, dla wiceprezesa i prezesa; tutaj wchodzimy już w kwestie wielomilionowe, mamy tu po prostu skok na kasę – akcentuje Bogumił Nowicki.”

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie wdrożenia zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych, którego tematem był projekt Porozumienia ws. dokonania wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę pracowników Poczty Polskiej S.A.

Na początku spotkania przedstawiciele pracodawcy omówili zmiany jakie zostały wprowadzone do tekstu projektu Porozumienia , w stosunku do jego wersji przedstawionej nam w dniu 18.08.2015 r. Były to mało istotne i nic nie znaczące zmiany kosmetyczne. Nie uwzględniono żadnych z propozycji zgłoszonych przez naszą organizację związkową. Pracodawca z uporem forsuje swoją własną koncepcję procedury wypowiedzeń zmieniających , która nie uwzględnia świadczeń przysługujących pracownikom z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników( szczególna ochrona, dodatki wyrównawcze, odprawy, zapisy w świadectwach pracy dotyczące sposobu rozwiązania umów o pracę ). Wynika to z obawy, że ok. 800 pracowników , którzy nie otrzymali zgody na PDO zechce odejść z Poczty nie przyjmując wypowiedzeń zmieniających. Chodzi o to, żeby tym pracownikom nie wypłacić odpraw przysługujących z ustawy, a w świadectwach pracy wpisać niekorzystne dla nich zapisy. W naszej ocenie zapisy projektu Porozumienia oraz postępowanie pracodawcy są niezgodne z obowiązującym prawem, a pracownicy i tak wyegzekwują należne im świadczenia na drodze postępowania sądowego

Kolejna kwestia to sprawa dodatków wyrównawczych przysługujących pracownikom , których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie. Wbrew przepisom , na które powołuje się sam pracodawca, nie zamierza on jednak wypłacać dodatków wyrównawczych w pełnej wysokości ( bez premii). Jest to sprzeczne ze sposobem obliczania tego dodatku, określonym w przepisach wykonawczych do Kodeks Pracy tj. w rozporządzeniu z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).

Żadna z organizacji związkowych, uczestniczących w spotkaniu w dniu 25.08 2015 r. , nie zgodziła się na podpisanie Porozumienia ws. dokonania wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę pracowników Poczty Polskiej S.A.

Następnym krokiem pracodawcy będzie wydanie Regulaminu wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę pracowników Poczty Polskiej S.A.

Po opublikowaniu Regulaminu i podaniu go do wiadomości pracowników podejmiemy dalsze działania prawne , które będą miały na celu korektę działań pracodawcy.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 20 sierpnia 2015 r.

W dniu 18 sierpnia 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych.

Było to drugie spotkanie dotyczące projektu Porozumienia ws. dokonania wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę pracowników Poczty Polskiej S.A.

Na początku spotkania ustalono, że w związku z upływem ustawowego terminu na zawarcie porozumienia, termin ten zostanie przedłużony do 25 sierpnia 2015 roku.

Tak jak pisałem w komunikacie z dnia 27 lipca 2015 r. pracodawca postanowił wprowadzić nowy system wynagradzania ( zuzp i regulamin premiowania) z zastosowaniem procedury wynikającej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( ustawa ta dalej, w treści będzie jako u.z.g). Dotyczy to tych pracowników , którzy nie podpisali porozumień zmieniających. Zgodnie z przepisami ustawy u.z.g pracodawca , w pierwszej kolejności, uzgadnia ze związkami zawodowymi treść Porozumienia w sprawie dokonania wypowiedzeń zmieniających warunków umów o pracę.

Stanowisko naszej organizacji związkowej w sprawie przedstawionego nam projektu Porozumienia.

Jeżeli nie dojdzie do podpisania Porozumienia, pracodawca wprowadzi samodzielnie Regulamin w sprawie dokonania wypowiedzeń zmieniających warunków umów o pracę. W Regulaminie powinien uwzględnić propozycje organizacji związkowych. Różnica pomiędzy Porozumieniem , a Regulaminem jest taka ,że w przypadku zawarcia Porozumienia pracodawca nie będzie musiał przeprowadzać indywidualnych konsultacji ze związkiem zawodowym reprezentującym pracownika. W przypadku wprowadzenia Regulaminu będzie musiał takie konsultacje przeprowadzać. W tym celu zwróci się do tych pracowników , którzy nie podpisali porozumień zmieniających o wskazanie reprezentujących ich organizacji związkowych. Takie zapytania mogą zostać skierowane do pracowników wtedy , kiedy nie dojdzie do uzgodnienia Porozumienia, tj. po 25 sierpnia 2015 r.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w Sieci Sprzedaży.

W dniu 3 sierpnia 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych. Spotkanie miało charakter informacyjny, a jego tematem były planowane zmiany w strukturze Sieci Sprzedaży.

Zarząd Poczty Polskiej S.A. w dniu 27 lipca 2015 roku przyjął uchwałę o zmianie struktury Sieci Sprzedaży. Dotychczasowa struktura organizacyjna zbudowana jest na bazie linii produktowych (biura: listowe, KEP, sprzedaży usług finansowych, itd.). Nowa struktura ma opierać się na 3. segmentach rynku : segment klienta kluczowego ( klienci dający przychody dla Poczty Polskiej pow. 1 mln zł rocznie) , segment klienta biznesowego ( roczny przychód w przedziale 12 tys.- 1 mln zł ) i segment klienta detalicznego. W I etapie zmian ( od 1.09.2015 r. likwidowane będą biura produktowe w Centrali, a w tzw. „terenie” transformacji będzie podległo: 13 Regionów Sprzedaży Klienta Biznesowego, 10 Regionów Usług Finansowych. Pracownicy zostaną przeniesieni do nowych struktur w segmentach klienta : kluczowego, biznesowego i detalicznego. W II etapie zmian, do 31.12.2015, do Regionów Sieci( których ilość się nie zmienia) zostaną włączeni pracownicy struktur terenowych Biura Sprzedaży Usług Finansowych ( PSF, menedżerowie) Doradcy klienta ( PSF) będą podlegali pod naczelnika UP. Nie zmieni się charakter ich pracy - będą to dalej stanowiska dedykowane do sprzedaży usług finansowych. Pracownicy ci będą wynagradzani w formie czasowo-prowizyjnej ( bez premii). W nowej strukturze jednoznacznie określono, że urząd pocztowy będzie odpowiedzialny za sprzedaż wszystkich usług.

Zmianie ma ulec sposób planowania w RS i UP z opartego o wolumeny i przychody na liniach produktowych - na całościowy wynik oparty na sprzedaży usług i produktów. Po raz kolejny pojawia się zapowiedź ograniczenia raportowania i sprawozdawczości oraz „ wyniesienia back office z placówek”.

Regiony Sieci i urzędy pocztowe nie będą już jednostkami organizacyjnymi Poczty Polskiej (będą komórkami). Jednostką organizacyjną będzie Pion Sprzedaży. Oznacza to m.in., że Regiony Sieci nie będą już posiadały wyodrębnionego funduszu wynagrodzeń i funduszu premiowego.

W bilansie etatowym, w wyniku tej zmiany organizacyjnej, zmniejszyć ma się liczba dyrektorów o 12 etatów . Nie przewiduje się innej redukcji etatów.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem Regulamin Organizacyjny Piony Sprzedaży ma zostać opracowany do 7.08.2015 r., a etatyzacja ma zostać ustalona do 31.08.2015 r.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 29 lipca 2015 r. ( uzupełnienie komunikatu z 28.07.2015)

w sprawie wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W dniu 27 lipca 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych. Temat był jeden – dyskusja nad projektem porozumienia ws. dokonania wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę pracowników Poczty Polskiej.

Na wstępie przedstawiam odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji, a dotyczące wręczania porozumień i wypowiedzeń zmieniających.

1)
W przypadku nie przyjęcia porozumienia zmieniającego , w wypowiedzeniu zmieniającym będą identyczne zapisy dotyczące warunków wynagradzania- takie same jak w treści nieprzyjętego porozumienia..

2)
Porozumienia zmieniające i wypowiedzenia zmieniające będą dotyczyły tylko zmian wynikających z wprowadzenia nowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania.

Przechodząc do tematu projektu porozumienia ws. dokonania wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę pracowników Poczty Polskiej, kilka słów wyjaśnienia na temat tego dokumentu, tj. podstaw jego tworzenia i znaczenia w procesie wdrażania układu zbiorowego pracy oraz regulaminu premiowania.

W chwili obecnej istnieją dwa różne wyroki Sądu Najwyższego na temat sposobu wprowadzania zmian w systemach wynagradzania u pracodawców. W pierwszym wyroku, z dnia 17 maja 2007 roku, Sąd Najwyższy ( w składzie 3. sędziów) stwierdził , że do wypowiedzeń zmieniających należy stosować przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych. W drugim wyroku z 30 września 2011 r. Sąd Najwyższy ( w składzie 3. sędziów) uznał, że dokonywanie wypowiedzeń zmieniających co do zasady nie kreuje obowiązku stosowania procedury zwolnień grupowych. W związku z tymi rozbieżnymi wyrokami, w marcu bieżącego roku SN przyjął postanowienie o rozstrzygnięciu tej kwestii w składzie siedmiu sędziów. Do dnia dzisiejszego sprawa nie została jednak jednoznacznie rozstrzygnięta. Przenosząc na grunt Poczty Polskiej pracodawca miał do wyboru dwie drogi wprowadzenia nowych zasad wynagradzania: albo w trybie procedury zwolnień grupowych , albo z pominięciem tego trybu- z zastosowaniem przepisów kodeksu pracy. Wybrano jednak trzecią drogę- pracodawca postanowił zastosować tylko częściowo procedurę zwolnień grupowych ( zawiadomienie urzędów pracy o zwolnieniach grupowych , przedstawienie projektu porozumienia związkom zawodowym, o którym na wstępie komunikatu), z pominięciem uprawnień przysługujących pracownikom z mocy ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych (odprawy, szczególna ochrona stosunku pracy, zapisy w świadectwach pracy o przyczynach rozwiązania umów z przyczyn niedotyczących pracowników). Jednocześnie pracodawca proponuje, aby wynagrodzenia pracowników , których stosunek pracy podlega szczególniej ochronie ( 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ochrona związkowa) zachować, na poziomie korzystniejszym niż wynika to z przepisów kodeksu pracy, ale na zasadach mniej korzystnych niż wynika to z przepisów ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Pracodawca kategorycznie nie zgadza się na wypłatę odpraw. Do rozważenia przez pracodawcę pozostała kwestia zapisów w świadectwach pracy dotyczącą trybu rozwiązania umów o pracę - tym pracownikom , którzy nie zechcą kontynuować zatrudnienia na nowych warunkach płacowych.

To właśnie te zagadnienia były przedmiotem dyskusji w dniu 27 lipca 2015 r. Nie doszło jednak do ustalenia tekstu porozumienia i w tej sprawie ma się odbyć kolejne spotkanie. Nasze stanowisko jest takie , że wdrożenie nowego zuzp-u i regulaminu premiowania powinno się odbyć z pełnym zastosowaniem przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, bo są to przepisy korzystniejsze dla pracowników.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W związku z rozpoczęciem procedury wręczania pracownikom porozumień zmieniających przedstawiam najnowsze informacje na ten temat.

1)
W ust. 1 lit. h porozumienia zapisano , że " premia na zasadach określonych w Regulaminie Premiowania wprowadzonym na podstawie Uchwały Nr 124/2015 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 7 lipca 2015 roku."

Do dnia dzisiejszego nie został ogłoszony i wprowadzony nowy Regulamin Premiowania. W intranecie nie została opublikowana uchwała Nr 124/2015 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 7 lipca 2015 roku. Nie zostały również opublikowane uchwały Nr 123 /2015 w sprawie rozpoczęcia wdrażania w Poczcie Polskiej nowego systemu wynagradzania, oraz uchwały nr 125/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatku konwojenckiego i inkasenckiego.

Kodeks pracy w art. 772 §6 stanowi, że Regulamin Wynagradzania ( a Regulamin Premiowania jest również Regulaminem Wynagradzania) wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Nie można odpowiedzialnie podpisać porozumienia zmieniającego, kiedy nie został ogłoszony Regulamin Premiowania i kiedy nie są znane zadania premiowe na poszczególnych stanowiskach pracy, które będą podstawą do naliczenia premii.

2)
Pracownik nie musi od razu, wyrażać zgody na podpisanie porozumienia zmieniającego, w momencie jego wręczania. Ma prawo ( co zostało wyraźnie powiedziane na wczorajszym spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy) do poproszenia kopii porozumienia i ma czas na ewentualne wyrażenie zgody do 17 sierpnia 2015 roku..

3)
Wczoraj ( 27.07.2015) również zostaliśmy poinformowani, że do Regionów Sieci zostały przekazane zasady i kryteria włączenia dodatków funkcyjnych kierowników eksploatacyjnych ( w tym naczelników) do wynagrodzeń zasadniczych. Ta informacja miała również wczoraj pojawić się w intranecie. Nie została jednak tam zamieszczona. Regiony Sieci mają zweryfikować prawidłowość naliczonych nowych wynagrodzeń zasadniczych naczelników. Tym bardziej taką możliwość powinni mieć sami naczelnicy.

4)
Nie została ostatecznie wyjaśniona kwestia dodatów wyrównaczych, przysługujących pracownikom podlegających szczególnej ochronie ( 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego).

Biorąc pod uwagę powyższe, podpisywanie porozumień na obecnym etapie jest przedwczesne, nieuzasadnione i może się obyć ze szkodą dla interesu pracowników.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 15 lipca 2015.

w sprawie wdrożenia zakładowego układu zbiorowego pracy.

W dniu 13 lipca 2015 roku, w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z reprezentantami pracodawcy , którego tematem było wdrożenie nowego zakładowego układu zbiorowego pracy- procedury, tryb postępowania, harmonogram działań.

Pan Andrzej Nitecki – Dyrektor Zarządzający PKL przedstawił krótką prezentację dotyczącą procedury wdrożenia układu. Procedura ta jest identyczna z informacją zawartą w naszym komunikacie z dnia 7 lipca 2015 r.

Nowa informacja to taka ,że porozumienia zmieniające będą wręczane przez bezpośrednich przełożonych, w terminie od 20 lipca do 17 sierpnia br. Proces wręczania porozumień zmieniających ma być na bieżąco monitorowany i analizowany. Widać z tego, że pracodawcy bardzo zależy na tym aby większość pracowników podpisała porozumienia zmieniające. Dlaczego? Sprawa wydaje się prosta – chodzi o wydźwięk propagandowy, że większość pracowników akceptuje nowe warunki wynagradzania , a przede wszystkim nowe zasady premiowania. Jeżeli nie ma różnicy (chodzi o efekt końcowy) czy pracownik podpisze porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające - to dlaczego pracodawcy tak zależy na porozumieniach? Kodeks pracy w art. Art. 24113 § 2 stanowi wyraźnie „ Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu”.

Oczywiście porozumienia zmieniające są prawnie dopuszczalne- tylko po co to całe zamieszanie, najpierw porozumienia zmieniające , a później wypowiedzenia zmieniające (po 7 września br.) jeśli skutek ma być taki sam ?

Do naszej organizacji związkowej docierają informacje, że na spotkaniach służbowych niektórzy przedstawiciele pracodawcy informują pracowników, że jeśli ktoś nie podpisze porozumienia zmieniającego to zostanie zwolniony z pracy. Jest to absolutna nieprawda.

W trakcie swojego wystąpienia, Pan Andrzej Nitecki wielokrotnie podkreślał , że celem działania pracodawcy nie jest rozwiązanie umów o pracę z pracownikami, tylko dostosowanie warunków tych umów do nowego systemu wynagradzania (nowego zuzp i nowego Regulaminu premiowania). Pracodawca nie zamierza nikomu wręczać wypowiedzeń definitywnych w związku z wdrożeniem nowego systemu wynagradzania.

Kolejna ważna informacja , która pojawiła się w trakcie spotkania i została ona również zamieszczona w Intranecie ( Aktualności z 13 lipca 2015 r. –„ Nowy zuzp- zmiany krok po kroku”) dotyczy pracowników, którzy z różnych powodów nie będą chcieli dalej pracować w Poczcie Polskiej. Ci pracownicy , po otrzymaniu wypowiedzenia zmieniającego, w terminie do 15 listopada 2015 roku , powinni poinformować pracodawcę o tym , że nie przyjmują nowych warunków. Komunikat pracodawcy skierowany do tych pracowników jest taki , że tym pracownikom nie będzie przysługiwać odprawa wynikająca z ustawy o zwolnieniach grupowych. Jest to informacja nieprecyzyjna i tylko częściowo prawdziwa. To, że pracodawca nie zamierza wypłacać odpraw to jedno, a kwestia uprawnień pracowników do odpraw do drugie- o tym zdecyduje sąd. W praktyce sądy przyjmują, że odprawa przysługuje pracownikowi, gdy pracodawca proponuje mu znacząco niższe wynagrodzenie, a nie przysługuje - gdy obniżka wynagrodzenia nie jest istotna. Tak więc nie można twierdzić generalnie, że odprawy nie będą przysługiwały - wszystko zależy od indywidualnych przypadków i oceny sądu. Zauważyć należy, że wprowadzana w Poczcie Polskiej zmiana systemu wynagrodzeń wynikać będzie z wdrożenia dwóch dokumentów : układu zbiorowego i regulaminu premiowania. W naszej ocenie, dla większości pracowników są to zmiany zdecydowanie mniej korzystne niż były dotychczasowe regulacje w tym zakresie.

Podtrzymujemy naszą sugestie wyrażoną w komunikacie z dnia 7 lipca 2015 r. aby porozumień zmieniających nie podpisywać .

1)
Po otrzymaniu porozumień zmieniających ( w 2 egzemplarzach ) na jednym porozumieniu umieszczamy adnotację „ nie wyrażam zgody” i jeden egzemplarz oddajemy przełożonemu ( drugi zostawiamy u siebie).

2)
Po otrzymaniu wypowiedzenia zmieniającego ( po 7 września 2015 r.) potwierdzamy odbiór dokumentu ( tylko data i podpis). Jeden egzemplarz zwracamy drugi pozostawiamy u siebie i wkładamy do szuflady , do swoich dokumentów. Dalej już nic z tym dokumentem nie robimy.

Tylko ci pracownicy , którzy nie będą chcieli dalej pracować i zamierzają odejść z pracy w Poczcie Polskiej będą mieli czas do 15 listopada 2015 roku na przekazanie swojej decyzji pracodawcy.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat z dnia 7 lipca 2015 roku.

dotyczący wdrażania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej Spółka Akcyjna w związku z jego rejestracją przez Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.

Wdrożenie układu i nowego regulaminu premiowania

Układ zbiorowy pracy wszedł w życie z dniem rejestracji przez OIP tj. z dniem 1 lipca 2015 roku. Nowy regulamin premiowania nie został jeszcze ogłoszony ( prawdopodobnie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ). Aby zapisy zuzp i regulaminu premiowania przenieść do treści naszych umów o pracę pracodawca w pierwszej kolejności przygotuje i wyśle pracownikom (w lipcu br.) porozumienia zmieniające. Porozumienie zmieniające jest dokumentem potwierdzającym, że pracownik i pracodawca „dogadali się” na temat zmian w warunkach wynagradzania. W porozumieniu będzie zapis, że nowe warunki wynagradzania będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Pracownicy będą mieli czas do 17 sierpnia 2015 roku na podjęcie decyzji czy porozumienie podpisać czy też go nie podpisywać. Nie podpisanie porozumienia nie stanowi żadnego zagrożenia dla pracownika. Nie może być żadnych negatywnych konsekwencji dla pracownika za niepodpisanie porozumienia zmieniającego!!!

Nasze sugestia jest taka, żeby porozumień zmieniających nie podpisywać! Podpisanie porozumienia oznacza wyrażenie zgody na nowe warunki wynagradzania, w tym na nowe zasady premiowania. Nowy układ zbiorowy pracy jest dokumentem znacznie gorszym dla pracowników niż był dotychczasowy układ z 2010 roku.

Pracodawca już teraz namawia pracowników do podpisywania porozumień zmieniających, argumentując to tym , że w porozumieniu i wypowiedzeniu będą takie same terminy wejścia w życie nowych warunków wynagradzania, że będzie mniej pracy dla COF i PKL ,i że będą mniejsze koszty ( papier, tonery, koperty itd.).

Nie podpisanie porozumień , będzie wyraźnym sygnałem dla pracodawcy ,że pracownicy nie akceptują nowych zasad wynagradzania.

Ci , którzy nie podpiszą porozumień zmieniających będą mogli występować, na drogę sądową o ustalenie swojego wynagrodzenia przez sąd oraz dochodzić odszkodowania za nierówne traktowanie w wynagrodzeniu za okres 3. lat wstecz od daty wystąpienia na drogę sądową. Już pierwsze sprawy z tego zakresu są na finiszu drogi sądowej. Wszystkie wyroki, pozwy i pisma procesowe będą udostępnione zainteresowanym pracownikom przez naszą organizację związkową.

Jeżeli pracownik nie podpisze porozumienia zmieniającego otrzyma ( po 7 września 2015 r.) wypowiedzenie zmieniające. Wypowiedzenie zmieniające to jednostronna decyzja pracodawcy o zmianie warunków zatrudnienia. Nie jest to w żadnym względzie wypowiedzenie umowy o pracę !!! W tym wypowiedzeniu zmieniającym będzie również zapis, że nowe warunki wynagradzania będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku.

Po otrzymaniu wypowiedzenia zmieniającego kwitujemy jego odbiór i wkładamy do swojej teczki na dnie szuflady. Nie robimy więcej nic , a nasze warunki wynagrodzenia zostaną automatycznie zmienione od 1 stycznia 2016 roku. Ale odbędzie się to bez wyrażania naszej akceptacji, w formie porozumienia zmieniającego.

Rejestracja układu

W dniu 1 lipca 2015 roku Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie zarejestrował zuzp. Zarejestrowanie układu przez OIP w Warszawie nie kończy „batalii” o zuzp. Tak naprawdę dopiero ją rozpoczyna. O ile w okresie rejestracji układu, składanie zastrzeżeń było prawnie wątpliwe, to po jego zarejestrowaniu możliwość składania zastrzeżeń wynika wprost z przepisów prawa. W terminie do 90. dni od dnia rejestracji układu osoby mające interes prawny mogą zgłaszać zastrzeżenia, że układ został zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy. Takie zastrzeżenia jako organizacja związkowa złożymy jeszcze w tym tygodniu oraz przygotujemy wzór pisma dla pracowników , w celu składania indywidualnych zastrzeżeń.

OIP wkreśli zuzp z rejestru układów jeśli stwierdzi ,że układ został zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy .

Uczestnicząc w rokowaniach nad układem zbiorowym pracy mieliśmy nadzieję ,że nowy układ zbiorowy będzie nowoczesny, zrozumiały dla pracowników , a przede wszystkim zlikwiduje istniejące patologie płacowe. Stało się jednak inaczej. Mamy dokument, który utrzymuje nieuzasadnione dysproporcje płacowe, wyłącza spod jego regulacji kadrę dyrektorską ( 400 osób), likwiduje dodatek funkcyjny, wprowadza dodatki , o których wysokości będzie jednostronnie decydował pracodawca. Natomiast nowy regulamin premiowania wprowadza zaporowe warunki uruchomienia premii, co w praktyce oznaczać będzie brak możliwości wypłaty premii.

 
 
 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat związkowy z dnia 26 marca 2015 roku.

 1.  

  Nowy zuzp i regulamin premiowania.

W dniu 18 marca 2015 roku 25. organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej S.A. podpisało nowy zakładowy układ zbiorowy pracy i regulamin premiowania. W rokowaniach nad nowym układem uczestniczyło 64. organizacje związkowe.

Nasza organizacja związkowa nie podpisała tych dokumentów.

Dlaczego nie podpisaliśmy zuzp i regulaminu premiowania?

Złożyło się na to wiele przyczyn, ale te najważniejsze postaram się wyjaśnić .

Wypowiadając obowiązujący układ zbiorowy pracy w dniu 15 lipca 2014 roku pracodawca określił swoje priorytety, jakie powinien uwzględniać nowy zakładowy układ zbiorowy pracy :

 

 1. Wyłączenie wyższej kadry kierowniczej ( dyrektorskiej) i specjalistycznej spod regulacji układu.

   

 2. Wprowadzenie prowizyjnego systemu wynagradzania i zmiana regulaminu premiowania na bardziej motywacyjny.

   

 3. Likwidacja dodatków- włączenie części z nich do wynagrodzenia zasadniczego (dodatek stażowy, premia roczna) i likwidacja funkcyjnego i dodatku za konwojowanie ładunków wartościowych.

   

 4. Zmniejszenie dysproporcji w wynagrodzeniach zasadniczych pracowników.

Tak w kolejności wyglądała hierarchia priorytetów pracodawcy. Strona związkowa koncentrowała się na obronie dotychczasowych zapisów zuzp.

Ad. 1 – nie zgadzamy się na wyłączenie kadry dyrektorskiej i specjalistycznej spod regulacji zuzp , bo nie przedstawiono nam żadnych projektów dokumentów , które określałyby zasady wynagradzania tej grupy pracowników. Nie wiadomo jak będzie dzielony fundusz płac i ile będzie wynosił. W porozumieniu około-układowym zapisano, że pracodawca przedstawi , w terminie 60 dni od podpisania zuzp, projekty dokumentów określających zasady wynagradzania dla tej wyłączonej grupy pracowników. Nie znając tych zasad w momencie prowadzenia rokowań nie mogliśmy się zgodzić „ w ciemno” na wyłączenie kadry dyrektorskiej i specjalistycznej spod regulacji zuzp.

Ad. 2.- premia regulaminowa uzależniona będzie od spełnienia wielu kryteriów , które będzie jednostronnie ustalał pracodawca (planowany wynik spółki, wynik jednostki) oraz od realizacji indywidualnych zadań nałożonych na pracownika. Katalog zadań premiowych dla poszczególnych stanowisk pracy nie został przedstawiony stronie związkowej w trakcie rokowań. Jest on na etapie opracowywania !!!.

Ad. 3 . – likwidacji uległ tylko dodatek funkcyjny. Dodatek za konwojowanie ładunków wartościowych zastąpiono dodatkiem konwojenckim i inkasenckim ( wartości pieniężne). Karda kierownicza-kontrolerska niższego szczebla ( bo kadry dyrektorskiej zuzp nie obejmuje) jest grupą która najwięcej straci na nowych regulacjach. Zapis zawarty w porozumieniu około układowym ( § 2) , że cyt-„ pracodawca nie dopuści do zaburzenia relacji w poziomach wynagrodzeń i hierarchii wynikającej z realizowania zadań kierowniczo-zarządczych oraz odpowiedzialności zawodowej” jest zapisem czysto intencyjnym, z którego nie wynikają żadne uprawnienia pracownicze.

Ad.4 . Z zestawień, które otrzymaliśmy wynika ,że dysproporcje w wynagrodzeniach zasadniczych w PP S.A. są bardzo duże i naruszają normę prawną dotyczącą równego traktowania w zatrudnieniu, określoną w kodeksie pracy. Od 2005 roku Poczta Polska jest jednym zakładem pracy ( jednym pracodawcą)i i przez te 10 lat nie zrobiono nic aby problem dysproporcji placowych rozwiązać. Teraz, przy rokowaniach nowego zuzp, była okazja , żeby tę sprawę uregulować. Trzeba przyznać, że pracodawca przedstawiał różne warianty rozwiązania tego problemu. Jednak żaden z wariantów pracodawcy nie zyskał akceptacji strony związkowej, koordynowanej przez organizacje reprezentatywne ( nasza organizacja była poza tą strukturą). Koordynowana strona związkowa przedstawiła wariant, że wynagrodzenie zasadnicze będzie ukształtowane w przedziale od (-) 13 % do (+) 35% średniego wynagrodzenia zasadniczego dla danego stanowiska pracy. Te osoby, których wynagrodzenie zasadnicze przekracza próg ( +) 35% zachowają swoje wynagrodzenia przez okres 5 lat ( będą otrzymywały dodatek).

Jako organizacja związkowa nie mogliśmy zaakceptować nowego układu zbiorowego pracy który w dalszym ciągu utrzymuje dyskryminujące zapisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników , które naruszają podstawową normę prawa pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu.

 

Co dalej z zuzp?

Do skutecznego zawarcia układu zbiorowego pracy wystarczyło podpisanie go, po stronie związkowej, przez dwie organizacje reprezentatywne – NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Pracowników Poczty w Warszawie ( wchodzący w struktury OPZZ). Obie te organizacje podpisały nowy zuzp i regulamin premiowania.

 

Zgodnie z treścią art. 34 ust.5 zuzp – „Układ wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania u Okręgowego Inspektora Pracy.”

W dniu 23 marca 2015 roku pracodawca złożył do OIP w Warszawie wniosek o rejestrację układu. Państwowa Inspekcja Pracy ma 30 dnia na dokonanie rejestracji.

W maju pracodawca przystąpi do wręczania porozumień zmieniających pracownikom , w których zostaną zapisane już nowe warunki wynagradzania( odniesienie do nowego zuzp i nowego regulaminu premiowania). Data, od której będą obowiązywać nowe warunki wynagradzania zostanie określona z zachowaniem hipotetycznego okresu wypowiedzenia – w większości przypadków będzie to 3.miesięczny okres – tj. od 1 września 2015 roku. Porozumienie stron ( porozumienie zmieniające) jest zgodną wolą stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika) na zmianę warunków zatrudnienia. Ze względu na wielkość firmy i fakt ,że zmiany dotyczą wszystkich pracowników , cześć pracowników prawdopodobnie nie podpisze porozumień zmieniających . W tej sytuacji pracodawca będzie miał do wyboru 2 rozwiązania:

 1. Będzie musiał uruchomić procedurę wynikając z ustawy „ o zwolnieniach grupowych”. Uruchomienie tej procedury nie będzie miało na celu zwalnianie pracowników , ale celem będzie dokonanie zmian w umowach o pracę dotyczących zasad wynagradzania. Procedurę taką stosuje się zawsze , jeśli w okresie 30 dni, zmiany warunków zatrudnienia dotyczą co najmniej 30 osób. Uruchomienie tej procedury jest czasochłonne i pracochłonne, przez co wprowadzenie nowych warunków zatrudniania , do umów o pracę, znacznie się przedłuży.

 2. Jeśli grupa pracowników , która nie podpisze porozumień będzie stosunkowo niewielka, to pracodawca może, co miesiąc, 29. (dwudziestu dziewięciu) pracownikom jednostronnie wypowiadać warunki zatrudnienia ( z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Przy większej liczbie pracowników nie będzie to możliwe.

   

 1. Nowe ubezpieczenie grupowe na życie pracowników .

W dniu 20 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych.

Obecnie 80,3 tys. pracowników jest ubezpieczonych na życie: 61 tys. w PZU , 19 tys. w Cardif i 300 u innych ubezpieczycieli.

Na spotkaniu przedstawiono nową ofertę grupowego ubezpieczenia skierowaną do pracowników Poczty Polskiej . Spółka PTU na Życie S.A. zamierza rozpocząć sprzedaż ubezpieczeń , od 1 kwietnia 2015 roku. Szczegóły dotyczące oferty zostaną zamieszczone w Intranecie. Sama oferta jest bardzo ciekawa i dość atrakcyjna. Przez pierwsze 3 miesiące będzie można przystąpić do nowego ubezpieczenia, z zachowaniem ciągłości ubezpieczeniowej. Później będą obowiązywały okresy karencji. Przejście do nowego ubezpieczenia grupowego będzie całkowicie dobrowolne, a dotychczasowe ubezpieczenia ( PZU, Cardif) będą kontynuowane.

3.Wizja, misja i strategia Poczty Polskiej S.A.

W dniu 23 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Poczty Polskiej S.A. z przedstawicielami związków zawodowych na temat misji, wizji i strategii Poczty Polskiej S.A. Zarząd w składzie 5 osobowym ( bez członka zarządu Pana Pawła Włocha) przedstawił wizję i misję grupy kapitałowej do 2020 roku oraz strategię na najbliższe 3 lata. Zaprezentowana strategia jest bardzo ogólna (prezentacja została zamieszczona w Intranecie). Przedstawia ona tylko globalne założenia ( wzrost przychodów w jednych segmentach, spadek w innych dziedzinach działalności , wzrost nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld złotych, spadek kosztów o 1,5 mld złotych, dostosowanie zatrudnienia do potrzeb biznesowych, szersze stosowanie outsourcingu i.t.d). Szczegóły (a te przede wszystkim interesują pracowników ) mają być zawarte w 8. programach operacyjnych , które są w trakcie opracowywania.

Strategia ma zostać zaprezentowana pracownikom w ramach tzw. komunikacji kaskadowej tj. w trakcie bezpośrednich spotkań dyrektorów i liderów zmian z pracownikami.

Naszym zdaniem takie spotkania mają sens ale dopiero po zakończeniu prac nad wszystkimi (8) programami operacyjnymi. Wcześniej z ogólnymi założeniami każdy może się zapoznać w Intranecie.

 1. Plany zatrudnienia dla Regionów Sieci.

W Regionach Sieci odbywają się aktualnie spotkania, na których prezentowana jest metoda i kryteria jakie zostały przyjęte do ustalania planu zatrudnienia dla tych jednostek na 2015 rok oraz skala redukcji etatów w poszczególnych grupach pracowniczych.

Do wszystkich jednostek zastosowano taką samą metodę i kryteria.

 W zależności od tego jaki jest plan sprzedaży na 2015 rok i jakie wskaźniki osiągnął Region Sieci w 2014 roku , w stosunku do poziomu wskaźników zamieszczonych w tabeli powyżej –tak ustalono plan zatrudnienia i poziom redukcji zatrudnienia w poszczególnych grupach pracowniczych.


Do 15 kwietnia 2015 roku Regiony Sieci mają opracować plany zatrudnienia dla poszczególnych urzędów pocztowych stosując powyższą metodę i kryteria.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl

 


 


 

Komunikat ze spotkania w dniu 12 marca 2015 roku

W dniu 12 marca 2015 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjne pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.


Temat spotkania:
 Funkcjonowanie Regionów Sieci

Stronę Pracodawcy reprezentowali m.in.:
1. Janusz Wojtas- Członek Zarządy Poczty Polskiej S.A.
2. Łukasz Gołębiowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży,
3. Bogdan Andrzejewski- Dyrektor Biura Zarządzania Siecią i Klienta Indywidualnego
4. Andrzej Nitecki- Dyrektor Pionu Kapitału Ludzkiego,
5. Jerzy Skibniewski- Dyrektor ds. Relacji Społecznych 

6. Grzegorz Kurdziel – Dyrektor Biura Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Planowany na 2015 rok poziom redukcji planu zatrudnienia ogółem wynosił 5.568,21 et.

W celu osiągnięcia planowanej redukcji uruchomiona została V edycja PDO.

Na dzień dzisiejszy do programu przystąpiło 4.897,3 et. Część wniosków rozpatrywana jest obecnie w II instancji odwoławczej.

W związku z mniejszą liczbą przystępujących do programu w stosunku do zaplanowanej redukcji zatrudnienia do osiągnięcia zaplanowanego poziomu redukcji w kosztach wynagrodzeń na 2015r. może powstać luka w wysokości do 98,2 mln zł., z czego 56,6 mln zł dotyczy Regionów Sieci. Docelowa redukcja zatrudnienia w Regionach Sieci ulegnie zmniejszeniu z 4.800 etatów ogółem do poziomu 3.316,32 etatów przy zachowaniu pokrycia powstałej luki w wyniku finansowym alternatywnymi oszczędnościami.

 

Możliwość pokrycia pozostającej luki w kosztach wynagrodzeń osobowych:

1. Ograniczenie odtwarzania wakatów w administracji,

2. Niewykorzystane środki zabezpieczone na wypłaty odpraw i odszkodowań dla pracowników odchodzących w ramach PDO,

3. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy w zakresie systemów czasu pracy,

4. Obniżenie o 20% poziomu rezerwy na urlopy wypoczynkowe ( w przypadku kiedy urlopy przechodzą na rok następny (urlopy zaległe) tworzy się księgowe rezerwy finansowe na te urlopy. Rezerwy te pogarszają wynik finansowy Spółki. Oznacza to, że w br. trzeba będzie wykorzystać o 20% urlopów więcej niż wykorzystano w 2014 roku.)

 

Do ustalania planu zatrudnienia dla Regionów Sieci na rok 2015 przyjęto następujące zasady:

 

 1. Służba obsługi klienta – zmniejszenie w oparciu o kryteria:

- plan sprzedaży na rok 2015/ etaty służby obsługi klienta

- przesyłki wydane w placówce pocztowej / etaty służby obsługi klienta

2. Służba doręczeń – zmniejszenie w oparciu o kryteria:

- usługi doręczone / etaty służby doręczeń

- długość rejonów doręczeń / etaty służby doręczeń

- punkty adresowe / etaty służby doręczeń

- powyższe kryteria zastosowano oddzielnie dla listonoszy miejskich i wiejskich

3. Służby eksped.-rozdz. i zaplecze pocztowe – zmniejszenie w oparciu o wskaźniki:

- przesyłki doręczone i nadane / etaty eksped -rozdz. + zaplecze

- etaty SD / etaty eksped -rozdz. +zaplecze

4. Naczelnicy – zmniejszenie w oparciu o kryteria:

- dostosowanie liczby UP do wyników formatowania placówek wg Metamorfozy

- powyższe kryteria zastosowano ostatecznie po uwzględnieniu uwag Regionów Sieci.

5. Kontrolerzy – zmniejszenie w oparciu o kryteria:

- Pracownicy w eksploatacji / etaty kontrolerów

  

W planie uwzględniono 64 et. niezbędne do realizacji usługi odczytu liczników gazu.

 

W dalszej kolejności Dyrektor BKBiI Grzegorz Kurdziel przedstawił informację na temat przetargów w 2014 roku.

 

Poczta Polska S.A. w 2014 roku wygrała 1376 przetargów co dało 961 mln przychodów. Wygraliśmy 88% wszystkich przetargów w których braliśmy udział. Ogółem w poprzednim roku podpisaliśmy 33909 umów.

 

Kolejnym tematem była Centralizacja służby doręczeń.

 

Na 1316 urzędów pocztowych ze służbą doręczeń, w 2015 roku planuje się scentralizować 371. Z perspektywy firmy centralizacja ma przynieść 9,2 mln zł oszczędności, oraz spowoduje bardziej efektywne zarządzanie rezerwą etatową i zastępstwami. Natomiast z perspektywy pracownika centralizacja, zdaniem pracodawcy, przyniesie możliwość wyrównania obciążenia pomiędzy listonoszami dzięki koncentracji obszarów doręczeń oraz wcześniejsze przekazywanie listonoszom materiału do doręczenia.

 

W naszej ocenie są to założenia czysto teoretyczne, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Fakty są takie, że centralizacja nie poprawia organizacji pracy. W związku z koniecznością wydłużonego dojazdu do rejonu skraca się rzeczywisty czas obsługi rejonu przez listonosza. Nie wiemy ( nie przedstawiono nam takich danych) czy planowane po stronie pracodawcy oszczędności faktycznie występują. Centralizacja powoduje natomiast wzrost kosztów ponoszonych przez listonoszy w związku z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych- dojazd do nowych urzędów macierzystych. Nawet jeśli centralizacja wyrównuje obciążenia pomiędzy listonoszami to i tak nie przekłada się to na wyrównanie wynagrodzeń zasadniczych listonoszy.

 

Według przedstawionych przez pracodawcę informacji pogarszają się wskaźniki terminowości doręczania przesyłek. Pan Janusz Wojtas- Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. odpowiedzialny za Regiony Sieci prosił o przesyłanie na jego skrzynkę e-mailową informacji o tym, gdzie przesyłki mają duże opóźnienia.

 

 

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.plKomunikat ze spotkania w dniu 29 stycznia 2015 roku

W dniu 29 stycznia 2015 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjne pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

Temat spotkania: Funkcjonowanie Regionów Sieci.

Stronę Pracodawcy reprezentowali m.in.:
1. Janusz Wojtas- Członek Zarządy Poczty Polskiej S.A.
2. Łukasz Gołębiowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży,
3. Bogdan Andrzejewski- Dyrektor Biura Zarządzania Siecią i Klienta Indywidualnego
4. Edyta Piotrowska- Dyrektor Biura Sprzedaży Usług Finansowych
5. Andrzej Nitecki- Dyrektor Pionu Kapitału Ludzkiego,
6. Robert Nowicki – Z-ca Dyrektora PKL
7. Jerzy Skibniewski- Dyrektor ds. Relacji Społecznych

Na wstępie Pan Janusz Wojtas przedstawił informacje na temat przychodów i kosztów planowanych na 2015 rok. Przychody Poczty Polskiej S.A. spadają . Jest to spowodowane spadkiem wolumenu przesyłek listowych ( 18%- (-) 200 mln zł) , spadkiem cen na skutek działania konkurencji (20% (-) 300 mln zł), utratą części rynku przekazów ZUS ( (-) 50mln zł). Daje to łącznie ok.550 mln zł. Uwzględniając wzrosty zakładane w niektórych pozycjach przychodów ( KEP, usługi bankowe i ubezpieczeniowe) - do zbilansowania się rachunku ekonomicznego brakuje ok. 400-450 mln zł. Stąd konieczność zmian organizacyjnych w sieci placówek pocztowych i redukcji zatrudnienia w ilości 5568, 21 etatu ( 4298,69 średniorocznie) tj. 7,5% zatrudnionych.

Redukcja etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:
- Centrala 260
- RS 4800
- CUK 59,61
- COF 0
- CR 32,86,
- PI 109,46
- PIT 0
- PKL 39
- pozostałe 320

Nie jest to jeszcze ostateczna wersja planu.Wciąż trwają konsultacje z dyrektorami Regionów Sieci. Globalnie nic się nie zmieni ( 4800 etatów), mogą natomiast nastąpić przesunięcia pomiędzy RS-ami.
Rezerwa urlopowo chorobowa, w planach zatrudnienia, ma być identyczna we wszystkich RS-ach – 6,67%.

Na dzień 23 stycznia 2015 roku (ubiegły piątek) do PDO złożono 3381 wniosków ( w tym 2472 w RS-ach). Na dzień wczorajszy w RS-ach liczba ta wynosiła 3170 złożonych wniosków.

Kolejna , tak duża redukcja etatów w Regionach Sieci spowoduje zmiany organizacyjne w sieci placówek- 400 urzędów będzie centralizowanych , 432 agencje zostanie zlikwidowanych i znaczna część urzędów ( nie podano liczby) będzie przekształcona w filie.
Trwają prace nad nową strukturą placówek. Projekt pod nazwą „Metamorfoza” zakłada funkcjonowanie 3. formatów placówek:
1) Premium – największe- będzie ich ok.1000,
2) Multi- ok. 3000 ,
3) Punkty Pocztowe- ok. 3000 .
Razem -w ilości wynikającej z prawa pocztowego tj. 6920 placówek. W tym 4.000 placówek własnych ( aktualnie placówek własnych jest ok. 4500).

Pani Edyta Piotrowska przedstawiła nam informację na temat założeń przyjętych do planu przychodów na 2015 rok w poszczególnych grupach produktowych. I tak w Kredytach założono wzrost o 58% w stosunku do wykonania 2014, w Kontach o 32%, a w Ubezpieczeniach o 45%.

Kolejnym tematem omawianym na spotkaniu była sprawa meldunków i sprawozdawczości. Pan Prezes Janusz Wojtas po raz kolejny stwierdził ,że sprawozdawczość powinna zostać ograniczona do minimum. Tylko do tych raportów , które wynikają z obowiązujących przepisów. Do tego tematu odniósł się również Pan Łukasz Gołębiowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży. Stwierdził, że codzienne raportowanie w grudniu 2014 r. było konieczne , bo była to „walka” o wynik. Teraz zostanie powołany zespół , który ma ograniczyć nadmiernie rozbudowaną sprawozdawczość. Nie padły jednak żadne konkretne deklaracje, daty ani terminy.

Poczta Polska S.A. wygrała przetargi na świadczenie usług na odczyty liczników gazu (w załączeniu informacja ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa). Mają się tym zająć listonosze w ramach zakresu obowiązków. Na początek będzie to województwo mazowieckie, a następnie wielkopolskie i pomorskie. Docelowo usługa ma być realizowana na terenie całego kraju.
W najbliższym czasie mają się odbyć spotkania w Regonach Sieci na temat planów (przychodów, etatyzacji, centralizacji i przekształceń).


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl


Komunikat związkowy ze spotkań w dniach 12-15 stycznia 2015 roku

W dniach 12-15 stycznia 215 roku w Michałowicach pod Warszawą odbyła się kolejna tura rokowań nad nowym układem zbiorowym pracy. Wcześniej w Zegrzu k.Warszawy, w dniach 16-19 grudnia 2014 roku podpisano pierwsze ustalenia , które zmierzają do uzgodnienia treści nowego zuzp. Ustalenia z Zegrza to:
1. Utrzymanie na zasadach obecnie obowiązujących dodatku stażowego, premii rocznej , nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych,
2. Wprowadzenie nowego systemu premiowania,
3. Wprowadzenie systemów prowizyjnych jako nowej formy wynagradzania pracowników ( forma czasowo-prowizyjna, czasowo-premiowo-prowizyjna),
4. Wyłączenie spod regulacji układu wyższej kadry menedżerskiej i specjalistycznej w ilości 0,5% ogółu zatrudnionych ( przy 80 tys. zatrudnionych daje to 400 osób).
Głównym tematem rokowań w Michałowicach były kwestie:
1. Miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (tabela płac)
2. Regulacji płac- zawężenia różnic w wynagrodzeniach zasadniczych, zarówno minimalnych jak i maksymalnych,
3. Zlikwidowania dodatku funkcyjnego
4. Wprowadzenie dodatku konwojenckiego i inkasenckiego, w miejsce dodatku za konwojowanie wartości pieniężnych
5. Wprowadzenie dodatek z tytułu okoliczności rynku pracy
6. Przyporządkowanie stanowisk pracy do nowych form wynagradzania.
Ad. 1
Uzgodniono kształt tabeli wynagrodzeń zasadniczych. Ustalono w niej stawki minimalne w każdej kategorii zaszeregowania oraz przyjęto zasadę ,że stawka maksymalna nie może przekraczać 2,5 krotności stawki minimalnej w danej kategorii. Zapisano w niej również podstawy do naliczania premii. Tak naprawdę do tylko podstawy premii będą miały praktyczne znaczenie dla pracowników . Reszta nie ma znaczenia lub jest mało istotna. Tabela składa się z 10 kategorii zaszeregowania. Do każdej kategorii ( za wyjątkiem I kategorii) przypisano po kilkadziesiąt różnych stanowisk pracy. W sumie w PP jest ok 1070 stanowisk pracy)Widełki są bardzo szerokie ( 2,5 krotność stawki minimalnej w danej kategorii) wiec i tak nie będzie wiadomo jakie wynagrodzenie( w jakiej wysokości) i komu przysługuje. Wyjątkiem jest I kategoria ( od 1.500 zł do 3.750 zł) do której zaliczono tylko jedno stanowisko pracy –pracownika ochrony.
Ad. 2
Jednym z priorytetów pracodawcy jest zawężenie różnic w wynagrodzeniach pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Zespół negocjacyjny reprezentujący pracodawcę szeroko uzasadniał potrzebę wprowadzenia tej regulacji. Jest to przede wszystkim wymóg Kodeksu pracy i podstawowej zasady prawa pracy jaka została w nim zapisana- zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Bardzo dużo pracowników uzyskało już korzystne dla siebie orzeczenia sądów przyznające im odszkodowania z tytułu naruszenia ww. zasady , a aktualnie w sądach toczy się ponad 150 spraw z tego zakresu. W tym temacie Pracodawca zaproponował kilka wariantów rozwiązania tego problemu. Wszystkie zamykały się w ramach obwiązującej wielkości funduszu wynagrodzeń osobowych. W dniu 15 stycznia 2015 roku, po całonocnych obradach, dwie organizacje reprezentatywne podpisały ustalenia w tym zakresie:
1. punktem wyjścia jest średnie wynagrodzenie zasadnicze dla danego stanowiska pracy w danej kategorii zaszeregowania ( na razie nie ma jeszcze uzgodnionego tego załącznika, mamy tylko wersję roboczą),
2. wynagrodzenia najniższe zostaną podniesione do średniej ( zgodnie z pkt.1) pomniejszonej o 13 % jej wartości. Z przedstawionych nam zestawień wynika ,że podwyżkę otrzyma 11 340 pracowników na kwotę 1 412 359,57 zł miesięcznie.
3. Górny pułap wynagrodzeń zostanie wyrównany do średniej ( pkt.1) powiększonej o 35% jej wartości. Chodzi o grupę 1107 pracowników, których wynagrodzenie znacznie wykracza poza średnie wynagrodzenie dla danego stanowiska pracy. Z tytułu tego ograniczenia wynagrodzenia zmniejszono by o kwotę 262 000 zł miesięcznie. Zapisano jednak dodatkowy warunek, że do 31 grudnia 2020 roku(a więc przez 5 lat), że pracownicy ci będą otrzymywać dodatek w wysokości różnicy pomiędzy nowym, a dotychczasowym wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem stażowym . Oznacza to w praktyce, że przez 5 lat zachowają swoje dotychczasowe wynagrodzenia.
Ad. 3
Aby sfinansować operację wyrównywania dysproporcji płacowych i zamknąć się jednocześnie w obecnym funduszu wynagrodzeń postanowiono zlikwidować dodatek funkcyjny. Dodatek ten otrzymuje obecnie 5 686 osób ( w tym 118 dyrektorów, którzy będą wyłączeni z układu).Minimalna kwota dodatku( poza grupą dyrektorów) do 13 zł maksymalna 1830 zł ( w grupie dyrektorów odpowiednio 1000 i 2280 zł). Miesięcznie jest to kwota 2 065 630, 93 zł ( rocznie 25.560,574,20 zł). Dodatkiem funkcyjnym zgodnie z teorią wynagradzania opłaca się odpowiedzialność związaną ze stanowiskiem pracy tj. odpowiedzialność za ludzi i zadania. Pozbawienie średniej kadry kierowniczo-kontrolerskiej jednego ze składników wynagrodzenia oznacza zmniejszenie ich wynagrodzeń na rzecz podwyższenia wynagrodzeń najniżej zarabiających. Wyższa kadra kierownicza na tym nie straci, bo w rezultacie wyłączenia z zuzp z ich średnie wynagrodzenia mają wzrosnąć o ok 1600 zł. Oszczędności z tytułu likwidacji dodatki funkcyjnego są znacznie większe niż potrzeby związane z podniesieniem wynagrodzeń. Na takie rozwiązanie nie możemy się zgodzić, bo zdaniem naszej organizacji związkowej nie ma ono nic wspólnego z racjonalnością czy zwykłą przyzwoitością. Nie podpiszemy żadnego porozumienia i układu zbiorowego, który będzie w ten sposób regulował kwestię wyrównywania dysproporcji płacowych. Z jednej strony zachowuje się wynagrodzenia pracownikom , którzy zarabiają niewspółmiernie dużo do pracowników wykonujących taką samą pracę , natomiast z drugiej strony pozbawia się części wynagrodzeń ( dodatku funkcyjnego) pracowników, na których w znacznej mierze opiera się właściwe funkcjonowanie Poczty Polskiej S.A. Tak naprawdę kwotę potrzebną na podniesienie wynagrodzeń pracodawca może swobodnie wygospodarować z rezerw jakie tworzy na funduszu wynagrodzeń osobowych bez potrzeby likwidowania dodatków funkcyjnych. Kolejnym argumentem przeciw likwidacji dodatku funkcyjnego jest fakt , że wskutek zmian organizacyjnych planowanych w 2015 roku liczba pracowników pobierających ten dodatek znacznie się zmniejszy (prawie o 1/3) , bo ok 30% urzędów pocztowych zostanie przekształconych w filie.
Taki sposób przeprowadzenia regulacji płac w PP S.A. oznacza, że jedyną drogą do uzyskania wyższego wynagrodzenia , zgodnie z zasadą równego traktowania w wynagrodzeniu, jest droga sądowa.
Ad. 4
W miejsce dodatku za konwojowanie wartości pieniężnych zostanie wprowadzony dodatek konwojencki i inkasencki, w wysokości dotychczasowego dodatku za konwojowanie wartości pieniężnych. Z przedstawionych materiałów wynika , że pracodawca odstąpił od pomysłu włączania pracowników CUK do zuzp, na innych zasadach niż pozostałych pracowników Spółki.
Ad. 5
Wprowadzono dodatek z tytułu okoliczności rynku pracy. Ma on być określany kwotowo lub procentowo, lecz nie ustalono jego parametrów. Dodatek ten ( nazywany często podczas rokowań- wielkomiejskim) mają otrzymywać pracownicy zatrudnieni w dużych miastach , gdzie wynagrodzenia rynkowe są wysokie i trudno jest pozyskać pracowników do pracy.
Ad.6
Podjęto próbę przyporządkowania stanowisk pracy do nowych form wynagradzania ( czasowo-prowizyjna, czasowo-premiowo-prowizyjna). Na razie ustalono ,że wynagrodzenie w formie czasowo-prowizyjnej będą otrzymywać listonosze paczkowi POL. Zespół negocjacyjny pracodawcy zaznaczył ,że intencją pracodawcy jest żeby pracownicy obsługi klienta i listonosze byli wynagradzania w formie czasowo-premiowo-prowizyjnej. Ten temat ma zostać omówiony na kolejnym spotkaniu , które odbędzie się w dni ach 21-23 stycznia 2015 roku.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl


 


Komunikat związkowy ze spotkań w dniach 3-4 grudnia 2014 rokuW dniach 3-4 grudnia 2014 r. odbyły się koleje negocjacje, których przedmiotem był projekt nowego układu zbiorowego pracy.

W dniu 3 grudnia br. rozpoczęliśmy od wewnętrznego spotkania w gronie związków zawodowych. W spotkaniu tym uczestniczyła Pani Halina Bąk – Przedstawiciel Pracowników w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. Pani Halina przedstawiła sytuację w jakiej obecnie znajduje się nasza Spółka.
W ogłoszonym przez Centrum Usług Wspólnych, przetargu na obsługę korespondencji dla ponad 100 krajowych instytucji ( w tym ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich) najkorzystniejszą ofertę złożył InPost. Zaproponował cenę o prawie 2 mln zł niższą od Poczty Polskiej. Wartość tego kontraktu to 33 mln zł. Jest to prestiżowy przetarg , bo ten kto ostatecznie wygra przetarg będzie świadczyć usługi Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, które sprawuje nadzór właścicielski nad Pocztą Polską, oraz Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, czyli regulatorowi rynku pocztowego. Poczta Polska złożyła odwołanie od wyników tego przetargu. Taka ewentualna przegrana bardzo źle rokuje na nasze szanse w konkursie na operatora wyznaczonego. Urząd Komunikacji Elektronicznej, w grudniu br. , ogłosi konkurs na operatora wyznaczonego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w I kwartale 2015 roku. Wybrany operator pocztowy będzie pełnił taką funkcje przez dziesięć lat, od 2016 r. do 2025 r.
CUW może być kolejnym dużym klientem, którego możemy stracić na rzecz InPost -tu. Ostatnio straciliśmy umowę na obsługę korespondencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wartą 22,7 mln zł. Poczta Polska rozstrzygnięcie tego przetargu zaskarżyła, ale Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie.
Pan Sławomir Redmer – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w Warszawie poinformował nas o treści raportu pt. „Instytucja pocztowego operatora wyznaczonego w Unii Europejskiej", opracowanego przez Instytut Pocztowy. Instytut Pocztowy to stowarzyszenie, którego prezesem jest Przemysław Sypniewski (strona internetowa -
http://instytutpocztowy.pl/) Z raportu wynika ,że Polska na tle państw UE jest jednym z najbardziej liberalnych rynków pocztowych - jako pierwsza zdecydowała się wybrać operatora wyznaczonego w drodze konkursu, podczas gdy w innych krajach przez kilka lub kilkanaście lat funkcję tę będą pełnić dotychczasowi operatorzy publiczni, często wspierani przez państwo.
Pani Halina Bąk zaapelowała, aby wspólnie podjąć działania w celu zainteresowania posłów i przedstawicieli Rządu RP z treścią raportu Instytutu Pocztowego oraz o ewentualnych zagrożeniach i kosztach społecznych jakie mogą wystąpić jeśli operatorem wyznaczonym zostanie prywatny operator pocztowy. Takie działania oczywiście podejmiemy.
Następnie o godzinie 15,30 rozpoczęło się spotkanie na temat zuzp. Tutaj muszę zaznaczyć, że w protokole z tego dnia znajduje się zapis , że do czasu kolejnego spotkania ( 16-18 grudnia ) Strony zobowiązały się nie prowadzić żadnej komunikacji oceniającej swoje propozycje negocjacyjne.
Wprawdzie protokół nie został jeszcze podpisany przez strony, a wypowiedzi strony związkowej w sprawie tego zapisu nie były jednoznaczne, w niniejszym komunikacie ograniczę się tylko to ogólnych informacji , bez oceniania propozycji negocjacyjnych.
Dotychczas rokowania prowadzone były w oparciu o dwa projekty zuzp. Jeden projekt pracodawcy i jeden strony związkowej- aktualnie obowiązujący zuzp. Strona Pracodawcy zaproponowała, żeby dalsze rokowania prowadzić w oparciu o projekt strony związkowej, ale uwzględniający priorytety Pracodawcy. Chodzi tutaj tylko o strukturę układu i kolejność poszczególnych zapisów. W trakcie dyskusji nad propozycją Pracodawcy zapytałem czy oznacza to również ,że Taryfikator kwalifikacyjny i Siatka płac , które są załącznikami do aktualnie obowiązującego zuzp będą również podstawą do dalszych rokowań. Chodziło o doprecyzowanie propozycji Pracodawcy. Po uzyskaniu odpowiedzi Pracodawcy nastąpiła dziwna i niezrozumiała reakcja przedstawicieli organizacji reprezentatywnych, którzy koordynują stanowiska większości organizacji związkowych, które zgłosiły się do rokowań. Większości , bo dotychczas 2. organizacje wyłamały się z tej grupy i prowadziły rokowania samodzielnie. Mianowicie, poinformowali oni Pracodawcę ,że od tej chwili nie koordynują już działań organizacji związkowej, którą ja reprezentuję. Było to dla mnie całkowitym zaskoczeniem , bo tworząc wspólną reprezentację do rokowań, w sierpniu br. , której byłem gorącym zwolennikiem, przyjęliśmy zasadę ,że wspólnie uzgodnione stanowiska będą przedstawiane przez przedstawicieli organizacji reprezentatywnych, natomiast każdy z uczestników rokowań ma prawo do zadawania pytań stronie Pracodawcy. Nikt z przedstawicieli organizacji reprezentatywnych nie próbował mi nawet wyjaśnić powodów swojego stanowiska, które nawiasem mówiąc , nie było konsultowane w gronie osób tworzących wspólny zespół. W tej sytuacji jesteśmy 3. organizacją , która prowadzi rokowania samodzielnie.

Następnego dnia 4.12.2014 r. w spotkaniu uczestniczył Pan Jarosław Guziałek- Dyrektor CUK. Jego obecność była związana z zapowiedzią Pracodawcy na temat innego, odrębnego sposobu włączania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych pracownikom CUK . Pan Dyrektor przedstawił szereg slajdów, przedstawiających sytuację ekonomiczną tego Pionu. Ale najważniejsze i najbardziej zaskakujące jest założenie jakie zostało przyjęte przy tworzeniu tych opracowań. Jako podstawę przyjęto symulację , w której Poczta Polska korzystałaby z usług firm zewnętrznych na usługi konwojowo-ochronne. Przy takim rozwiązaniu, koszty działalności całej Spółki mogłyby być niższe o 56 mln zł. Porównywano koszty roboczogodziny w Poczcie Polskiej i w innych podmiotach zewnętrznych. Pan Dyrektor stwierdził przy tym, że większość podmiotów prowadzących taką działalność zatrudnia pracowników na umowach śmieciowych. Powiedział również ,że gdyby CUK nie musiał korzystać z transportu POL, a mógłby korzystać z transportu zewnętrznego- to obniżyłby koszty o ok. 20 mln złotych. Takie założenia, przyjęte do analiz, są bardzo kontrowersyjne , bo w ten sposób można „udowodnić” ujemną rentowność każdego Pionu w Poczcie Polskiej S.A. Pozostaje więc nadal otwarte pytanie - dlaczego pracowniczy CUK mają zostać potraktowani inaczej przy włączaniu dodatków?

Po wystąpieniu Dyrektora CUK Pracodawca przedstawił 8. wariantów włączenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Do tych propozycji mamy się odnieść na kolejnym spotkaniu , które odbędzie się w dniach 16-18 grudnia 2014 r.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl

www.zzppp-wschod.pl
Komunikat związkowy ze spotkań w dniach 25-26 listopada 2014 roku

W dniach 25-26 listopada 2014 odbyło się kolejne spotkanie w sprawie rokowań nad projektem nowego układu  zbiorowego pracy.

 1. Pierwszego dnia rozmowy rozpoczęto od dyskusji na temat pisma autorstwa Biura Ładu Korporacyjnego i Zgodności, skierowanego do wszystkich dyrektorów, w sprawie udostępniania informacji podmiotom zewnętrznym, zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa Poczty Polska S.A. Zgodnie z definicją „podmiotu zewnętrznego” określoną w tym piśmie , do podmiotów zewnętrznych zaliczono związki zawodowe. Oznacza to ,że w przypadku udostępniania związkom zawodowym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pisma takie ( prezentacje) muszą zostać opatrzone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wynoszenie informacji wrażliwych dla pracodawcy na zewnątrz, czy też nieautoryzowany dostęp do chronionych przez pracodawcę danych ( opatrzonych klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”) może wiązać się z odpowiedzialnością służbową i karną. Jest to istotne w kontekście działań pracodawcy, które miały miejsce w dniu następnym . Pan Dyrektor Robert Nowicki przedstawił stronie związkowej 2. zestawienia dotyczące wynagrodzeń w grupach zawodowych. W pierwszym wykazano średnie wynagrodzenia w grupach zawodowych i ile osób ma wynagrodzenie niższe i wyższe od tej średniej. Drugie zestawienie przedstawiało wynagrodzenia w grupach zawodowych w przedziałach co 100 zł , i ilu pracowników jest w poszczególnych przedziałach. Nie podano jednak wartości maksymalnych wynagrodzeń w grupach zawodowych. Zestawienia te zostały wyświetlone na ekranie i zapowiedziano ,że nie zostaną one przesłane stronie związkowej ani w formie papierowej , ani w formie elektronicznej ( nawet z klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”). Z tymi zestawieniami możemy zapoznać się szczegółowo w gabinecie Pana Dyrektora Roberta Nowickiego ,po uprzednim ustaleniu terminu. Argumentowano to tym ,że są to dane poufne i bardzo wrażliwe, które konkurencja mogłaby wykorzystać. Takie stanowisko Pracodawcy w sprawie udostępniania informacji, do której otrzymania związki zawodowe są uprawnione z mocy ustawy o związkach zawodowych , spowodowało wzburzenie i emocjonalne wypowiedzi strony związkowej. Jest to naszym zdaniem utrudnianie dostępu do informacji, które mają istotne znaczenie w rokowaniach nad nowym układem zbiorowym pracy.

 2. Kontynuowano temat odrębnych zasad dotyczących regulacji płac pracowników CUK. Z wypowiedzi przedstawicieli Pracodawcy wynika, że taka odrębna regulacja jest konieczna ze względu na wyniki finansowe osiągane przez Centrum Usług Koncesjonowanych. Z założenia miała to być jednostka biznesowa generująca dochody, natomiast w chwili obecnej przynosi ona straty i Spółka musi dokładać do jej działalności.

 3. Przekazano, Przewodniczącemu Zespołu Negocjacyjnego reprezentującego Pracodawcę, Stanowisko strony związkowej w sprawie obowiązywania Regulaminu premiowania pracowników Poczty Polskiej S.A. ( w załączeniu) .

 4. Strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko w sprawie dodatku stażowego i premii rocznej. Chcemy aby były one wypłacane wg dotychczasowych zasad.

 5. W dniu 26.11.2014 r. przystąpiono do omawiana kolejnych zapisów projektu zuzp. Jednak nie doszło do uzgodnienia ostatecznej treści tych zapisów .

 6. Następne spotkanie wyznaczono na 3-4 grudnia 2014 r.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl

 


Komunikat związkowy z rokowań w dniach 19-20 listopada 2014 roku
W dniach 19-20 listopada 2014 odbyła się kolejna tura rokowań nad projektem nowego układu zbiorowego pracy. W zasadzie spotkanie dotyczyło tematów okołoukładowych, a nie treści samego układu. Mówiono na temat nowych zasad premiowania pracowników oraz o regulacjach płacowych. Strona pracodawcy wyraźnie określiła swoje priorytety. Najważniejszym jest zmiana Regulaminu premiowania.
Stronie związkowej przedstawiono projekt porozumienia w sprawie powołania zespołu roboczego ds. wyznaczania i rozliczania zadań premiowych. Głównym zadaniem zespołu miałoby być dokonanie oceny treści zadań , od których miałaby być uzależniona wypłata przyszłej premii. W projekcie nowych zasad premiowania, które są załącznikiem nr 3 do projektu nowego zuzp zapisano, że każdemu pracownikowi będzie przydzielanych od 4 do 6 zadań na okres premiowy. Taka pełna lista zadań, dla wszystkich stanowisk pracy, została już opracowana przez Pracodawcę i zawiera ona kilka tysięcy rekordów ( zadania się powtarzają w różnych grupach pracowniczych i na stanowiskach ).
Przedstawiono nam wybiórczo zadania dla stanowiska listonosza i stanowiska obsługi klienta ( nie przekazano nam całej listy). Strona związkowa nie podjęła jeszcze decyzji czy w takim zespole będzie uczestniczyć. W trakcie dyskusji nad powołaniem zespołu Pan Andrzej Nitecki – Dyrektor PKL i Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego reprezentującego Pracodawcę poinformował stronę związkową o tym, że obowiązujący aktualnie Regulamin premiowania wygasa razem z upływem okresu wypowiedzenia układu zbiorowego pracy. Z takim stanowiskiem Zespołu reprezentującego Pracodawcę nie możemy się zgodzić, bo jest to naszym zdaniem nadinterpretacja przepisów i nadużycie prawa. W tej sytuacji zwrócimy się do Zarządu Poczty Polskiej S.A. o przedstawienie stanowiska Pracodawcy w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, bo z pełnomocnictwa Zespołu reprezentującego Pracodawcę nie wynika, że może on dokonywać jakichkolwiek interpretacji przepisów czy też wyrażać oświadczenia woli w imieniu Pracodawcy. Pełnomocnictwa Zespołu ograniczają się jedynie do prowadzenia rokowań nad nowym układem zbiorowym pracy i do prowadzenia rozmów nad ustaleniem treści regulaminem wynagradzania i premiowania.
Drugim tematem poruszanym na spotkaniu była regulacja wynagrodzeń w Poczcie Polskiej S.A. Zgodnie z koncepcją Pracodawcy w nowym układzie zbiorowym pracy nie będzie już dodatków stażowych, funkcyjnych i konwojowych. Równocześnie z wypowiedzeniem zuzp ( 15.07.2014) , przekazano stronie związkowej projekt porozumienia w sprawie włączenia niektórych składników płac do wynagrodzeń zasadniczych. Będzie to odrębny dokument , w którym zostaną zapisane zasady regulacji płac, w oparciu o środki finansowe uzyskanie z likwidacji dodatków. Regulacje mają się odbyć w ramach istniejącego budżetu ( bez jego pomniejszania czy zwiększania) W Intranecie ( w dniu 28.10.2014 r. ) opisano szczegółowo mechanizm w jaki będzie przeprowadzona regulacja wynagrodzeń. W pierwszym etapie nastąpi włączenie części stażowego (70%) ,1/12 premii rocznej oraz części(70%) premii czasowej. W następnym etapie zostanie ustalone średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stanowisk i tym , którzy mają niżej niż średnia w grupie, wynagrodzenie zostanie podniesione do tej średniej. Pracodawca twierdzi , że dodatkowe podniesienie wynagrodzeń otrzyma ok 40.000 pracowników. Na spotkaniu w dniu 20.11.2014 przedstawiono stronie związkowej tabelę, w której wykazano ilu pracownikom i w której grupie zostaną podniesione wynagrodzenia i jaka będzie średnia kwota tej „podwyżki”. Ta koncepcja regulacji wynagrodzeń ma niewiele wspólnego z rzeczywistą podwyżką. Nie wszyscy pracownicy z 40.000 grupy, których wynagrodzenie w II. etapie regulacji zostanie podniesione do średniej w grupie, otrzymają podwyżkę rozumianą jako wyższe wynagrodzenie niż to przed wprowadzeniem regulacji. Może się okazać, że ci którzy otrzymali podwyżkę ( w grupie 40 000) otrzymają nowe wynagrodzenie niższe niż to które mają dzisiaj na podstawie wypowiedzianego zuzp.
Kolejna informacja , która nas całkowicie zaskoczyła to taka, że tym mechanizmem regulacji nie będą objęci pracownicy CUK. Takiego wyłącznie nie było w treści przekazanego nam w dniu 15 lipca 2014 r. projektu porozumienia. Dla nich przygotowywane są odrębne rozwiązanie. Są rozpatrywane 3. warianty, ale nie przedstawiono nam żadnych szczegółów na ten temat.
Minęło już prawie 4 miesiące z 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia układu zbiorowego pracy.To już czas na pierwsze podsumowania i oceny z prowadzonych rokowań. Niestety, nie są one optymistyczne. Pracodawca nie przedstawił nam całościowego, kompleksowego dokumentu dotyczącego nowych zasad wynagradzania w Poczcie Polskiej S.A. Nie wiemy ilu pracowników zostanie wyłączonych z zuzp i jak będą wynagradzani i premiowani ( nie przedstawiono żadnego konkretnego projektu dokumentu dla tej grupy). Nie wiemy ilu pracowników zyska a ilu straci na wprowadzeniu regulacji płac. Nie wiemy też, w jaki sposób zostanie przeprowadzona regulacja wynagrodzeń w Centrum Usług Koncesjonowanych. Jesteśmy zaskakiwani nowymi interpretacjami ( np. w sprawie obowiązywania Regulaminu premiowania) czy nowymi koncepcjami ( odrębne regulacje płac w CUK) . Strona związkowa wyraziła się jednoznacznie, że niczego „w ciemno” nie podpiszemy. Tak naprawdę nie rozpoczęła się jeszcze rzeczowa dyskusja nad konkretnymi zapisami zuzp. W trakcie tylko jednego spotkania omówiono kilka wstępnych zapisów nowego układu zbiorowego pracy.
Kolejne spotkanie ma się odbyć w dniach 25-26 listopada br.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Komunikat związkowy ze spotkań w dniach 12-13 listopada 2014 roku
W dniu 12.11.2014 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy w sprawie planu zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych na 2015 rok. Planowane średnioroczne zatrudnienie, w 2015 roku, ma wynieść 69.963,43 etatu. Plan zatrudnienia ( średniorocznie) na 2014 rok ustalono na poziomie 77.440,71 etatu . Różnica wynosi więc 7.477,28 etatów. O tyle zmniejszy się plan zatrudnienia w Spółce w 2015 roku. Pan Robert Nowicki – Zastępca Dyrektora PKL ds. Wynagrodzeń wyjaśniał , że redukcja zatrudnienia w 2015 roku ma wynieść średniorocznie 4298 etatów ( co przekłada się na 5568 etatów) , a reszta to są tzw. skutki przechodzące z 2014 roku ( PDO i porozumienia indywidualne zawarte na zasadach PDO). Nie podano nam informacji w jakich komórkach i jednostkach organizacyjnych nastąpi redukcja zatrudnienia i w jakiej skali. Takie dane zostaną nam przekazane na początku przyszłego roku.
W jaki sposób zostanie przeprowadzona redukcja zatrudnienia? Czy będzie PDO czy zwolnienia grupowe?
W Zarządzie rozważany jest wariant PDO , a następnie zwolnienia grupowe ( jeśli PDO nie da zakładanego poziomu redukcji).
W Centrali trwają prace nad Regulaminem PDO. Prawdopodobnie zostanie on przedstawiony pracownikom jeszcze w listopadzie br. Nie znamy żadnych szczegółów dotyczących zapisów Regulaminu PDO.

Następnego dnia - 13.11.2014- pierwszym tematem omawianym na spotkaniu była sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Spółka posiada 2250 własnych nieruchomości a najmuje 3019. Wszystkie zbędne i niewykorzystywane obiekt zostaną sprzedane a pieniądze uzyskanie ze sprzedaży będą wykorzystane na rozwój działalności podstawowej Poczty Polskiej S.A. Aktualnie do sprzedaży zakwalifikowano 400 nieruchomości. Na pytanie czy nie lepiej jest wynajmować budynki , tam gdzie są chętni- odpowiedział dyrektor zarządzający Pionem Infrastruktury. Stwierdził on , że Poczta Polska S.A. powinna zajmować się swoja podstawową działalnością, a nie wynajmem budynków i powierzchni. Aktualnie w wielu obiektach pocztowych zmniejsza się wykorzystywane powierzchnie poprzez zagęszczanie pracowników ( zgodnie z obowiązującymi normami) oraz przenoszenie pracowników do innych lokalizacji. Ma to na celu zmniejszenie ponoszonych kosztów oraz uwolnienie budynków do sprzedaży.
Kolejnym tematem poruszanym w tym dniu było funkcjonowanie Regionów Sieci. Na początku przedstawiono informacje dotyczące wykonania planów przychodów przez RS-y za 9 miesięcy br. Wykonanie to wynosi 89,9% planu. W poszczególnych grupach produktowych wygląda to różnie. Największy spadek ( 20%) jest w usługach listowych. Spadek jest także w usługach KEP. Plany są natomiast realizowane w usługach finansowych i handlowych.
W br. będzie większy asortyment kartek na święta Bożego Narodzenia. I mają być tańsze. Od 17 listopada mają być w sprzedaży ładne znaczki świąteczne na listy priorytetowe. Na ekonomię mają być znaczki takie jak w 2013 roku.
Wiele czasu poświęcono wprowadzeniu do sprzedaży słodyczy. Pan Łukasz Gołębiowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży stwierdził, że towary te w bieżącym roku wprowadzono poza planem , na zasadzie komisu. Jednostki nie mają określonego planu na sprzedaż tego asortymentu. Sprzedaż towarów okazjonalnych ( znicze, flagi, prezenty /gry i książki/ oraz słodycze) wprowadzono po to aby ratować przychody jednostek.
Strefy samoobsługowe- aktualnie jest 140 stref. Ubytki za 8 miesięcy mieszczą się w zakresie do 3 %.
Burzliwa i emocjonalna dyskusja odbyła się w temacie terminowości. Terminowość w ostatnich miesiącach znacznie się pogorszyła. W Centrali powołano zespół , który analizuje zaistniałą sytuację oraz ma wypracować wnioski. Strona związkowa przedstawiła konkretne przyczyny i podała przykłady jakie miały wpływ na pogorszenie wskaźników terminowości. Jest to wiedza powszechna w jednostkach eksploatacyjnych.
Strona Pracodawcy przedstawiła również informację na temat nowej spółki utworzonej przez Pocztę Polską – Pocztowe Życie sp. z o.o.. Spółka ta jest w trakcie oczekiwania na licencję, na prowadzenie działalności, wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka będzie prowadziła działalność w zakresie:
- grupowych ubezpieczeń na życie ( dla pracowników i klientów zewnętrznych),
- ubezpieczeń do produktów pocztowych,
- ubezpieczeń ochronnych (emerytalnych).
Sprzedaż tych produktów ( od stycznia 2015 r.) będzie się odbywała poprzez stanowiska PSF i akwizytorów( 1500 osób).
W związku z tym , że nie omówiono wszystkich tematów dotyczących funkcjonowania RS-ów w najbliższym czasie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl

Komunikat związkowy ze spotkań w dniach 22-23 października 2014 roku w sprawie projektu zakładowego układu zbiorowego pracy.

W dniu 22.10.2014 roku , o godzinie 12,00 rozpoczęło się wewnętrzne spotkanie związków zawodowych, na którym ustaliliśmy szczegóły prowadzenia rokowań w tym dniu oraz na dzień następny. O godzinie 15 rozpoczęły się rokowania z zespołem reprezentującym pracodawcę. Spotkanie trwało do godziny 22,35.

Głównym tematem rozmów była kwestia wyłączenia wyższej kadry kierowniczej spod regulacji nowego układu zbiorowego pracy. Pracodawca przedstawił wykaz 208 stanowisk dyrektorskich i specjalistycznych , które proponuje wyłączyć z zuzp. Nie jest to jednak liczba ostateczna. Docelowo ma zostać wyłączonych ok. 500. stanowisk. Pracodawca nie sprecyzował jakie to będą stanowiska i według jakiego klucza zostaną wybrane. Pracodawca nie odpowiedział również konkretnie na pytania strony związkowej - w jaki sposób te stanowiska będą wynagradzane. Stwierdził jedynie, że pracownicy wyłączeni z zuzp będą mieli niską część stałą wynagrodzenia a wysoką część zmienną, uzależnioną od wyników, w proporcji np.20/80. Naszym zdaniem jest to rozwiązanie bardzo kontrowersyjne. Aby otrzymać ruchomą część wynagrodzenia tak wynagradzany menadżer zrobi wszystko aby osiągnąć założony cel. Co to oznacza dla pracowników? Nie trzeba wielkiej wyobraźni aby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wystarczy przyjrzeć się jakimi metodami motywuje się pracowników zatrudnionych w Pionie Sprzedaży Usług Finansowych.

W dalszej części spotkania Pracodawca przedstawił informację na temat ogólnego funduszu wynagrodzeń dla wyłączonych 208 menedżerów. Z informacji tej wynika ,że średnie wynagrodzenie w tej grupie wynosi obecnie 13 097,07 zł miesięcznie. W systemie docelowym, dla tej grupy, wynagrodzenie wynosiłoby 14 619,40 zł brutto.

Otrzymaliśmy również zestawienie dodatków funkcyjnych we wszystkich grupach zawodowych wg stanu na 31 sierpnia 2014 r. Dodatki funkcyjne, zgodnie z propozycją pracodawcy, mają zostać zlikwidowane. Z zestawienia wynika m.in. że w grupie dyrektorów dodatki funkcyjne otrzymuje 118 osób. Strona związkowa poprosiła o uzupełnienie wykazu o informację , które stanowiska menedżerskie ( z 208 ) nie otrzymują dodatków funkcyjnych.

W sprawie wyłącznie pracowników z zuzp nie doszło do żadnych uzgodnień. Temat ten będzie analizowany i będzie przedmiotem rokowań w kolejnych turach negocjacji.

W dniu 23.10.2014 r. rokowania rozpoczęto o godzinie 10. Stronie związkowej przekazano wzory oświadczeń jakie należy złożyć , aby można było nagrywać i transmitować obrady w sprawie zuzp.

W tym dniu omawiano kolejną ważną i sporną kwestię dotyczącą zasad premiowania. Strona pracodawcy proponuje aby zasady premiowania były zawarte w nowym zuzp. Strona związkowa chce, żeby był to odrębny regulamin – tak jak jest to obecnie. Strona związkowa przedstawiła swoje uwagi dotyczące propozycji pracodawcy tj. powiązania premii indywidualnej z wynikami Spółki. Ustalono , że w sprawie zasad premiowania zostanie zorganizowane odrębne spotkanie.

Następnie uzgodniono treść kilku początkowych artykułów nowego zuzp ( preambuły, czasu obowiązywania układu, zasad interpretacji zapisów oraz oceny funkcjonowania i przestrzegania układu). Spotkanie zakończono o godzinie 14,00.

Kolejna sesja rokowań ma się odbyć w terminie 5-6 listopada 2014 r.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Witam,
przedstawiam krótką informację z Manifestacji pracowników Poczty Polskiej S.A. pod Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie , która odbyła się w dniu 18.10.2014 r. (sobota).

Organizatorem Manifestacji był NSZZ "Solidarność" . Manifestację poparły wszystkie organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej S.A. Uczestniczyło w niej ok 4 tys. osób.

Nasz związek zawodowy czynnie i licznie brał w niej udział. Zorganizowaliśmy autokarowy wyjazd naszych członków na Manifestację - zdjęcia można zobaczyć z zakładce "Galeria"

W trakcie Manifestacji została przyjeta Petycja do Rządu RP (w załączeniu), która została doręczona przedstawicielowi Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Manifestacja była próbą zainteresowania społeczeństwa i mediów sytuacją naszej Spółki. Jest także elementem nacisku na Zarząd w rokowaniach nad nowym układem zbiorowym pracy.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Komunikat ze spotkań w dniach 24-25 września 2014 roku w sprawie projektu zakładowego układu zbiorowego pracy.


W dniu 24.09.2014 roku odbyło się wewnętrzne spotkanie związków zawodowych, które zgłosiły swoje uczestnictwo w rokowaniach nad projektem nowego układu zbiorowego pracy. W spotkaniu uczestniczyło 44. organizacje z 64., które zgłosiły się do rokowań.
Ustalono, że związki zawodowe przedstawią pracodawcy stanowisko w sprawie związkowego projektu układu zbiorowego pracy. Nasza propozycja to obowiązujący układ zbiorowy pracy uwzględniający zapisy protokołu dodatkowego nr 1.

Znaczna część spotkania poświęcona była organizacji manifestacji w dniu 18 października br. Inicjatorem manifestacji jest NSZZ „Solidarność”. Organizacja ta przygotowała swoje ankiety , które mają zostać doręczone pracownikom. Pomimo wielu wątpliwości, czy ten termin jest najbardziej odpowiedni ustalono, że wszystkie organizacje wezmą udział w manifestacji. Zostanie przygotowany wspólny Apel wzywający pracowników do udziału w tej manifestacji.
Uzgodniono również, że wysłane zostanie pismo do nowego Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o spotkanie w sprawie Poczty. Projekt pisma przygotowują organizacje reprezentatywne.

W dniu 25.09.2014 roku odbyło się drugie spotkanie w ramach rokowań nad zakładowym układem zbiorowym pracy. Strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko , uzgodnione w dniu poprzednim. Strona pracodawcy przedstawiła prezentację dotyczącą uwag i propozycji pracowników jakie pojawiły się w trakcie spotkań organizowanych w Regionach Sieci dotyczących zapisów nowego układu zbiorowego pracy. Dyskusja nad tym materiałem ma się odbyć na następnym spotkaniu.

W dniu 29 września br. odbyło się spotkanie Zarządu naszej organizacji związkowej. Podjęliśmy uchwałę o organizacji wyjazdu na manifestację w dniu 18 października 2014 roku. Uznaliśmy, że tylko znaczny udział pracowników w manifestacji zmusi Rząd RP i Ministra Administracji i Cyfryzacji do zainteresowania się losem Poczty i Pocztowców. Będzie okazją do poinformowania mediów , a za ich pośrednictwem całego społeczeństwa o problemach naszej Firmy. Szczegóły dotyczące wyjazdy podamy w oddzielnym komunikacie.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.plKomunikat ze spotkania w dniu 30 lipca 2014 roku w Lublinie


W dniu 30 lipca 2014 roku w Lublinie odbyło się spotkanie Kierownictwa RS Lublin z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracownikami placówek pocztowych.

Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia:


 1. Poziom realizacji planu przychodów RS w Lublinie za okres I półrocza 2014

 2. Centralizacja służby doręczeń w RS w Lublinie – centralizacje planowane do przeprowadzenia w II półroczu 2014 roku.


Ad.1.

 

Pan Mieczysław Górny – Kierownik Działu Koordynacji Sprzedaży RS Lublin przedstawił szczegółową prezentację dotyczącą poziomu realizacji planu przychodów RS za 6 miesięcy br. Plan przychodów w pozycji ogółem nie jest zrealizowany zgodnie z upływem okresu. Poziom jego realizacji to 94 %. Ogółem, po stronie przychodów, brakuje - 2 908 874,1 zł.


W poszczególnych grupach usług poziom realizacji planu (ogółem) kształtuję się następująco:

 • sprzedaż usług listowych i reklamowych ; 90,3 % ( różnica do planu okresu-2 360 358,40 zł)

 • sprzedaż usług rynku KEP; 85 % ( -1 411 504,10)

 • sprzedaż usług finansowych: 103,5% (+ 344 915,10 )

 • sprzedaż usług komisowych, filatelistyki oraz towarów i materiałów; 110,6 % (+521 305,50).

Z porównania dynamiki przychodów za 6 miesięcy 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku wynika , że przychody ogółem w br. mamy większe o 3,4 % ( dynamika 103,4%). Pomimo tego nie jest realizowany plan przychodów ustalony na 2014 rok, który np. w sprzedaży usług listowych i reklamowych jest wyższy od planu z 2013 roku o 25%. Plany na bieżący rok ustalono na bardzo wysokim poziomie , czego efektem są niskie wskaźniki jego realizacji. Żaden z Regionów Sieci nie realizuje planu na zakładanym poziomie, niektóre osiągają przychody niższe niż w 2013 roku.

W miesiącu lipcu RS Lublin poprawił swoją pozycję w rankingu Regionów Sieci w sprzedaży ubezpieczeń , kredytów i ROR.

Ad. 2
Pani Izabela Fronczak- Kierownik Działu Koordynacji Operacji RS Lublin przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą planowanych centralizacji służby doręczeń.

Do 30 września 2014 roku zakłada się centralizację służby doręczeń z 23 urzędów pocztowych;

 


 

Powiat

 

Nazwa UP

Centralizacja do UP

bialski

Sosnówka

Wisznice

bialski

Zalesie

Biała Podlaska

biłgorajski

Obsza

Tarnogród

biłgorajski

Frampol

Biłgoraj

biłgorajski

Józefów

Biłgoraj

biłgorajski

Księżpol

Biłgoraj

biłgorajski

Łukowa

Biłgoraj

biłgorajski

Tereszpol

Biłgoraj

chełmski

Dubienka

Dorohusk

chełmski

Sawin

Wierzbica

hrubieszowski

Trzeszczany

Werbkowice

janowski

Dzwola

Chrzanów

janowski

Godziszów

Janów Lubelski

krasnostawski

Rudnik k. Krasnegostawu

Żółkiewka

kraśnicki

Annopol

Gościeradów

lubartowski

Abramów

Michów

lubartowski

Uścimów

Ostrów Lubelski

lubelski

Zakrzew

Wysokie

tomaszowski

Rachanie

Łaszczów

tomaszowski

Telatyn

Łaszczów

zamojski

Sitno

Zamość

zamojski

Stary Zamość

Zamość

zamojski

Adamów

Krasnobród


Do 30 czerwca 2015 roku planuje się centralizację kolejnych 65. urzędów pocztowych !!!.


Przedstawiono nam również zakładane wyniki centralizacji ( oszczędności) jakie mają wystąpić po przeprowadzeniu centralizacji w 23 UP. Średnio, na 1 centralizowany urząd oszczędności mają wynieść w skali roku: 20.562,32 zł.

Oszczędności Poczty Polskiej S.A. spowodują jednak wzrost kosztów indywidualnych po stronie pracowników. Tak naprawdę, jest to przerzucenie kosztów na pracowników. Dla przykładu : centralizacja UP Sitno i UP Stary Zamość do UP Zamość 1 ma dać łączne oszczędności w kwocie 24 704,92 zł ( średnio 12.352.46 na urząd). Zmiana miejsca wykonywania pracy (w jednym UP) dla 4 listonoszy spowoduje konieczność dojazdu do pracy minimum 12 km dziennie ( 1008 km miesięcznie ( 4 x 12 km x 21dni roboczych= 1008 km ). Koszt dla listonoszy to 1008 x 0,8358 zł/km = 842,49 zł x 12 miesięcy = 10.109,83 zł. Jest to wyliczenie uwzględniające tylko dojazd do pracy w jedną stronę , przy założeniu , że listonosz będzie się rozliczał w dotychczasowej placówce. Natomiast przy skierowaniu do pracy na inny rejon i rozliczaniu się w innej placówce niż dotychczasowa( a jest to bardzo prawdopodobne) trzeba uwzględnić dodatkowe kilometry do przejechania, które obciążą listonosza.

W ostatnich dniach listonosze otrzymali porozumienia zmieniające, w których zaproponowano im rozszerzenie miejsca wykonywania pracy o dodatkowe obszary wynikające z centralizacji. Większość listonoszy takie porozumienia podpisała ,co jest działaniem całkowicie nieracjonalnym. Jest to zgoda na gorsze warunki pracy i dodatkowe koszty które obciążą ich budżet domowy.

 

Nie podpisanie porozumienia nie powoduje żadnych ujemnych konsekwencji dla pracownika!!!!! Jak sama nazwa wskazuje ( porozumienie) - do jego zawarcia jest wymagana zgodna wola obu stron.

W przypadku kiedy pracownik nie wyrazi zgody na zawarcie porozumienia pracodawca może uruchomić procedurę jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia. Jest to procedura rozciągnięta w czasie, wymaga konsultacji związkowych , a przez okres wypowiedzenia zmieniającego ( na ogół 3 miesiące) pracownik zachowuje dotychczasowe warunki zatrudnienia.

 

Podpisanie porozumienia przez listonoszy spowoduje także, że centralizacja zostanie przeprowadzona bez zbędnej zwłoki. Znika bowiem jedyna bariera, która mogła odwlec moment centralizacji, a która dawała czas na zajmowanie stanowiska przez Związek Zawodowy. Podpisanie porozumienia oznacza, że pracownik godzi się dobrowolnie się na nowe (gorsze) warunki, a zgodnie z podstawową zasadą prawa rzymskiego- „Chcącemu nie dzieje się krzywda”.

Te urzędy, w których członkowie naszego Związku Zawodowego nie podpisali porozumień , będą przez nasz Związek szczegółowo analizowane pod kątem racjonalności i efektywności centralizacji. Będzie to przedmiotem naszych odrębnych stanowisk , które skierujemy do Zarządu Poczty Polskiej S.A.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl

 

 Komunikat ze spotkania w dniu 15 lipca 2014 roku

W dniu 15 lipca 2014 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.


Tematy spotkania:

1. Utworzenie Pionu Finansów
2. Przedstawienie nowych zasad wynagradzania.

I. Utworzenie Pionu Finansów
Spotkanie rozpoczął Pan Piotr Michalski – Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. ds. finansowych, który przedstawił informację na temat przyczyn utworzenia nowego Pionu, który ma zacząć funkcjonować od 1 września 2014 roku:
1. Rachunkowość regulacyjna( Prawo Pocztowe)- konieczność przedstawiania do UKE dokumentów w celu uzyskania dopłat z funduszu kompensacyjnego,
2. Przygotowanie Spółki do wejścia giełdę.
3. Konieczność wdrożenia nowoczesnego systemu finansowo-księgowego klasy ERP ( zintegrowany system informatyczny) .

W trakcie dyskusji nad prezentacją okazało się ,że nie ma jeszcze żadnej konkretnej daty wejścia Spółki na giełdę (najwcześniej może to być 2016 rok) oraz ,że nie ma jeszcze decyzji Zarządu w sprawie ewentualnej zmiany i zakupu nowego narzędzia informatycznego dla sytemu F-K- którego koszt zakupu i wdrożenia ma wynieść ok. 33 mln zł. Pan Piotr Michalski stwierdził ,że chciałby, aby nowy system zaczął działać od 1.01.2016 roku.
Tworzy się więc nowy Pion i zatrudniono już 2. nowych pracowników ( obecnie w charakterze pełnomocników), którzy docelowo mają zostać zatrudnieni na stanowiskach dyrektorskich w nowym Pionie. Będą oni odpowiedzialni m.in. za zadania , które nie zostały jeszcze nawet szczegółowo sprecyzowane i nie wiadomo czy w ogóle będą realizowane.

Istotna różnica pomiędzy nową strukturą Pionu Finansów , a strukturą dotychczasową polega na tym ,że powstanie jeszcze jeden, dodatkowy szczebel zarządzana - Dyrektor Zarządzający Pionem Finansów ( dyrektor finansowy).
Na tym etapie nie przewiduje się żadnej redukcji zatrudnienia. Może ona wystąpić po wdrożeniu nowego systemu F-K.

II. Przedstawienie nowych zasad wynagradzania

W tej części spotkania uczestniczył prawie cały Zarząd Poczty Polskiej S.A. ( za wyjątkiem przedstawiciela pracowników w Zarządzie - Pana Pawła Włocha). Na początku przedstawiono zebranym wyniki finansowe Spółki za 5 miesięcy br. Wyniki są znacznie gorsze od planowanych ( przesyłki listowe i KEP) , co skutkuje obniżeniem prognozy wyniku finansowego Spółki na 2014 rok z 85 mln na 22,2 mln zł. Następnie Pan Jerzy Jóźkowiak- Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. poinformował przedstawicieli związków zawodowych , że wypowiada zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i że pisma w tej sprawie zostały wysłane drogą elektroniczną na adresy e-mailowe organizacji związkowych. Wysłano również zaproszenia do rokowań w sprawie nowego układu zbiorowego(zuzp) oraz projekt nowego zuzp.
W dalszej części przedstawiono główne założenia dotyczące zmiany systemu wynagradzania w Poczcie Polskiej S.A.
Włączenia do wynagrodzeń zasadniczych; 1/12 premii rocznej , 70 % dodatku stażowego i 70% premii czasowej – są to propozycje pracodawcy , które mają zostać zapisane w odrębnym porozumieniu ze związkami zawodowymi. W nowym projekcie zuzp nie ma już zapisów dotyczących dodatku stażowego, konwojowego, funkcyjnego i premii rocznej.
Pan Jerzy Jóźkowiak uzasadniał konieczność zmiany systemu wynagradzania tym ,że obecny system jest mało motywacyjny, a nowy system będzie ściśle powiązany z efektami pracy co ma olbrzymie znaczenie w dobie konkurencji i walki o przychody. W uzasadnieniu nie było mowy o tym , co zostało napisane w Intranecie , że pracownicy eksploatacji zarabiają powyżej średniej rynkowej , a menadżerowie zarabiają za mało. Nie przedstawiono nam żadnych danych na ten temat. Biorąc po uwagę fakt ,że wielkość funduszu wynagrodzeń nie ulegnie zmianie taką informację można rozumieć jako obniżenie wynagrodzeń pracowników eksploatacyjnych i podwyżki dla menedżerów.
Kolejna informacja , która znalazła się w Intranecie, a która jest mało precyzyjna- dotyczy wypowiedzenia układu zbiorowego. Układ zostanie skutecznie wypowiedziany w momencie kiedy wszystkie organizacje związkowe będące stroną układu ( 46 organizacji) potwierdzą otrzymanie pisma dotyczącego wypowiedzenia. Samo wysłanie pism w dniu 15 lipca 2014 roku nie oznacza , że układ został wypowiedziany.
Okres wypowiedzenia układu zbiorowego wynosi 6 miesięcy. W tym okresie będzie negocjowany nowy układ zbiorowy , a jeżeli nie zostanie on podpisany to następnym etapem będzie uzgadnianie Regulaminu wynagradzania i Regulaminu premiowania . Jeśli nie dojdzie do uzgodnienia Regulaminów to możliwe będzie wprowadzenie zasad wynagradzania poprzez uchwałę Zarządu.
Zmiana warunków płacy na gorsze wymaga zawsze zawarcia porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.
Podana w piśmie do pracowników data 1 lutego 2015 roku, jako data wejścia w życie nowego zuzp, jest mało prawdopodobna.

Z nowego układu zbiorowego ma zostać wyłączona grupa kluczowych menedżerów. Na pytanie jak będzie wynagradzana ta grupa pracowników ?- nie otrzymano jednoznacznej odpowiedzi.

Nasza organizacja związkowa przystąpi do rokowań w sprawie zawarcia nowego zuzp.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl

 

Komunikat ze spotkania w dniu 17 czerwca 2014 roku

W dniu 17 czerwca 2014 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

Tematy spotkania:

1. Funkcjonowanie Pionu Informatyki i Telekomunikacji
2. Omówienie zagadnień dotyczących Regionów Sieci.

I . W pierwszej części spotkania Pracodawcę reprezentowali m.in. :
1. Ireneusz Piecuch- Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
2. Grzegorz Stępniak - Dyrektor Zarządzający Pionem Informatyki i Telekomunikacji
3. Jerzy Skibniewski-Dyrektor ds. Relacji Społecznych – Pełnomocnik Zarządu ,

Spotkanie rozpoczął Pan Ireneusz Piecuch – Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. , który przedstawił swoją ocenę funkcjonowania Pionu Informatyki i Telekomunikacji w nowej strukturze – od 1 stycznia 2014 roku. Struktura ta nie działa w pełni sprawnie i występują obszary działalności PIT , które należy zdecydowanie poprawić. Planowane są bardzo duże inwestycje w infrastrukturę informatyczną Poczty tj. zakup sprzętu komputerowego i nowych aplikacji ( programów komputerowych ).
Szczegółową prezentację w tym zakresie przedstawił i omówił Pan Grzegorz Stępniak - Dyrektor Zarządzający Pionem Informatyki i Telekomunikacji. Najważniejsze informacje z tego wystąpienia:
1. W ciągu 2 miesięcy będzie zawarta nowa umowa na naprawy i serwisowanie sprzętu ( co powinno znacznie przyśpieszyć naprawy sprzętu).
2. W br. zostanie zainstalowanych 9.500 nowych komputerów , a w przyszłym roku 14 tys.
3. W sierpniu zostanie zawarta umowa na usługi wydruku ( w 500. UP i 100 lokalizacji biurowych). Firma zewnętrzna dostarczy swoje drukarki i zapewni serwis.
4. Zostanie zakupionych 7.000 drukarek na wyposażenie UP – przetarg we wrześniu br.
5. Podpisana została umowa z firmą Microsoft- UP zostaną wyposażone w nowe oprogramowanie biurowe Microsoft Office ( 6 tys. licencji) oraz darmowe oprogramowanie Libra Office dla stanowisk nie wymagających pełnego zakresu funkcji. Aby uniknąć problemów z odczytywaniem przesyłanych plików będzie wprowadzony obowiązek zapisywania plików w wersji Office 2003.
6. Zakupiono i wdrożono nowy system zarządzania zgłoszeniami LANDesk. Zastąpił o poprzedni, bezpłatny system HDIM . Nowy system ma być teoretycznie lepszy, bo ma on rozszerzoną funkcjonalność ( raporty, analizy i kategoryzację zgłoszeń).
7. Redukcja zatrudnienia w PIT w 2014 roku ma wynieść 90,9 etatu.

II. W drugiej części spotkania poświęconej Regionom Sieci stronę Pracodawcy reprezentowali m.in:
1. Janusz Wojtas- Członek Zarządy Poczty Polskiej S.A.
2. Lukasz Gołębiowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży
3. Pani Iwona Wróbel- Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży Usług Finansowych

Kilka organizacji związkowych złożyło przed spotkaniem pisemne pytania dotyczące RS-ów. Odpowiedzi na te pytania udzielono również w formie pisemnej- w załączeniu. W załączeniu również treść naszego pytania wraz z uzasadnieniem.

Strona związkowa zadawała bardzo dużo pytań dotyczących funkcjonowania RS-ów : braki etatowe w urzędach, braki rezerw urlopowych, zaległości urlopowe, możliwość zwiększenia planów etatowych, problemy ze zmniejszeniem limitów na kilometrówki, reorganizacja rejonów doręczeń, nakładanie nierealnych planów bankowych i ubezpieczeniowych, rozliczania z wykonania planów, centralizacji urzędów pocztowych.
Na większość zadanych pytań nie było konkretnych odpowiedzi ,były one w podobnym stylu jak te udzielone na piśmie.
Z konkretów:
- nie będzie zmian w liczbie Regionów Sieci,
- nie będzie zwiększenia planów etatowych dla RS-ów ( na urlopy) Regiony Sieci mogą dysponować etatami tylko w ramach limitów ustalonych im na początku roku.
- po zakończeniu I. półrocza ma zostać przeprowadzona analiza ekonomiczna Spółki i analiza zatrudnienia.
- na razie nie są przeprowadzane nowe centralizacje UP - są one szczegółowo analizowane pod kątem ekonomicznym. Te uzasadnione mają zostać przeprowadzone w III kw. br.

W załączeniu:

Odpowiedzi na pytania-


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Komunikat ze spotkania w dniu 9 kwietnia 2014 roku


W dniu 9 kwietnia 2014 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.


Temat spotkania: zmiany organizacyjne w Pionie Operacji Logistycznych.

Pracodawcę reprezentowali m.in. :
1. Grzegorz Wosiński- Dyrektor Zarządzający POL,
2. Piotr Środek – Z-ca Dyrektora POL ds. Regionów Dystrybucji ,
3. Jerzy Skibniewski-Dyrektor ds. Relacji Społecznych – Pełnomocnik Zarządu ,

Spotkanie rozpoczęło od udzielania odpowiedzi na pytania przesłane przez zakładowe organizacje związkowe. Pominięto etap przedstawienia nowej struktury organizacyjnej , która została wprowadzona decyzją Dyrektora Zarządzającego POL nr 10/2014 z dnia 31 marca 2014 roku. Prezentację nowej struktury przesłano do organizacji związkowych w dniu 7 kwietnia 2014r.

Kolejna zmiana struktury organizacyjnej POL jest dokonywana pod szyldem uporządkowania procesów i ujednolicenia struktur regionalnych POL ( Regionów Dystrybucji). Większość pytań dotyczyła organizacji pracy w nowej strukturze, zakresu zadań, nadzoru i odpowiedzialności.
Odpowiedzi były bardzo ogólnikowe. Okazało się ,że nowa struktura organizacyjna została zaprojektowana przy udziale konsultantów zewnętrznych. Na pytanie - ile to kosztowało? – nie było odpowiedzi. Nie uzyskaliśmy również odpowiedzi na pytanie jaki będzie końcowy bilans etatowy – czy w nowej strukturze będzie więcej czy mniej kierowników, pracowników administracyjnych i pracowników eksploatacyjnych - odpowiedź ma zostać udzielona na piśmie. Już na pierwszy rzut oka widać ,że będzie więcej kadry zarządzającej na szczeblu centrali ( dodatkowe stanowiska menedżerów i pełnomocników).

Najważniejsze informacje, które przekazano nam w trakcie spotkania:

1. W okresie VII-X br. zostanie zainstalowanych 8 nowoczesnych maszyn sortujących. Maszyny będą sortować wszystkie listy zwykłe i polecone , które w strumieniu przesyłek mają 50% udziału. Przesyłki niestandardowe będą dzielone ręcznie. Maszyny będą dzielić listy na rejony doręczeń. Automatyzacja procesów rozdzielczych oznacza spadek zapotrzebowania na pracę służb ekspedycyjno- rozdzielczych i dalsze redukcje zatrudnienia w tej grupie pracowniczej.
2. W br. nastąpi konsolidacja 21. węzłów ekspedycyjno-rozdzielczych. Aktualnie węzły są w strukturze RS ale zostaną przekazane do POL-u ( WER). Część węzłów zostanie zlikwidowana ( m.in. Słupsk i Piotrków Trybunalski). Na pytanie; Czy wszyscy pracownicy węzłów przejdą do POL- u?- poinformowano nas, że na szczeblu regionów zostaną powołane zespoły z udziałem przedstawicieli RS i POL , które określą ile osób przejdzie wraz z konsolidacją. Tam gdzie Węzły zostaną zlikwidowane, pracownicy otrzymają propozycję pracy w WER-ach, co oznacza konieczność dojazdu do pracy (na trzy zmiany) po kilkadziesiąt kilometrów- w przypadku Piotrkowa Tryb. lub kilkaset kilometrów w przypadku Słupska. PRP zostają na razie w strukturze RS-ów.
3. Plan zatrudnienia POL w 2013 roku- 12.410,54 etatu, Plan 2014- 10.833,61 etatu, średniorocznie- 11.481,70 etatu. ( Redukcja 1.576,93 etatu) . Wg stanu na 31 marca 2014 r, - z PDO skorzystało 689 osób (689 etatów), rozwiązano umowy na czas określony z 244 pracownikami ( 219 etatów) i 19 osób zwolniono dyscyplinarnie ( 14,8 etatu).


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.plKomunikat ze spotkania w dniu 26 lutego 2014 roku

W dniu 26 lutego 2014 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.


Temat spotkania: zagadnienia dotyczące Regionów Sieci.

Pracodawcę reprezentowali:
1. Janusz Wojtas - Członek Zarządu Poczty Polskiej,
2. Iwona Wrobel- Dyrektor Zarządzający Pionem Rozwoju Usług Finansowych,
3. Łukasz Gołębiowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży,
4. Bogdan Andrzejewski – Dyrektor BZSiKL,
5. Andrzej Nitecki- Dyrektor CZZL,
6. Robert Nowicki- Z-ca Dyrektora CZZL ds. Wynagrodzeń.

Pierwsza część spotkania dotyczyła sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Pani Iwona Wrobel przedstawiła prezentację głównych założeń i celów sprzedażowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych w 2014 r.
Aktualnie utworzono 640 stanowisk PSF , docelowo ma ich być 840. Przychody PP S.A. ze sprzedaży produktów Banku Pocztowego S.A. mają w 2014 r. znacząco wzrosnąć ; z 27 mln zł w 2013 do 54 mln zł w 2014 r. . Duże wzrosty przychodów założono również ze sprzedaży ubezpieczeń. Plany są takie, że w każdej placówce ( urzędzie i filii ) będzie pośrednik ubezpieczeniowy. Ma ich być 6.000 . Na początku marca ruszyć ma kampania reklamowa dotycząca możliwości zawierania ubezpieczeń w placówkach Poczty Polskiej S.A. Stąd taki nacisk na szkolenia i narady z tego zakresu, aby treść reklam znalazła swoje potwierdzenie w rzeczywistości.
Pracownicy Poczty będą sprzedawać ubezpieczenia PTUW jako agenci ( wymagana licencja pośrednika) lub jako pracownicy PTUW ( zatrudnieni na cząstkę etatu).
Zapytano Pana Janusza Wojtasa ,czy istnieje możliwość powrotu pracowników z PSF do Regionów Sieci , w przypadku kiedy stwierdzą ,że nie dają sobie rady na stanowiskach doradców klienta. Pan Janusz Wojtas odpowiedział , że taka możliwość powinna istnieć, ale nie rozwinął tego tematu ( będziemy wnioskowali o przedstawienie szczegółowego rozwiązania dotyczącego tego problemu).


W drugiej części mówiono o pozostałych sprawach dotyczących Regionów Sieci.

Pan Janusz Wojtas- Członek Zarządu Poczty Polskiej poinformował ,że w 2013 roku nastąpił zbieg wielu rożnych niekorzystnych zjawisk dla Poczty Polskiej S.A., który miał wpływ na spadek przychodów:
1) E-substytucja- 9% spadek przychodów,
2) Liberalizacja – 15% spadek przychodów,
3) Podwyżka VAT.

Program „Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej w 2014 r.” jest działaniem mającym na celu zniwelowanie utraconych przychodów. Program ten , jak zaznaczył Pan Janusz Wojtas, nie jest wymysłem Zarządu tylko opracowali go sami pracownicy Poczty Polskiej. Jeśli program będzie realizowany zgodnie z założeniami to nie trzeba będzie uruchamiać dodatkowych zwolnień grupowych, poza redukcją zaplanowaną w ramach PDO ( 4.500 etatów). Wnioski o przystąpienie do PDO złożyło 3 745 pracowników, z tego 375 ( ok.10%) zostało rozpatrzonych odmownie. Program PDO został przedłużony do 31 marca 2014 r. Nie ma już możliwości skorzystania z dodatkowego bonusa ( 1. miesięcznego wynagrodzenia) , który przysługiwał za rozwiązanie umowy o pracę do 28.02.2014. r. Tego terminu nie przedłużono.

Pan Janusz Wojtas przedstawił również informację na temat planów etatyzacji w Regionach Sieci i sposobu liczenia zatrudnienia przyjętego do tej etatyzacji. Zatrudnienie liczono metodami matematycznymi przy użyciu 7 wskaźników. Wyliczone zatrudnienie nie dało jednak zaplanowanej skali redukcji więc resztę podzielono proporcjonalnie na jednostki. W RS-ach redukcja ma wynieść 2 800 etatów, wpłynęło 1745 wniosków . Przeciętnie w RS-ach zmniejszenie zatrudnienia w 2014 r. ma wynieść 7,4% ( od 5,8% do 9,5% w zależności od RS).
Skala redukcji w pionach administracyjnych ma wynieść 10%.
Na pisemne zapytanie Centrali - czy dyrektorzy jednostek wykonają planowaną redukcję zatrudnienia w ramach programu PDO cześć odpowiedziała- Tak, a część, że Nie jest w stanie wykonać tej redukcji. Pan Łukasz Gołębiowski stwierdził, że w przypadku uruchomienia zwolnień grupowych, w celu wykonania planowanej redukcji zatrudnienia o 4 500 etatów , zwolnienia grupowe będą dotyczyć tylko tych jednostek ,które nie zrealizują planu w ramach PDO.
Przedstawiciele związków zawodowych zgłaszali szereg problemów jakie występują w urzędach – braki towarów do sprzedaży, brak rezerw urlopowych, zaległości urlopowe, brak etatów na pokrycie pełnego czasu pracy w urzędach, centralizacje , przekształcenia, reorganizacje rejonów doręczeń. Na większość z tych pytań nie było konkretnych odpowiedzi.
Na pytanie dlaczego nie było znaczków pocztowych z motywem świątecznym na Boże Narodzenie Pan Janusz Wojtas nie odpowiedział, stwierdził jednak ,że na Wielkanoc znaczki takie będą w sprzedaży.
Ze względu na upływ czasu, na jaki zaplanowano spotkanie, Pan Janusz Wojtas ustalił ,że w ciągu 1,5 tygodnia można składać pytania na piśmie. Odpowiedzi zostaną udzielone w ciągu 1,5 tygodnia. Z tej możliwości skorzystamy i przedstawimy nasze pytania.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.plKomunikat ze spotkania w dniu 11 lutego 2014 roku

W dniu 11 lutego 2014 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.


Pracodawcę reprezentował Zarząd Poczty Polskiej w składzie :
Jerzy Jóźkowiak – Prezes, Ireneusz Piecuch- Wiceprezes, Mariusz Zarzycki- Członek Zarządu, Piotr Michalski - Członek Zarządu. Nie był obecny Janusz Wojtas - Członek Zarządu, nadzorujący Pion Sprzedaży (zwolnienie lekarskie) oraz Paweł Włoch – przedstawiciel pracowników w Zarządzie ( urlop).
W spotkaniu uczestniczyła również kadra menedżerska z poszczególnych jednostek i biur Centrali m.in.:
- Łukasz Gołębiowski- Dyrektor Pionu Sprzedaży,
- Andrzej Nitecki Dyrektor CZZL,
- Jerzy Skibniewski- Pełnomocnik Zarządu do Współpracy z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi .

Temat spotkania:
„Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej w 2014 roku.”

1. Program „Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej w 2014 r.” jest działaniem mającym na celu zniwelowanie utraconych przychodów z tytułu przegranego przetargu na obsługę sądów i prokuratur na lata 2014-2015 . Wartość przetargu to 580 mln zł. W skali roku utracone przychody to 290 mln zł. Bez podjęcia działań zapisanych w programie Poczta musiałby zwolnić dodatkowo 3.458 etatów w eksploatacji i 606 etatów w administracji razem 4 064 etatów ( ponad zaplanowane na 2014 r. , wynikające ze strategii, 4.500 etatów średniorocznie).
Do programu zgłoszono 80 inicjatyw o wartości 379 mln z tego 59 inicjatyw zakwalifikowano do realizacji o wartości 260 mln zł . Program zakłada wzrost przychodów o 83,7 mln zł i ograniczenie kosztów o 176.3 mln zł.
Założono jednoczenie warunki jakie muszą zostać spełnione aby program zrealizować:
1) Pełne zaangażowanie wszystkich pracowników.
2) Zmiana zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania.
3) Otwartość na zmiany.
4) Realizacja inicjatyw i zadań planowych.
W dyskusji nad programem strona związkowa zadała szereg pytań dotyczących sposobu realizacji programu na które nie otrzymaliśmy konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi.

Inne tematy powiązane z programem „Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej w 2014 r.” :
2. Program Dobrowolnych Odejść- na dzień 4.02.2014 r. wpłynęło 2039 wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono 1178 z tego 900 zakończyło się podpisaniem porozumienia. Odmowy dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach, gdzie redukcja mogłaby wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.
3. Zwolnienia grupowe- jeśli w ramach PDO Poczta nie uzyska zakładanej redukcji zatrudnienia zostanie podjęta decyzja o zwolnieniach grupowych.
4. Dodatkowa premia, która miała zostać wypłacona na 10 lutego br.- poinformowano nas , że niezweryfikowany wynik finansowy Poczty Polskiej za 2013 rok jest na poziomie 55,7 mln zł i nie osiągnięto zakładanego w planie wyniku tj. 62,7 mln zł . Prezes Zarządu PP S.A Pan Jerzy Jóźkowiak stwierdził , że w marcu br. będzie znany już dokładny wynik finansowy i zostanie podjęta decyzja o ewentualnej wypłacie środków z rezerw utworzonych na funduszu płac w 2013 roku.
5. Podwyżki wynagrodzeń tzw. inflacyjne - są uzależnione od kondycji finansowej firmy i ocena tej kondycji zostanie dokonana w połowie br. roku.
6. Zmiana układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania- w najbliższych dniach związki zawodowe mają otrzymać pisemne informacje na ten temat. Pan Prezes stwierdził, że Poczta Polska musi się dostosować do reguł rynkowych i musi obniżyć ceny aby móc konkurować z innymi operatorami pocztowymi. W strukturze kosztów wynagrodzenia stanowią 70 % wszystkich kosztów, kiedy u innych operatorów poziom ich jest znacznie niższy - w PGP- to 15%.
7. Dialog- projekt został zwieszony. Oficjalny powód to konieczność wdrożenia go w pełnym zakresie od II połowy br. ( IKZ ,IKC) i powiązanie nakładanych zadań z premią. Wdrażając Dialog, od 1 stycznia 2014 r. z góry zakładano ,że będzie on dotyczył tylko oceny rocznej wg wartości RAZEM. Decyzja o zawieszeniu projektu jest (w mojej ocenie) związana z planowaną zmianą Regulaminu premiowania.

Na dzień 26 lutego 2014 roku zaplanowano spotkanie w sprawie Regionów Sieci , na którym zostanie przedstawiona informacja na temat planów zatrudnienia i szczegółowych kryteriów przyjętych przy ich opracowywaniu oraz redukcji etatów w urzędach pocztowych
Plany zatrudnienia zostały przekazane do Regionów Sieci w grudniu 2013 roku, a do pozostałych jednostek na początku tego roku. Do dnia dzisiejszego, pomimo wielu wniosków, planów tych nie przedstawiono zakładowym organizacjom związkowym.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl

 Komunikat ze spotkania w dniu 24 stycznia 2014 roku w LublinieW dniu 24 stycznia 2014 roku w Lublinie odbyło się spotkanie kierownictwa RS Lublin z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracownikami urzędów pocztowych, którego tematem były:
1. DIALOG - wprowadzenie w Poczcie Polskiej SA systemu ocen okresowych, zasady przeprowadzania ocen, obowiązki i rola oceniających i ocenianych.
2. Plan zatrudnienia Regionu Sieci w Lublinie na rok 2014 r.
Założenia i kryteria określania planów dla urzędów pocztowych RS w Lublinie na rok 2014
3. Plan przychodów Regionu Sieci w Lublinie na rok 2014.
4. Poziom realizacji urlopów w placówkach podległych RS w Lublinie wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

2. Plan zatrudnienia na 2014 r.
Nie podano nam szczegółowych kryteriów , jakimi kierowała się Centrala ustalając plany zatrudnienia dla poszczególnych Regionów Sieci na 2014 rok . Na spotkaniu w Lublinie przedstawiono nam tylko ogólne zasady przyjęte przez Centralę – bez podania konkretnych wartości wskaźników do których się odniesiono ustalając plan.
Redukcja etatów dla RS lublin na 2014 rok ma wynieść 229,84 etatu ( 7,2% ).
Plan ogółem na 2013 rok -3.274,93
Plan ogółem na 2014 rok - 3.045,09
Różnica – 229,84 etatu
Na podstawie otrzymanego plan zatrudnienia , na szczeblu Regionu Sieci w Lublinie, ustalono kryteria , które następnie zastosowano do opracowania planu etatowego na poszczególne urzędy pocztowe;
Służba Obsługi Klienta- przyjęto 3 parametry: (1)wydajność strony przychodowej ( WP)- oddzielnie dla klienta indywidualnego i umownego , (2) wydajność strony nadawczej (WSN), (3)wagi wydajności (WP-90%, WSN-10%), a następnie obliczono średnie wartości przypadające na 1 etat .
Kadra Kierownicza- analizie podlegały UP posiadające etaty kierowników zmian i kontrolerów przy służbie doręczeń powyżej 10 etatów. Podstawą były: liczba zatrudnionych ogółem, zmianowość, łączny wskaźnik wydajności przychodów i przesyłek nadanych. Nie brano pod uwagę liczby podległych FUP i AP.
Stanowisko ds. obsługi masowych nadawców- średnia przychodów na klienta umownego – 5.857 zł na etat.
Etatyzacja w FUP- analogicznie jak w przypadku SOK .
Rezerwa własna – tylko dla UP które posiadają filie lub PSF. W UP pow.5 etatów asystentów zastępstwa urlopowo-chorobowe we własnym zakresie. Rezerwa powiatowa (12%) dla UP o zatrudnieniu do 4 osób ( naczelnik + asystenci)-.
Listonosze- kryteria: liczba punktów doręczeń +długość trasy rejonu (waga 75%) , średniomięsięczna liczba doręczanych przesyłek+ dynamika + rodzaj środka transportu ( waga 25%).
Ekspedycja - w przypadku UP ze służbą doręczeń liczbę etatów ekspedycji uzależniono od liczby rejonów doręczeń. Wydzielona ekspedycja planowana była dla parametru 10 i więcej rejonów doręczeń (na każde 10 rejonów naliczenie 1 etat).

Plan zatrudnienia na 2014 rok dla poszczególnych UP odnosi się do planów etatowych wynikających ze schematów organizacyjnych obowiązujących w 2013 roku , a nie z do faktycznego zatrudnienia w UP.

Plan zatrudnienia został przekazany w dniu 23 stycznia 2014 roku do CZZL i to właśnie ta jednostka organizacyjna będzie odpowiadała za jego realizację. Aktualnie redukcja etatów odbywa się głównie w ramach PDO. Wnioski o przystąpienie do PDO można składać do 28 lutego 2014 roku. Po tym terminie okaże się ile osób zdecydowało się na dobrowolne odejście ze Spółki. Sytuacja w RS Lublin związana z zatrudnieniem jest bardzo trudna. W latach 2012-2013, w ramach redukcji, oddane zostały wszystkie istniejące etaty rezerwy ( umowy terminowe - uruchamiane w sezonie urlopowym , czy w okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracę - święta). Teraz tych rezerw już nie ma, a redukcja zatrudnienia trwa nadal.

3. Plan przychodów
Przedstawiony nam w dniu 24 stycznia 2014 roku plan przychodów dla RS Lublin, na 2014 rok zakładał przychody ogółem na poziomie 97,07 mln zł i dynamikę planu 2014 do wykonania 2013r. na poziomie 104,6%. Plan na 2014 miał być większy o 4,35 mln zł od wykonania 2013 . W trakcie spotkania okazało się , że przesłane nam kilka dni wcześniej informacje dotyczące planu są już nieaktualne bo w międzyczasie RS otrzymał dodatkową korektę planu przychodów - wzrost o 4,2 mln zł .
Plan ogółem po korekcie to 101,27 mln , co daje dynamikę do wykonania 2013 roku na poziomie 109%. Nie wiemy z czego wynika wzrost planu przychodów . Pierwotne plany zostały zbudowane bez uwzględnienia negatywnego skutku przegranego przetargu na obsługę sądów i prokuratur.
Po wynikach przetargu powinna nastąpić korekta w grupach produktowych i zmniejszenie planu przychodów ogółem , albo – uwzględniając założenia programu „Wyzwania wzrostu 2014” powinna nastąpić korekta przychodów w grupach a plan ogółem powinien pozostać na nie zmienionym poziomie. Dlaczego zwiększono plan nie wiadomo – spytamy o to Zarząd Poczty Polskiej S.A.
W poszczególnych segmentach pierwotny plan dla RS Lublin kształtował się następująco: (nie uwzględnia on korekty) :
Wyk.2013 plan 2014 dynamika
Plan ogółem 92.721,1 97.068,8 104,6%.
- Sprzedaż usług listowych i reklamowych 40.985,04 48.111,7 117,4%
- Sprzedaż usług rynku KEP 17.648,75 20.062,2 113,67%
- Sprzedaż usług finansowych 24.149,24 19 371,6 80,22%
- Sprzedaż usług zarządzanych przez BFH 9.661,73 9.523,2 98,57%
Bank Pocztowy
Kredyty 4.245.991,0 6.882.591,0 162,1%
ROR 3.494 5.559 159,1%
NKO 3.081 3.786 122,9%
KK 220 750 340,9%
Ubezpieczenia 991.236,0 1.289.247,0 130,1%
/Ubezpieczenia komunikacyjne - typowe dla kierowców - reasekuracja 2 towarzystw: MTU i PTUW--- -
Ubezpieczenia majątkowe:
- Bezpieczny dom - TUW Pocztowy: budynki mieszkalne klientów indywidualnych
- Moje gospodarstwo - OC rolników (produkt do 31.03.2014r., po tej dacie ma zostać zastąpiony innym)/.

4. Wykonanie planu urlopów

Urlopy zaległe za 2013 rok to 26.548 dni., co stanowi 69,6% wykonania planu urlopów za 2013 rok.
Sytuacja jest gorsza niż miała miejsce za 2012 rok , kiedy pozostało 18.838 dni , a poziom wykonania planu wynosił 79,7%


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.plKomunikat ze spotkania w dniu 7 stycznia 2013 roku

W dniu 7 stycznia 2013 roku , w Warszawie, odbyło się spotkanie Zarządu Poczty Polskiej S.A. z przedstawicielami zakładowych organizacji związków zawodowych .
Zarząd Poczty Polskiej S.A. reprezentowali:

1. Jerzy Jóźkowiak- Prezes Zarządu
2. Ireneusz Piecuch – W-ce Prezes Zarządu
3. Piotr Michalski – Członek Zarządu ds. finansowych .

Temat spotkania był jeden- funkcjonowanie Poczty Polskiej S.A. w 2014 roku.

Na wstępie Pan Jerzy Jóźkowiak - Prezes Poczty Polskiej S.A. omówił sytuację Poczty Polskiej po przegranym przetargu na świadczenie usług dla sądów i prokuratur . Plan rzeczowo- finansowy PP S.A. , na 2014 rok, został przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą przed rozstrzygnięciem przetargu na obsługę sądów i prokuratur. Plan ten będzie korygowany i do końca stycznia br. korekta taka ma zostać przedstawiona Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. do zatwierdzenia. Na pytanie czy korekta ta spowoduje większą redukcję zatrudnienia niż zakładana w ramach PDO ( 4.500 etatów) Prezes nie odpowiedział jednoznacznie. Stwierdził ,że opracowywany Program Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej S.A. na 2014 rok zakłada szukanie dodatkowych źródeł dochodu i ograniczanie kosztów ale tak żeby dalej nie redukować zatrudnienia, chociaż w strukturze kosztów, koszty osobowe stanowią 67% wszystkich kosztów Spółki. Prezes przedstawił również szczegółową informację na temat przyczyn utraty kontraktu. Stwierdził ,że pracownicy Poczty dochowali należytej staranności przy przygotowaniu oferty przetargowej. Do prowadzenia przetargu została wynajęta jedna z najlepszych kancelarii prawniczych specjalizujących się w prawie zamówień publicznych. Na negatywny wynik przetargu miało wpływ kilka czynników:
- Krajowa Izba Odwoławcza działająca przy Urzędzie Zamówień Publicznych uznała ,że zapis dotyczący dowodu nadania jako dokumentu urzędowego nie może być kryterium branym pod uwagę w przetargu,
- rola operatora wyznaczonego obliguję Pocztę do zachowania norma jakościowych ( terminowość, częstotliwość doręczania) i dostępności do usług pocztowych ( ilość placówek), co generuje koszty i ma wpływ na cenę usług.
- Poczta Polska musi budować swoją ofertę przetargową o regulamin świadczenia usług powszechnych oraz cenniki zatwierdzane przez UKE, które są ogólnie dostępne. Konkurencja , przy minimalnym wysiłku, jest w stanie obliczyć jaką ofertę złoży Poczta i zawsze może złożyć konkurencyjną ofertę cenową. Poczta natomiast nie może złożyć oferty niższej niż wynikająca z taryf i cenników, bo naraziłaby się na konsekwencje ze strony UOKiK.
Prawo pocztowe przewiduje rekompensatę za straty na usługach powszechnych dla operatora wyznaczonego, ale procedury te są skomplikowane i długotrwałe ( za 2013 rok możemy otrzymać rekompensatę w 2015 roku). Przede wszystkim UKE takich pieniędzy nie ma. Gdyby doszło do wypłaty rekompensaty to zostałaby ona wypłacona z kasy budżetu państwa.
Przepisy prawa pocztowego i ustawy prawo zamówień publicznych dyskryminują operatora wyznaczonego , stąd podjęliśmy inicjatywę skierowania do Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Sprawiedliwości pisma w tej sprawie. Pismo podpisało 37 zakładowych organizacji związkowych ( w tym jedna reprezentatywna).
Sprawa przetargu toczy się dalej. Złożone zostało zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia oszustwa przez PGP ( złożenia nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego ilości placówek) . Sprawę przetargu skierowano do Sądu Okręgowego w Krakowie. Ewentualny, korzystny dla Poczty wyrok sądu nie unieważni kontraktu. Otwiera jedynie możliwość dochodzenia odszkodowania od zamawiającego ( w tym przypadku od sądu). Takie odszkodowanie jest więc czysto teoretyczne, bo płaciłby budżet państwa dla Poczty Polskiej ( spółki ze 100% udziałem Skarbu Państwa). Taki precedens miał ostatnio miejsce w NFZ , kiedy to prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierowała wniosek o zapłatę do Ministra Zdrowia. Skończyło się to natychmiastową dymisją prezesa NFZ.
Jeszcze jedna ciekawostka – PGP jest zarejestrowana na Cyprze i nie płaci podatku dochodowego w Polsce.
Na rok 2014 przewidywany jest 1. przetarg na obsługę kluczowego klienta Poczty Polskiej S.A.- PKO BP.

Na pytania dotyczące wyniku finansowego Spółki za 2013 rok odpowiadał Pan Piotr Michalski – Członek Zarządu ds. finansowych. Wstępne wyniki będą znane dopiero po 15 stycznia 2014 roku. Prognozy są takie ,że uda się osiągnąć planowany wynik finansowy i część rezerw utworzonych na funduszu wynagrodzeń zostanie wypłacona , w terminie do 10 lutego 2014 roku. Nie podano jednak żadnych konkretów co do kwot i zasad wypłaty.

Zaskoczeniem dla Zarządu Poczty Polskiej S.A. było natomiast pytanie dotyczące rezygnacji Banku Pocztowego z finansowania programów lojalnościowych i motywacyjnych . Prowizje z tych programów mają być płacone , od 1 stycznia 2014 roku, z funduszu nagród Poczty Polskiej S.A.. Prezes Jóźkowiak stwierdził, że słyszał coś na ten temat od Pani Dyrektor Wróbel ( Pion Usług Finansowych) ale nie zna szczegółów. Na to pytanie ma zostać udzielona odpowiedź na piśmie tak jak i na pozostałe pytania , które zostały zadane w formie pisemnej, a na które nie udzielono odpowiedzi w trakcie spotkania.
Nasz organizacja związkowa wysłała wniosek o przedstawienie informacji dotyczących :
- planu zatrudnienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych na 2014 rok w odniesieniu do planu zatrudnienia i wykonania za 2013 rok.
- założeń przyjętych przy ustaleniu planu zatrudnienia na 2014 rok dla jednostek,
- zasad określających sposób przeprowadzania redukcji etatów w jednostkach w 2014 roku ,
- planów i działań Zarządu PP S.A. w zakresie pozyskania dodatkowych przychodów , w celu zniwelowania strat finansowych związanych z utratą kluczowego klienta ( przegrany przetarg na obsługę sądów i prokuratur).

Otrzymaną odpowiedź prześlę do wiadomości pracowników.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail;
Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.plKomunikat ze spotkania w dniu 6 listopada 2013 roku

W dniu 6 listopada 2013 roku , w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych.

I część spotkania dotyczyła planowanych zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Informatyki (CIT)
W spotkaniu uczestniczyli;
- Ireneusz Piecuch- wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
- Janusz Podraza – dyrektor CIT .

Od I lutego 2014 roku ma powstać nowy Pion Informatyki i Telekomunikacji (PIT) . Przedstawiono nam prezentację nowej struktury PIT. Ma być ona oparta o 7. obszarów merytorycznych :
- 3. Domeny ds. wsparcia obszarów biznesowych (Obsługa Sprzedaży, Obsługa Operacji Logistyki, Obsługa Funkcji Wsparcia),
- Przetwarzanie Danych,
- Telekomunikacja,
- Wsparcie Użytkowników,
- Strategia i Standardy Zarządzania IT.
Nowa struktura ma być sprawna i efektywna. Zmniejszy się liczba kierowników ( ze 127 na 65) wzrośnie o 1 liczba dyrektorów( z 7 na 8). Początkowo nie przewiduje się zmian w planie etatowym nowej jednostki ani zmiany miejsca wykonywania pracy przez jej pracowników. Pan Ireneusz Piecuch stwierdził, że przy dostępie do sieci informatycy mogą swoją pracę wykonywać w dotychczasowych miejscach.
Do końca 2015 roku jest planowana wymiana wszystkich komputerów placówkach pocztowych , podpisano już wstępną umowę ramową w tej sprawie.

II część spotkania dotyczyła planu funduszu wynagrodzeń osobowych na 2014 rok.
W tej części uczestniczyli :
- Piotr Michalski- członek Zarządu PP S.A. – odpowiadający za sprawy finansowe Spółki,
- Pan Andrzej Nitecki- Dyrektor CZZL,
- Pan Robert Nowicki- Z-ca Dyrektora CZZL ds. wynagrodzeń.

Pan Piotr Michalski przedstawił informację na temat wyników Spółki za 9 miesięcy oraz założeń przyjętych do planów na 2014 rok.

Za 9 miesięcy Poczta Polska S.A. odnotowała niższy od planowanego wynik finansowy brutto . Nie osiągnięto zaplanowanych przychodów z usług pocztowych, finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych . Nie zrealizowano wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Brak wpływów ze sprzedaży paliw ( wstrzymanie sprzedaży paliw dla klientów zewnętrznych). Koszty są realizowane na poziomie niższym od zaplanowanych. Efektem złego wyniku finansowego jest m.in. nie wypłacenie , w terminie do 10 listopada , I części dodatkowej premii z utworzonej na ten cel rezerwy finansowej . Pan Piotr Michalski stwierdził ,że sytuacja finansowa jest stale monitorowana i w jego ocenie jest szansa na osiągnięcie , na koniec roku, zaplanowanego wyniku finansowego.
Na 2014 rok przewiduje się spadek przychodów z listów i wpłat na rachunki bankowe, wyższe mają być przychody z usług bankowych i ubezpieczeniowych , a całościowo wynik finansowy Spółki ma być lepszy.
W przedstawionym nam projekcie wynagrodzeń osobowych założono wzrost wynagrodzeń pracowników na poziomie 2,4% tj. o przyjęty w ustawie budżetowej, na 2014 rok, przewidywany wskaźnik inflacji.
Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 roku w stosunku do 2013 r. ma wynieść 132,88 zł. na etat. Generalnie fundusz wynagrodzeń osobowych ma być niższy od zaplanowanego na 2013 rok, bo zakłada zmniejszenie zatrudnienia o 4.500 etatów. Ta redukcja zatrudnienia wzbudziła najwięcej emocji i pytań. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo w których pionach i grupach zawodowych nastąpi zmniejszenie. Będzie to dopiero szczegółowo analizowane. Nie wiadomo też w jaki sposób ta redukcja zostanie przeprowadzona. Czy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść czy będą to zwolnienia grupowe, czy oba te sposoby łącznie. Pan Piotr Michalski stwierdził ,że istnieje jeszcze nie wykorzystana rezerwa finansowa na PDO, utworzona w 2011 roku, do wykorzystania w kolejnym programie dobrowolnych odejść , ale decyzja w sprawie PDO jeszcze nie zapadła na Zarządzie Poczty.

Zgodnie z zapisami zakładowego układu zbiorowego pracy - pracodawca w toku prac nad planem rzeczowo- finansowym na dany rok określa wysokość funduszu wynagrodzeń osobowych w porozumieniu z organizacjami związkowymi. W przypadku braku porozumienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu organizacjom związkowym, pracodawca określa wysokość funduszu z organizacjami reprezentatywnymi. Jeśli w ciągu 14 dni nie dojdzie do podpisania porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi, pracodawca samodzielnie ustala wysokość funduszu wynagrodzeń osobowych , uwzględniając w miarę możliwości propozycje organizacji związkowych ( art.10 zuzp) .

Nasza organizacja związkowa przedstawi swoje stanowisko w sprawie propozycji funduszu wynagrodzeń osobowych na 2014 rok.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.plKomunikat ze spotkania w dniu 25 października 2013 roku


W dniu 25 października 2013 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

Pracodawcę reprezentowali m.in.:
- Janusz Wojtas -Członek Zarządu, nadzorujący Pion Sprzedaży,
- Łukasz Gołębiowski- Dyrektor Pionu Sprzedaży,
- Iwona Wróbel- -Dyrektor Pionu Rozwoju Usług Finansowych ,
- Andrzej Nitecki Dyrektor CZZL,
-Jerzy Skibniewski- Pełnomocnik Zarządu do Współpracy z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi .

Temat spotkania był jeden :
1. Funkcjonowanie Regionów Sieci.
Na wstępie Pan Janusz Wojtas – Członek Zarządy nadzorujący Pion Sprzedaży przedstawił informację na temat nowych usług PP S.A. : e- usługi ( e-kartka, list hybrydowy, e-znaczek) , mini paczka, samoobsługowe strefy handlowe (SSH). Poinformował również , że nie będzie żadnych zmian w liczbie Regionów Sieci – nie trwają żadne prace na zmniejszeniem ich liczby, będzie ich tyle, ile jest dotychczas, dopóki nie zmieni się liczba województw. Następnie przedstawiciele związków zawodowych zadawali pytania dotyczące tematyki spotkania. Te najważniejsze przedstawiam w krótkim streszczeniu.

1. Mini paczka- nowa usługa , która ma na celu uzupełnienie usługi listowej do 2,0 kg . Mini paczkę mają doręczać listonosze w ramach normalnej obsługi rejonów. Strona związkowa zgłosiła wątpliwości czy listonosze miejscy będą w stanie wykonywać tą usługę ( w przypadku nieobecności klienta i pozostawienia awizo będą musieli ze sobą te paczki nosić).
2. Plany przychodów na 2014 r. – od lipca trwają prace nad planem przychodów, są one budowane w oparciu o potencjał regionu. Nie podano terminu w jakim plany zostaną przesłane do jednostek organizacyjnych.
3. Samoobsługowe Strefy Handlowe – jest ich aktualnie 140. Przez pierwsze 3 miesiące ubytki będą uwzględniane do rzeczywistego poziomu, po 3 miesiącach do wysokości 3 % powyżej płacą osoby materialnie odpowiedzialne. Średnie ubytki kształtują się aktualnie na poziomie 2,8%. Strona związkowa poinformowała Pana Wojtasa , że faktyczne ubytki są dużo większe , a pracownicy je ukrywają i sami do tego dopłacają. Pan Wojtas odpowiedział , że takie działanie jest niezrozumiałe, bo jeśli ubytki będą większe niż 3 % to trzeba się będzie zastanowić na utrzymywaniem takiej strefy handlowej.
4. Zmiany w komórkach administracyjnych RS. Wskaźnik pracowników administracji do pracowników eksploatacji jest bardzo różny w poszczególnych RS –ach od 0.8% do 1.2%. Pan Wojtas wyjaśnił ,że w większych RS-ach jest mniej administracji w stosunku do obsługiwanych pracowników , a w mniejszych ten wskaźnik jest większy i w jego ocenie jest to uzasadnione. Na pytanie- jaka powinna być kolejność działań przy wprowadzaniu zmian w komórkach administracyjnych odpowiedział Pan Łukasz Gołębiowski- najpierw decyzje i zmiana regulaminu organizacyjnego , a później wykonanie ( likwidacja działu, alokacje pracowników.)
5. Współpraca RS i BSUF. Dlaczego plany na ubezpieczenia są tak duże? Dlaczego urzędy mają wyższe plany na usługi bankowe niż PSF? Dlaczego tam gdzie nie ma PSF-u są nakładane plany na usługi bankowe? Odpowiadał Pani Iwona Wrobel i Pan Łukasz Gołębiowski. Plany ubezpieczeniowe były tworzone przy założeniu ,że wszyscy agenci PAUF przejdą do PTUW. Tak się jednak nie stało. Plany zostaną skorygowane (obniżone) . Korekta planu ma być dokonana w listopadzie br. - tak wynika z wypowiedzi Pana Janusza Wojtasa. PSF-y i urzędy pocztowe mają ten sam plan i odpowiadają wspólnie za jego wykonanie- stwierdziła Pani Iwona Wróbel. Strona związkowa podała Pani Wróbel przykłady konkretnych urzędów pocztowych gdzie plany na urząd są większe niż ma PSF. Pani Wróbel wyjaśniła, że cały czas trwają procedury rekrutacyjne i nie wszystkie stanowiska doradców zostały już obsadzone więc występują jeszcze problemy organizacyjne.
6. Zapytałem Pana Janusza Wojtasa o ;
- fundusz nagród – jaką kwotą dysponuje jako Członek Zarządu i kiedy przekaże ją na Regiony Sieci. W odpowiedzi usłyszałem, że nie ma on żadnych środków na nagrody,
a funduszem nagród dysponuje Zarząd PP S.A. ( 35 milionów zł) ,
- PDO- kiedy poznamy założenia kolejnego PDO, bo z zapowiedzi wynika , że w 2014 roku zwolnienia mają się odbywać w ramach PDO?- odpowiedzi nie otrzymałem, mam ją otrzymać na piśmie,
- rezerwę na dodatkową premię- Czy zostanie uruchomiona wypłata dodatkowej premii w terminie do 10 listopada z utworzonej na ten cel rezerwy finansowej w kwocie 79,7 mln zł?- odpowiedzi nie otrzymałem- mam ją otrzymać na piśmie
- stan zatrudnienia w RS-ach. Jakie jest przewidywane wykonane zatrudnienia w poszczególnych RS-ach i o ile zostanie przekroczone zatrudnienie w 2013 r. w stosunku do planu. Czy redukcja etatów w RS- ach w 2014 r. (ok. 1932 etaty) będzie odnosiła się do planu czy do wykonania 2013 r.? – na te pytania też nie otrzymałem odpowiedzi.

W dniu 31 października 2013 roku w Warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie Zarządu naszego Związku Zawodowego z Zarządem Poczty Polskiej S.A. w ramach zgłoszonego przez nas sporu zbiorowego, dotyczącego podwyżek wynagrodzeń.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl
Komunikat ze spotkań w dniu 24 października 2013 roku w Lublinie

W dniu 24 października 2013 roku w Lublinie odbyły się dwa spotkania :

I – z Dyrektorem RS w sprawie uzgodnienia wskaźnika premii za październik 2013,

II - spotkanie kierownictwa RS Lublin z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracownikami placówek pocztowych, którego tematem były;
1. realizacja planu przychodów RS Lublin za 9 miesięcy 2013 r., ryzyka i zagrożenia w zakresie realizacji planu przychodów w skali całego 2013 roku, planowane działania naprawcze.
2. terminowość przebiegu przesyłek w RS Lublin z uwzględnieniem Programu Monitoringu Terminowości.

Ad. I.
Uzgodniono wskaźnik premii za miesiąc październik na poziomie 15% wynagrodzeń zasadniczych uprawnionych do premiowania.
Wnioskowaliśmy ( związki zawodowe) aby za październik i listopad br. wskaźnik premii podnieść do maksymalnego, możliwego poziomu natomiast, na grudzień zabezpieczyć fundusz premiowy na poziomie 12% . Pan Dyrektor nie dysponował wyliczeniami dotyczącymi przewidywanego rozliczenia funduszu wynagrodzeń RS Lublin , za 2013 rok. Takie rozliczenie zostanie nam przedstawione na kolejnym spotkaniu – przy ustalaniu wskaźnika premii za listopad.
Jedną z kwestii poruszanych na tym spotkaniu była możliwość wykorzystywania przez naczelników oszczędności z tytułu absencji. Naczelnicy bardzo rzadko korzystają z możliwości przyznania dodatkowej premii, z oszczędności jakie powstają na funduszu premiowym z tytułu absencji pracowników w ich komórkach( § 6 ust.5 Regulaminu premiowania). Ta dodatkowa kwota, do ewentualnego wykorzystania , jest wykazywana na arkuszu premiowym. Te dodatkowe premie są przyznawane przez Dyrektora Regionu Sieci na wniosek bezpośredniego przełożonego( trzeba napisać wniosek do Dyrektora RS).

Ad.II
1. Pan Henryk Szabała - Dyrektor RS Lublin przedstawił szczegółową prezentację dotyczącą poziomu realizacji planu przychodów RS za 9 miesięcy br. Plan przychodów w pozycji ogółem nie został zrealizowany zgodnie z upływem czasu. Poziom jego realizacji to 96,7%. Ogółem, po stronie przychodów, brakuje 2.263.400, zł.
W poszczególnych grupach usług poziom realizacji planu (ogółem) kształtuję się następująco:
- usługi pocztowe klient indywidualny ; 97,2 % ( - 1 235.000)
- usługi finansowe ; 94,5 % ( - 1 056.500)
- usługi detaliczne ; 100,9 % ( + 40.100)
- usługi filatelistyczne ; 99,4 % ( - 12.000).
Plan przychodów „dołują” usługi finansowe, a w tym, przede wszystkim – pośrednictwo ubezpieczeniowe ( brakuje 1.356.100 zł) . Jest też dobra wiadomość w tym temacie- na spotkaniu ze związkami zawodowymi w Warszawie , w dniu 25 października br., Pan Janusz Wojtas- Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. nadzorujący Pion Sprzedaży poinformował ,że plany RS-ów na usługi ubezpieczeniowe zostaną skorygowane ( obniżone) w miesiącu listopadzie br..

W podsumowaniu prezentacji -jednym z działań wspierających sprzedaż - jest budowanie grup pośredników i opiekunów grup. Temat ten wywołał burzliwą dyskusję. Pytaliśmy kto będzie wyznaczał opiekunów, jakie są ich uprawienia i jak będą oni wynagradzani. Z wyjaśnień Pana Dyrektora RS Lublin wynika ,że jest to nieformalna struktura. Opiekunowie zgłaszają się sami ,nie mają żadnych uprawnień kierowniczych w stosunku do członków grupy i nie otrzymują z to dodatkowego wynagrodzenia. Jest to funkcja tylko doradcza.

2.
Terminowość doręczania listów ekonomicznych. Przedstawiono nam wstępne wyniki badań terminowości, zarządzonych w RS Lublin (pismo w sprawie terminowości przesyłek listowych zwykłych z dnia 26 sierpnia 2013 roku znak RS/KOMD-361-01/2013 i wdrożeniem Karty Monitoringu).
Pomimo zaangażowania pracowników nie udało się potwierdzić ani ustalić przyczyn obniżenia wskaźnika terminowości przesyłek ekonomicznych w RS Lublin , przedstawionych w badaniach Biura Jakości Usług i Normowania Pracy (BJUiNP).
BJUiNP nie przekazał do RS żadnych szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzonego badania ( w której fazie nastąpiły opóźnienia, jakiego konkretnego obszaru dotyczyły i jakiej ilości przesyłek). Naszym zdaniem , w tej sprawie brak jest pełnej współpracy pomiędzy BJUiNP , a RS-em , co będzie przedmiotem naszego pisemnego stanowiska do Pana Janusza Wojtasa Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. nadzorującego Pion Sprzedaży.
Jedynym pozytywnym wynikiem tego badania, przeprowadzonego przez RS Lublin, jest kontrola stanu technicznego skrzynek pocztowych. Znaczna ich część musi zostać wymieniona.
W sprawie obowiązku kontroli doraźnej skrzynek nadawczych – 2 razy w miesiącu, wyjaśniono, że zgodnie z § 14 Instrukcji o nadawczych skrzynkach pocztowych w zakresie ich rozmieszczania, ewidencji, opróżniania i kontroli (Zarządzenie Nr 24/2012 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 roku) kontrole takie przeprowadzane są przy pomocy
1) karty kontrolnej (druk nr 418) – w odniesieniu do skrzynek pocztowych nieobjętych systemem kontroli elektronicznej,
2) listu kontrolnego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 F do Instrukcji,
3) ustnych wywiadów,
4) innych sposobów, np. obserwacji, w zależności od uwarunkowań.

Program Monitoringu i Terminowości ma obowiązywać do końca br. – tak wynika z informacji przekazanej nam przez Pana Jarosława Poddubiuka – zastępcę Dyrektora RS Lublin.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416

e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.plKomunikat ze spotkania w dniu 26 września 2013 roku w Lublinie

W dniu 26 września 2013 roku w Lublinie odbyło się spotkanie Kierownictwa RS Lublin z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracownikami placówek pocztowych.
Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia:

1. Realizacja planu przychodów RS Lublin za 8 miesięcy 2013 r.
2. Bank Pocztowy- ubezpieczenia- realizacja za 8 miesięcy 2013 r .
3. Odzież ochronna i robocza oraz służbowa,
4. Terminowość doręczania listów ekonomicznych,
5. Godziny nadliczbowe,
6. Premia regulaminowa.

Ad.1.
Pan Henryk Szabała - Dyrektor RS Lublin przedstawił program spotkania obejmujący dwa zagadnienia ( pierwsze dwa punkty) Na mój wniosek program spotkania został poszerzony o dodatkowe zagadnienia( o punkty 3-6)
Pan Mieczysław Górny – Kierownik Działu Koordynacji Sprzedaży RS Lublin przedstawił szczegółową prezentację dotyczącą poziomu realizacji planu przychodów RS za 8 miesięcy br. Plan przychodów w pozycji ogółem nie został zrealizowany zgodnie z upływem czasu. Poziom jego realizacji to 97,3%. Ogółem, po stronie przychodów, brakuje 1.652.500 zł. W poszczególnych grupach usług poziom realizacji planu (ogółem) kształtuję się następująco:
usługi pocztowe klient indywidualny ; 97,5 % ( - 980.600)
usługi finansowe ; 96,2 % ( - 643.000)
usługi detaliczne ; 100,7 % ( + 27.600)
usługi filatelistyczne ; 96,7 % ( - 56.500).
W usługach pocztowych najbardziej zagrożoną pozycją planu jest sprzedaż znaczków pocztowych ( do wykonania planu brakuje 992.300) zł . W usługach finansowych – pośrednictwo ubezpieczeniowe ( brakuje 913.200, zł) , w usługach detalicznych – sprzedaż egzemplarzowa prasy- prowizja ( - 526.200 zł) , w usługach filatelistycznych – sprzedaż walorów filatelistycznych w abonamencie ( - 41.400 zł).

Ad. 2
W przypadku produktów bankowo-ubezpieczeniowych najgorsza sytuacja jest w grupie ubezpieczeń – wykonanie 23% planu roku - 16. miejsce w rankingu RS-ów.
Działania, które będą podejmowane przez RS w celu poprawy wyników sprzedaży ubezpieczeń:
Szkolenia pośredników organizowane przez koordynatorów BSUF w urzędach powiatowych
Udział w programie Rekrutuj – Motywuj- Zarabiaj
Organizowanie grup sprzedaży wokół wyróżniających się pośredników,
Powołanie koordynatora ubezpieczeń przy RS Lublin,
Przeprowadzenie z Naczelnikami UP warsztatów na temat przyczyn i barier w rozpoczęciu sprzedaży przez nowych pośredników

Ad. 3.
Dyrektor RS Lublin przedstawił informację otrzymaną z Pionu Infrastruktury na temat odzieży ochronnej i roboczej oraz odzieży służbowej. Umowy na dostawy odzieży ochronnej i roboczej zostały podpisane przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. we wrześniu br. i odzież ta będzie sukcesywnie wydawana pracownikom. Odzież służbowa nie będzie już wydawana ( pismo z PI w załączeniu)

Ad. 4
Terminowość doręczania listów ekonomicznych. W związku z treścią pisma RS Lublin w sprawie terminowości przesyłek listowych zwykłych z dnia 26 sierpnia 2013 roku znak RS/KOMD-361-01/2013 i wdrożeniem Karty Monitoringu poinformowałem Pana Dyrektora, że naszym zdaniem ( Zarządu Związku) podejmowane działania są nieuzasadnione. Opóźnienie doręczania listów ekonomicznych wynika z tego ,że urzędy realizują urlopy we własnym zakresie. Nie mają rezerw, a przy rozbiórce rejonów listonosze nie są w stanie roznieść całej korespondencji w terminie. W pierwszej kolejności doręczane są przesyłki priorytetowe. Nałożenie zaś na naczelników dodatkowego obowiązku kontroli skrzynek nadawczych , 2 razy w miesiącu , rodzi po stronie pracodawcy obowiązek zapewnienia możliwości wykonania tego zadania ( umowy na korzystanie z prywatnego pojazdu do celów służbowych, delegacje) Pan Dyrektor stwierdził ,że w dniu 25 września br. zostało wysłane kolejne pismo w tej sprawie , które porządkuje to zagadnienie.

Ad. 5
Zgłosiłem Panu Dyrektorowi problem z wypłatą wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Zespół powołany przez Dyrektora RS żąda bardzo szczegółowych informacji na temat przyczyn występowania godzin wykazywanych w arkuszach do wyliczania godzin pracowników.
Naczelnicy nie otrzymują informacji zwrotnej- zgody na pracę w godzinach nadliczbowych, a w przypadku nie dokonania zgłoszenia o zagrożeniach wystąpienia godzin nadliczbowych, przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, występują problemy z wypłatą nadgodzin. Sprawy proceduralne są ważne ,ale najważniejsze jest to, aby pracownicy otrzymywali należne im wynagrodzenie.

Ad.6
Pozbawianie premii naczelników , w części zadaniowej , za niepełne wykonanie planów. Temat wraca jak bumerang . Poinformowałem Pana Dyrektora, że jest to naruszenie regulaminu premiowania, bo wypłata premii na tych stanowiskach , jest uzależniona od jakości wykonywanej pracy, a nie ilości. Pracodawca może nakładać zdania ilościowe i rozliczać pracowników z ich wykonania , ale nie może się to przekładać na wysokość premii, bo nie pozwala na to obowiązujący Regulamin premiowania. Zadania ilościowe, zgodnie z treścią Regulaminu premiowania, otrzymują natomiast Dyrektorzy RS.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl

  

Komunikat ze spotkania w dniu 23 sierpnia 2013 roku w Lublinie

W dniu 23 sierpnia 2013 roku w Lublinie odbyło się spotkanie Kierownictwa RS Lublin z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracownikami placówek pocztowych

Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia:

1. Realizacja planu przychodów RS Lublin za 7 miesięcy 2013 r.
2. Absencja chorobowa w RS Lublin za okres 01.07.2013 r do 31.07.2013 r w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 .
3. Poziom realizacji urlopów wg stanu na dzień 31.07.2013 r


Ad.1.
Dyrektor RS Lublin omówił ogólny poziom realizacji planu przychodów za 7 m-cy br,
Pan Robert Karwowski Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży przedstawił szczegółową prezentację dotyczącą poziomu realizacji planu przychodów RS za 7 miesięcy br. z przekazanych informacji wynika, iż plan przychodów w pozycji ogółem nie został zrealizowany zgodnie z upływem czasu, poziom jego realizacji to 98%. Poziom realizacji tegoż planu w poszczególnych grupach usług kształtuję się następująco:
- usługi pocztowe klient indywidualny – 98,1 %
- usługi finansowe – 97,4 %
- usługi detaliczne – 101 %
- usługi filatelistyczne – 94 %
W toku prezentacji przekazano nam informacje na temat działań sprzedażowych jakie będą podejmowane celem realizacji nałożonego na RS planu przychodów tj:
- dekadowy monitoring realizacji planu sprzedaży wybranych usług,
- prowadzenie w UP, przez koordynatorów sprzedaży, szkoleń sprzedażowych i produktowych,
- działania w zakresie intensyfikacji oferowania i sprzedaży przez pracowników klientom usług o wyższym stopniu przetworzenia,
- intensyfikacja sprzedaży usługi Multi Paczka oraz ubezpieczenia przesyłek KEP,
- objęcie w III kwartale programami naprawczymi UP które realizują plan kredytów i kont ROR BP S.A. poniżej 70%

Ad.2 i 3.
Pani Dorota Cytawa Dyrektor RODP w Lublinie przedstawiała prezentację dotyczącą absencji chorobowych w RS Lublin oraz poziom realizacji urlopów bieżących i zaległych w RS Lublin na dzień 31.07.2013 r.

Absencje chorobowe:
W RS Lublin za okres I-VII 2013 r absencja chorobowa wzrosła o 1 776 dni roboczych tj. ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Procentowo wskaźnik poziomu absencji chorobowych za I-VII 2013 r dla poszczególnych Sekcji Koordynacji Sprzedaży RS przedstawia się następująco:

Biała Podlaska – 4,3 %
Chełm – 4,5 %
Lublin – 4,7 %
Zamość – 4,7%

Poziom realizacja urlopów

Urlopy zaległe z 2012 r. stan na 31.07.2013 r - ogółem w RS do realizacji pozostało
2 437 dni zaległych urlopów, w rozbiciu na poszczególne Sekcje przedstawia się to następująco:

Biała Podlaska – 121 dni
Chełm – 943 dni
Lublin – 541 dni
Zamość – 832 dni

Urlopy bieżące z 2013 r. stan na 31.07.2013 r – ogółem w RS wykonanie bieżących urlopów wypoczynkowych wynosi 27 532 dni tj. 31,13 % ( upływ czasu 58,3%) , w rozbiciu na poszczególne Sekcje wykonanie urlopów bieżących z 2013 r. przedstawia się następująco:

Biała Podlaska – 5 619 dni tj.: 31,45 %
Chełm – 2 823 dni tj.: 23,13%
Lublin – 14 939 dni tj.: 37,26 %
Zamość – 4 151 dni tj.: 22,70%

W związku z występującymi dysproporcjami w wykorzystaniu zaległych i bieżących urlopów wypoczynkowych w Sekcjach Koordynacji Sprzedaży RS Lublin ( najniższe wykonanie w Sekcji Chełm i Zamość) w toku spotkania poproszono o informację dotyczącą poziomu rezerwy urlopowo – chorobowej w poszczególnych Sekcjach RS.
Z udzielonej odpowiedzi wynika, iż poziom tejże rezerwy w RS Lublin ogółem wynosi około 12%, a w poszczególnych Sekcjach RS nie występują dysproporcje w rezerwie urlopowo – chorobowej.
Wg naszych danych rezerwa jest znacznie mniejsza i występują dysproporcje, a przedstawia to następująca tabela.

             zatrudnienie( et.)      rezerwa (et)         % rezerwy
Biała          630.875                    58                        9.19
Chełm       461                            34.575                7.50
Lublin    1410.125                 145.25                10.30
Zamość    683                            49.875                7.30
__________________________________________________
 Razem       3185                          287.7                 9.03

We wnioskach końcowych do prezentacji przekazano nam informacje na temat działań jakie będą podejmowane celem zwiększenia dynamiki wykorzystywania urlopów wypoczynkowych tj.: Naczelnicy UP powinni zgodnie z harmonogramem urlopów na bieżąco kontrolować stopień wykorzystania urlopów przez pracowników, aby nie dopuścić do powstawania zaległości urlopowych.
Komórka RODP będzie na bieżąco przekazywać informacje o realizacji planu urlopów przez UP, oraz bardziej intensywnie monitorować realizację planu urlopów.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.plZawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków ZZPPP Wschód
Komunikat ze spotkania w dniu 7 sierpnia 2013 roku

W dniu 7 sierpnia 2013 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.


Pracodawcę reprezentowali m.in.:
- Jerzy Jóźkowiak- Prezes Poczty Polskiej S.A.
- Piotr Michalski -Członek Zarządu,
- Andrzej Nitecki Dyrektor CZZL,
- Jerzy Skibniewski- Pełnomocnik Zarządu do Współpracy z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi .

Temat spotkania był jeden- projekt nowego systemu wynagradzania w Poczcie Polskiej S.A:

Spotkanie rozpoczął Pan Jerzy Jóźkowiak – Prezes Poczty Polskiej S.A., który przedstawił najważniejsze, aktualne informacje dotyczące Spółki;
- odniósł się do artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 22 lipca 2013 roku „ Jak wysłać w przyszłość 46 związków z Poczty” . Prezes stwierdził , że wywiad którego udzielił Gazecie został opublikowany inaczej niż zostało to uzgodnione z dziennikarzami i więcej temu dziennikowi wywiadów udzielać nie będzie,
- stwierdził , że uchwała dotycząca zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów jest standardem w innych firmach i Zarząd nie zamierza jej zmieniać ( organizacje związkowe wnioskowały o wycofanie tej uchwały),
- do lutego 2014 roku ma powstać Pion Informatyki- ostatni pion , który ma zostać utworzony w strukturze Spółki,
- Poczta wygrała przetarg na doręczanie rent i emerytur ZUS. Kontrakt na 4 lata ( 200 milionów zł. przychodów rocznie dla Poczty). Na dzień dzisiejszy , jako jedyna firma w Polsce jesteśmy w stanie doręczać bezpiecznie 3,5 miliarda zł co miesiąc do klientów.
- Prezes nawiązał do głównego wątku spotkania, zmiana zasad wynagradzania w Poczcie Polskiej S.A. Omówił ogólnie założenia projektu i najważniejsze zmiany w stosunku do obecnych regulacji placowych obowiązujących w Poczcie.

Prezentacji nowego projektu zasad wynagradzania dokonała, Pani Aleksandra Szymczyk- była Dyrektor CZZL , która w okresie wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora pilotowała ten projekt.

Prezentacja , która została nam przedstawiona została zamieszczona w Intranecie.

O ile ogólne tezy przedstawione przez Pana Prezesa Józkowiaka dotyczące konieczności zmiany systemu wynagradzania są jak najbardziej słuszne, to po prezentacji okazało się , że nie spełniają one oczekiwań strony związkowej.
1. Nie przedstawiono nam szczegółowych dokumentów dotyczących tabeli zaszeregowań ( jakie stanowiska zaliczono do konkretnych kategorii) , opisów kryteriów oceny i ich wag, wykazu stanowisk z ich punktacją (w procesie wartościowania stanowiska otrzymały określoną ilość punktów), analiz rynkowych dotyczących wynagradzania w firmach branych do porównania.
2. Nawy system wynagradzania zakłada wyłączenie pewnej grupy stanowisk menedżerskich z nowych regulacji płacowych. Ich wynagrodzenia mają być kształtowane dowolnie przez Zarząd. Nie podano jakich i ilu stanowisk to dotyczy i jakie będą wynagrodzenia na tych stanowiskach. W kuluarach mówiło się, że mają to być wynagrodzenia na poziomie 25 tysięcy złotych miesięcznie.
3. Siatka płac ma 9 kategorii zaszeregowania. Wynagrodzenia w kategoriach zachodzą na siebie np. wynagrodzenie w kwocie 3400 zł miesięcznie może otrzymać pracownik w I kategorii i w kategorii II, III, IV, i V co oznacza ,że za pracę o różnej wartości (bo po to są kategorie) będzie można otrzymywać takie samo wynagrodzenie, co jest sprzeczne z ideą wartościowania pracy.
4. Projekt nowego sytemu wynagradzania nie porządkuje obecnej sytuacji - zróżnicowania płac na tych samych stanowiskach pracy. Zakłada ,że nie będzie obniżania wynagrodzeń tylko podwyżki dla mniej zarabiających, do minimalnych w danej kategorii. Nie ma żadnych analiz ile środków finansowych na to potrzeba i czy Spółka znajdzie na to pieniądze.
5. System premiowy – zróżnicowana wysokość premii dla poszczególnych grup, zróżnicowane terminy jej wypłaty, nakładanie zadań , rozliczanie zadań – te zagadnienia wymagają szczegółowych wyjaśnień.

To najważniejsze wątpliwości , które pojawiły się po spotkaniu. Mamy czas ( związki zawodowe) do końca sierpnia br. aby przedstawić swoje pisemne opinie na temat nowych zasad wynagradzania. Część materiałów, o których wspomniałem w pkt.1 została nam już przekazana, na resztę jeszcze czekamy.
Proszę o przekazywanie ewentualnych uwag na temat projektu nowego sytemu wynagradzania na mój adres . Osobom zainteresowanym przekażę dodatkowe materiały, o których wspomniałem wyżej.Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Komunikat ze spotkania w dniu 29 lipca 2013 roku


W dniu 29 lipca 2013 roku w Lublinie odbyło się spotkanie kierownictwa RS Lublin z przedstawicielami związków zawodowych oraz wybranymi przez Dyrektora RS, pracownikami urzędów pocztowych.


Tematyka spotkania obejmowała:

 1. Realizacja planu przychodów Regionu Sieci w Lublinie za okres 6 miesięcy 2013 r.

 2. Centralizacja służby doręczeń- plany na II półrocze 2013 r.

 3. Przekształcenia placówek pocztowych- plany na II półrocze 2013 r.

 4. Poziom realizacji urlopów ( bieżących i zaległych) wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

 5. Poziom rezerwy organizacyjnej w RS Lublin w poszczególnych grupach zawodowych w latach 2012 i 2013 .

  Ad.1.

Dyrektor Regionu Sieci w Lublinie Pan Henryk Szabała omówił wyniki realizacji planu sprzedaży w poszczególnych segmentach usług za 6 miesięcy br. :


usługi

% realizacji do upływu okresu

odchylenia od planu-wartościowo w tys. zł

pocztowe
98.1
- 586,3
finansowe
98,6
- 174,5
detaliczne
100,6
+ 19,8
filatelistyczne
91,4
- 110,4
 
RAZEM
 
98,2
 
- 851,4


Pracownicy Urzędów Pocztowych zgłaszali problemy z wykonywaniem usług na rzecz Banku Pocztowego ( problemy z łącznością, długie rozpatrywanie wniosków, zachowania nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników Banku). Z wyjaśnień Pani Beaty Naumiuk - Dyrektora Regionu BSUF wynika, że te problemy mają zostać usunięte w najbliższym czasie.


Ad.2.

W II połowie 2013 r. zaplanowano centralizację 7 UP.

 1. Lublin 6 do Lublin 2 – termin 1.07.2013,

 2. Rossosz do Łomaz – 1.07.2013,

 3. Biszcza do Tarnogrodu -1.08.2013,

 4. Telatyn do Łaszczowa- 1.08.2013,

 5. Rejowiec Lubelski do Rejowiec Fabryczny- 1.09.2013,

 6. Abramów do Michowa k. Lubartowa-1.10.2013,

 7. Sawin do Wierzbicy k. Chełma - 1.10.2013.


Przedstawiono nam również 2. rankingi RS- ów ( za 4 miesiące br.) :

 1. Ilość przesyłek „R” doręczonych i wydanych na jednego listonosza- RS Lublin pozycja 15. na 17. RS.

 2. Ilość przesyłek „R” nadanych na 1 zatrudnionego w grupie eksploatacji ( bez listonoszy i administracji)- RS Lublin pozycja 17 na 17 RS.


Ad.3.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MAiC RS Lublin może zmniejszyć liczbę placówek pocztowych o 106 ( w całej Poczcie Polskiej – 1.286 placówek).

Liczba placówek na dzień 31.12.2012

Minimalna liczba placówek wg obowiązujących wskaźników

Różnica
 
549
 
443
 
- 106

Zmiany w sieci placówek pocztowych w 2013 roku

Sekcje

Uruchomienia

Przekształcenia UP
Likwidacje


FUP
AP
FUP
AP
FUP
AP
Biała Podlaska


1
8


2
22
Chełm


1
136
Lublin


1
12


1
11
Zamość


1
1111
Razem
0
4
44
0
3
50

Do realizacji w II półroczu br. pozostało;.

Przekształcenia - 9 UP ( Rossosz, Abramów, Rejowiec L., Sawin, Łęczna 4 , Włodawa 3, Lublin 6 , Biszcza, Telatyn.

Likwidacja ; 3 FUP, 36 AP ( Biała Podl. 2 FUP, 16 AP; Chełm 4 AP; Lublin 1 FUP, 8 AP; Zamość 8 AP).

Ad.4 i Ad.5

Urlopy zaległe za 2012 rok - pozostało 4.040 dni ( stan na 30.06.2013) . W tym samym terminie roku ubiegłego ( 30.06.2012) liczba ta wynosiła 1.532 dni.

Urlop bieżący – wykonanie na 30.06.2013 – 19,25%.( Biała Podl. 18,43%, Chełm 12,57%, Lublin 24,20% , Zamość 13,66% ).

Dla porównania wykonanie na 30.06.2012 wynosiło 27,11 % ( Biała Podl. 33,75%, Chełm 16,66%, , Lublin 28,69%, Zamość 23,81%).

Z przedstawionego nam zestawienia dotyczącego rezerw organizacyjnych wynika , że RS Lublin, w 2013 roku, dysponuje rezerwą na poziomie 9,9 %- 287,7 etatów ( w 2012 roku było to 10,4%- 312,75 et.)

W wykazanej rezerwie organizacyjnej nie uwzględniono nadwyżek etatowych, które występują w urzędach po zmianie etatyzacji.

 

Wskaźniki rezerwy organizacyjnej w poszczególnych RS-ach wynosi od 3 do 9 %.

Do pełnego obrazu sytuacji związanej z wykorzystywaniem urlopów brakuje nam jeszcze informacji na temat absencji chorobowej w bieżącym roku i w roku ubiegłym. Takie zestawienie zostanie nam przedstawione na następnym spotkaniu.


Komunikat sporządził:

Leszek Michoński

Przewodniczący

Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”

Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Komunikat ze spotkania w dniu 24 lipca 2013 roku

W dniu 24 lipca 2013 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.


Pracodawcę reprezentowali m.in.:
- Mariusz Zarzycki -Członek Zarządu,
- Grzegorz Wosiński -Dyrektor POL,
- Tomasz Kowalczyk -Dyrektor CI, 
- Andrzej Nitecki Dyrektor CZZL,
- Jerzy Skibniewski- Pełnomocnik Zarządu do Współpracy z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi .

Tematami spotkania były:
1. Ocena funkcjonowania Pionu Operacji Logistycznych (POL).
2. Zmiany organizacyjne w Centrum Infrastruktury (CI).

Ad.1.
Pan Grzegorz Wosiński – Dyrektor Pionu Operacji Logistycznych przedstawił informację na temat strategii w zakresie gospodarki flotą samochodową. Zakłada ona m.in. zwiększenie, w latach 2013 -2017, udziału usług obcych (outsourcing) w usługach realizowanych przez POL;
- kursy międzywęzłowe ( w tym przesyłka paletowa) – wzrost z 4.2% do 51 %,
- kursy zwózkowo-rozwózkowe - wzrost z 6.2% do 27.8%,
- doręczanie paczek - wzrost z 37,5 do 80%
- odbiór i doręczanie przesyłek kurierskich - wzrost z 50,2 do 89% .
Średni koszt doręczania paczek i przesyłek kurierskich siłami własnymi wynosi 6,41 zł/szt. ( 4.84 zł/ szt. paczki i 8,75 zł/szt. przesyłki kurierskie) natomiast przy wykorzystaniu firm zewnętrznych ten średni koszt kształtuje się na poziomie 5,33 zł/szt. ( nie podano rozbicia na paczki i przesyłki kurierskie). Takie zestawienie dotyczące wyliczenia kosztów ma zostać przedstawione związkom zawodowym.
W 2013 roku w Wydziałach Technicznych POL zatrudnienie zmniejszyło się o 42 etaty ( z 534 do 492 etatów) . Zlikwidowano działy techniczne w Kłodzku, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Ciechanowie, Częstochowie, Stargardzie Szczecińskim oraz Ekspozytury w Rybniku i Chojnicach.
W I kwartale 2014 roku planowane jest zlikwidowanie działalności technicznej w lokalizacjach : Słupsk, Włocławek, Płock, Zamość, Biała Podlaska, Jasło, Tarnów. Kolejne zmniejszenie zatrudnienia o ok.100 etatów ma zostać wykonane poprzez: PDO, alokacje na stanowiska kierowców i pracowników węzłów oraz wypowiedzenia umów o pracę ( rozwiązanie umów ma dotyczyć kilkunastu pracowników w skali roku).
Strona związkowa zgłosiła szereg problemów związanych z wykonywaniem usług ( braki pracowników , braki w wyposażeniu technicznym). Złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie kontroli BHP w węzłach, w czasie ich największego, dobowego obciążenia pracą.
Zapytaliśmy również w jaki sposób w Poczcie Polskiej tworzone są plany zatrudnienia jeśli w tych planach nie ma rezerw organizacyjnych na wystarczającym poziomie? Na to pytanie nie uzyskaliśmy odpowiedzi na spotkaniu- otrzymamy ją na piśmie.
Do tematu outsourcingu odniósł się Pan Mariusz Zarzycki – Członek Zarządu PP S.A. Wyjaśnił , że Poczta Polska S.A. jako spółka Skarbu Państwa, zlecając wykonywanie usług firmom zewnętrznym, musi stosować procedury wynikające z prawa zamówień publicznych. Jest to duże utrudnienie dla Spółki. Podejmowane są działania aby Pocztę Polską wyłączyć z obowiązku stosowania tej procedury w tym zakresie.

Ad.2
Pan Tomasz Kowalczyk- Dyrektor CI przedstawił informację na temat zmian struktury organizacyjnej , która wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku. W miejsce Centrum Infrastruktury utworzony zostanie Pion Infrastruktury. Po raz kolejny podkreślał , że zamiany nie będą się wiązały ze zmianą miejsca wykonywania pracy przez pracowników Pionu Infrastruktury ( poza stanowiskami Dyrektorów).
Nie będzie zmian w lokalizacji magazynów( 10.). Utworzonych zostanie 5. Wydziałów Zakupów - Gdańsk, Lublin, Kraków, Katowice, Poznań.
Pan Tomasz Kowalczyk odniósł się również do problemu opóźnień w wydawaniu odzieży ochronnej i roboczej. Przetargi zostały zakończone i podpisano umowy na dostawę kurtek ciepłochronnych i spodni ciepłochronnych dla listonoszy. Są one w trakcie realizacji i będą sukcesywnie dostarczane.

W dniu 7 sierpnia 2013 roku ma się odbyć spotkanie informacyjne ze związkami zawodowymi dotyczące wyników wartościowania pracy i nowych zasad wynagradzania pracowników Poczty Polskiej S.A.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Komunikat Związkowy


1. W dniu 27 czerwca 2013 roku, w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli CZZL z reprezentantami związków zawodowych w sprawie zmian w pilotażu w systemie Dialog.


Zmiany w Dialogu, które mają wejść w życie od 3. kwartału br. dotyczą dwóch obszarów;

a. Przy ocenach okresowych zrezygnowano z oceniania kompetencji na rzecz oceny przestrzegania wartości Poczty Polskiej S.A przez pracowników. Wartości Poczty Polskiej S.A. zostały szczegółowo opisane w formie postaw i wskaźników zachowań. Oceny okresowe mają być przeprowadzane ; w pilotażu raz na kwartał ( wrzesień- październik) , docelowo raz lub dwa razy w roku. Zmieniono skalę ocen.
b. Zmiany w arkuszach do wyznaczania i rozliczania zadań.
Zrezygnowano z obliczania premii, jaką teoretycznie otrzymywały pracownik , gdyby był oceniany wg Karty zadań. Jest to tylko nieznaczne uproszczenie pracy dla naczelników i kierowników. Dalej pozostały pracochłonne obowiązki związane z formalnym nakładaniem i rozliczaniem zadań.

Na spotkaniu padło wiele pytań dotyczących celu i technicznej strony ocen okresowych (trybu odwoławczego, okresu przechowywania arkuszy, miejsca przechowywania arkuszy, zaangażowania komórek RS i CZZL w proces oceny). Na większość tych pytań nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wyraziliśmy też nasze stanowisko dotyczące karty zadań. Karty do wyznaczania i rozliczania zadań powinny zostać wprowadzone jako załączniki, razem ze zmianą Regulaminu premiowania, a więc w innym trybie niż Dialog. System Dialog to naszym zdaniem próba „obejścia” przepisów Regulaminu premiowania.

W załączeniu harmonogram działań dla RS Lublin


2. W dniu 24 czerwca 2013 roku NSZZ " Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej wystosowała apel do wszystkich związków zawodowych działających w PP S.A aby organizacje związkowe niezwłocznie podjęły spory zbiorowe z pracodawcą w obronie miejsc pracy i o godziwe wynagrodzenie.

W dniu 28 czerwca 2013 roku Zarząd naszego Związku postanowił , że ewentualną decyzję o rozpoczęciu sporu zbiorowego podejmiemy po ustaleniu podziału funduszu na wynagrodzenia na 2013 rok przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. tj. po 20 lipca 2013 roku. Na dzień dzisiejszy nie znamy bowiem ostatecznego stanowiska pracodawcy w tej sprawie.

W piśmie, z dnia 26 czerwca 2013 roku znak CZZL/931/SP/2013, skierowanym do NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej, jako odpowiedź na uchwałę KM nr 01/05/2013 r., pracodawca pisze " Ponieważ negocjacje w sprawie podziału funduszu płac na rok 2013 zostały zakończone w dn. 20 czerwca br. i nie doprowadziły do wypracowania porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi , pracodawca zadeklarował, iż na podstawie art.10 ust.2 pkt 3 zuzp , w terminie do dn. 20 lipca br. samodzielnie ustali podział funduszu wynagrodzeń osobowych, uwzględniając w miarę możliwości propozycje zakładowych organizacji związkowych. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą do Komisji Międzyzakładowej o prolongowanie 30 dniowego terminu zakreślonego w wystąpieniu Strony Związkowej, do dnia wypracowania stanowiska pracodawcy w przedmiotowej sprawie."


Pozdrawiam
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A."Wschód"
ul.Kościuszki 9 22-400 Zamość
tel. 84-638-67-11 kom.502-015-416

e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.plKomunikat ze spotkania w dniu 21 czerwca 2013 roku


W dniu 21 czerwca 2013 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie Kierownictwa RS Gdańsk z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracownikami urzędów pocztowych.

Spotkanie to było pierwszym z planowanych, comiesięcznych spotkań ze związkami zawodowymi w celu wspierania i budowania dialogu oraz otwartej komunikacji. Miało ono charakter "Bilansu otwarcia" w zakresie oceny szans i zagrożeń oraz przyjęcia ewentualnych sugestii i propozycji istotnych dla funkcjonowania RS.

1. Realizacja planów przez RS Gdańsk
Pan Bogdan Andrzejewski - Dyrektor Regionu Sieci w Gdańsku omówił wyniki realizacji planu przychodów. Roczny plan przychodów ogółem, za 5 m-cy br., został zrealizowany w 40,46% w stosunku do upływu czasu ( 41,67%). Plan nie został w pełni zrealizowany, zabrakło 1,21%. Plan przekroczono w usługach listowych ( 41,92%) i KEP ( 42,25%) , nie wykonano w usługach finansowych (37,81%) oraz filatelistyce i handlu ( 33,03%). W stosunku do ubiegłego roku realizacja planu ogółem wyniosła 99,9 %. Pan Dyrektor przedstawił również zestawienie obrazujące zaangażowanie poszczególnych urzędów w realizację poszczególnych pozycji planu sprzedaży.

2. Zmiany w strukturze placówek pocztowych i komórkach RS.
Na pytania dotyczące centralizacji służby doręczeń, przekształceń i likwidacji agencji pocztowych nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi. Na przedstawiono nam informacji, które urzędy pocztowe będą jeszcze w br. centralizowane lub przekształcane w filie oraz ile agencji zostanie zlikwidowanych w 2013 roku. Pan Dyrektor stwierdził, że są prowadzone analizy na ten temat.
Arkusze Analizy Obszaru Doręczeń nie będą służyły do redukcji zatrudnienia w służbie doręczeń.
Pan Dyrektor poinformował nas ,że zgodnie z decyzją Pana Jerzego Jóźkowiaka -Prezesa Poczty Polskiej S.A. pracownikom nie można zmniejszać wymiaru zatrudnienia poniżej 1. etatu
Przedstawiłem swoją opinię na temat tej decyzji- zakaz zmniejszania wymiaru zatrudnienia oznacza ,że w przypadku ustalenia nowych etatyzacji dla urzędów i komórek trzeba będzie zmniejszać zatrudnienie poprzez zmniejszenie liczby pracowników, a nie poprzez zmniejszenie wymiaru zatrudnienia przy tej samej liczbie pracowników.
Nie będzie zwolnień w służbie doręczeń i w służbach sprzedaży. Redukcja etatów ma dotyczyć pracowników zaplecza. Wg stanu na 30 czerwca 2013 roku RS Gdańsk ma przekroczony stan zatrudnienia , w stosunku do planu, o 35 etatów.
Zmiany w komórkach funkcjonalnych RS mają zostać wprowadzone od 1 lipca br. Nie ma jednak jeszcze ostatecznych decyzji. Pan Dyrektor stwierdził ,że pracownicy komórek funkcjonalnych ( administracyjnych) RS , którzy nie znajdą zatrudnienia w nowych komórkach zostaną wykorzystani jako wsparcie eksploatacji.

3. Inne tematy poruszone na spotkaniu:
- przyznawanie dodatkowej premii pracownikom. Zgodnie z Regulaminem premiowania , jeśli przełożony ( naczelnik) zmniejszy pracownikowi premię zadaniową to kwota zmniejszenia pozostaje w dyspozycji Dyrektora RS. Na wniosek przełożonego ( obowiązuje odpowiedni formularz wniosku) kwota wynikająca z potrącenia może zostać przyznana innemu pracownikowi. Zaproponowałem, aby tak jak to jest np. w RS Lublin, w ramach naliczonych środków premiowych na urząd (komórkę ) naczelnik nie musiał składać dodatkowych wniosków. Początkowo Pan Dyrektor zgodził się aby 50% kwoty wynikającej z potracenia rozdysponował bezpośredni przełożony , a pozostałe 50 % było w dyspozycji Dyrektora, ale pozostali przedstawiciele organizacji związkowych nie zaakceptowali tej propozycji. Pozostało więc po „staremu” ,
- centralizacja służby doręczeń- zgłoszono problemy z rozliczaniem się w urzędach niemacierzystych ( pozostawianie odzieży roboczej i ochronnej, toreb, wózków) , zwrócono uwagę na warunki BHP w pomieszczeniach pracy w centralizowanych urzędach.
Z wypowiedzi Pana Dyrektora wynika ,że jest powołany specjalny zespół, który analizuje te problemy i ma wypracować stosowne rozwiązania.
- wydatek energetyczny i wydawanie bonów żywnościowych dla uprawnionych pracowników . W przypadku kiedy pracownik zatrudniony na stanowisku , na którym przysługują posiłki profilaktyczne , ma zaplanowaną w danym dniu pracę na 6 godzin , a przepracuje co najmniej 8 godzin ( g. nadwymiarowe, nadliczbowe) ) jest on uprawniony do otrzymania bonu żywnościowego .
- rezerwa urlopowo-chorobowa. Nie otrzymaliśmy informacji na jakim poziomie jest wykorzystanie urlopów wypoczynkowych za bieżący rok. RS Gdańsk dysponuje rezerwą na poziomie 8,6% oraz dodatkową rezerwą na urlopy - 2,41 etatu od lipca 2013 roku ( na 14 miesięcy urlopu).
RS Gdańsk posiada również fundusz bezosobowy , który częściowo zostanie wykorzystany na zatrudnienie rezerwy. Pan Dyrektor stwierdził ,że posiadane rezerwy pozwolą na udzielenie pracownikom urlopów zgodnie z przepisami K.p. ( jedna niepodzielna część wypoczynku nie może trwać mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych).


Następne spotkanie ma się odbyć w dniu 18 lipca 2013 roku. Do 1 lipca mamy czas na zgłaszanie pytań i zagadnień na to spotkanie. Proszę o przesyłanie ewentualnych pytań i propozycji tematów na spotkanie , na mój adres e- mailowy.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


 
Komunikat ze spotkania w dniu 21 czerwca 2013 roku


W dniu 21 czerwca 2013 roku w Lublinie odbyło się spotkanie Kierownictwa RS Lublin z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracownikami placówek pocztowych.

Tematyka spotkania obejmowała:
1. Realizacja planu przychodów za 4 i 5 miesięcy 2013 r.
2. Ranking Regionów Sieci za 4 miesiące 2013 r.
3. Arkusz analizy obszaru doręczeń( AAOD).
4. Plan zmian w sieci placówek pocztowych.

Ad.1.
Dyrektor Regionu Sieci w Lublinie Pan Henryk Szabała omówił wyniki realizacji planu sprzedaży informując, iż plan przychodów ogółem za 4 m-ce br. realizowany był zgodnie z upływem czasu. Plan przychodów ogółem za 5 m-cy br. nie został w pełni zrealizowany zabrakło niespełna 2%.

Ad.2.
Wyniki rankingu RS omówił Pan Robert Karwowski- Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży . Region Sieci w Lublinie, w rankingu RS, z przychodami punktu pocztowego w WER zajmuje 13. lokatę ( na 17. RS) .Prezentowany ranking był bardzo rozbudowany pod względem kryteriów np. ilość przesyłek doręczanych przez listonosza, przesyłki nadane na 1 zatrudnionego, etc.. Na wniosek uczestniczących w spotkaniu związków zawodowych szczegółowa prezentacja dotycząca rankingu zostanie przesłana organizacjom związkowym.

Ad.3.
Pani Izabela Fronczak- Kierownik Działu Koordynacji Operacji omówiła prowadzoną w miesiącu czerwcu br., za pomocą arkusza analizy obszaru doręczeń, optymalizację rejonów doręczeń w placówkach pocztowych. Z uzyskanych informacji wynika, że wyniki prowadzonej analizy nie będą służyły do redukcji zatrudnienia w służbie doręczeń. W założeniu, arkusz AAOD służyć ma jako narzędzie ułatwiające naczelnikom dokonywania przeglądu równomierności obciążenia rejonów doręczeń.

Ad.4
W związku z kryteriami dostępności do placówek pocztowych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.05.2013 r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego , zmiany w sieci placówek w RS Lublin obejmą likwidację 106 placówek – nierentowne agencje pocztowe.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416

e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


 
Komunikat ze spotkania w dniu 17 czerwca 2013 roku

W dniu 17 czerwca 2013 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

Stronę pracodawcy reprezentowali :
- Pan Janusz Wojtas - członek Zarządu Poczty Polskiej S.A.,
- Pan Łukasz Gołębiowski - Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży,
- Elżbieta Staroń - Dyrektor Biura Zarządzania Siecią i Klienta Indywidualnego,
- Jerzy Skibniewski – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

Główny wątek spotkania to zmiany organizacyjne w RS. Temat ten omawiali wspólnie Pan Janusz Wojtas i Pan Łukasz Gołębiowski, którzy przekazali nam następujące informacje:
konieczność reorganizacji w administracji RS wynika z faktu istnienia dualizmu w zakresie nadzoru i organizacji sprzedaży, co oznacza, iż w strukturze administracji RS funkcjonują dwie komórki ds. sprzedaży tj.: Dział Wsparcia Sprzedaży i Dział Koordynacji Sprzedaży, w nowej formule wsparcia sprzedaży ma nastąpić zmiana roli koordynatora sprzedaży, jak to określił Dyrektor Gołębiowski- cyt. „ z roli kontrolera na rolę aktywnie wspierającego sprzedaż trenera”, docelowo na jednego koordynatora ma przypadać 35 placówek pocztowych, a na jednego kierownika 5 koordynatorów, etatyzacja w nowych komórkach wsparcia sprzedaży; w RS do 600 placówek - 1 kierownik + 4 pracowników, w RS powyżej 600 placówek- 1 kierownik + 6 pracowników, w RS powyżej 800 placówek- 1 kierownik + 8 pracowników, we wszystkich RS-ach ma obowiązywać jeden schemat organizacyjny, ogółem zatrudnienia w administracji RS ma zostać zmniejszone o 371 etatów. Narzędzia służące dostosowaniu zatrudnienia do zakładanego poziomu to PDO oraz alokacja poprzedzona oceną pracownika, która ma służyć do oceny potencjału i przydatności pracownika dla Spółki,  decyzje w sprawie omawianych zmian są już podjęte . Formalnie wprowadzone zostaną z dniem 01 lipca br. rezerwa organizacyjna ( urlopowo- chorobowa) nie jest jednakowa we wszystkich RS i w różnych RS-ach waha się w przedziale od 2-3 do 9 % . Z uwolnionych w CUK etatów- 100. przeznaczono na rezerwę organizacyjną dla RS Wrocław i RS Warszawa. W toku spotkania Pan Prezes Wojtas przedstawił sprawę planowanych zmian w sieci placówek pocztowych tj:
w 2013 r. do likwidacji przeznaczonych jest 650 placówek pocztowych, wszystkie likwidowane placówki to nierentowne agencje pocztowe decyzje, o ile zmniejszy się liczba placówek w 2014 i 2015 roku, podjęte zostaną na przełomie m-ca września i października br.  Podczas spotkania przekazano nam informację, iż obecnie w RS Łódź trwa pilotaż procesu budowania planów sprzedażowych przy udziale naczelników. W nowej formule planowanie ma się rozpoczynać od placówki pocztowej. Nowy model planowania wejdzie w życie prawdopodobnie od IV kwartału br.
Pan Janusz Wojtas przekazał nam również informację, że od miesiąca czerwca br. rozpocznie cykl spotkań w RS. W harmonogramie tychże spotkań jako pierwsze ma zaplanowane RS – y w Katowicach, Poznaniu i Lublinie.


Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
Ul. Kościuszki 9 22-400 Zamość
Tel 84 6386711 kom. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Komunikat ze spotkania w dniu 6 czerwca 2013 roku.


W dniu 6 czerwca 2013 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

Stronę pracodawcy reprezentowali :
- Pan Piotr Michalski- członek Zarząd Poczty Polskiej S.A. ,
- Pan Łukasz Gołębiowski- Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży,
- Pan Robert Nowicki- Zastępca Dyrektora CZZL,
- Pan Piotr Bielarczyk – Dyrektor Pionu Prawnego.

Głównym tematem spotkania był podział środków na wynagrodzenia na 2013 rok.

Na wstępie Pan Piotr Michalski odniósł się do Uchwały NSZZ „Solidarność” w której związek ten domaga się podwyżki wynagrodzenia o 170 zł brutto na etat, od 1 lipca 2013 roku. Stwierdził , że byłby to koszt ok. 260 milionów złotych , których Poczta Polska S.A. nie ma. Przychody za I kwartał br. są mniejsze o 59 mln niż w analogicznym okresie 2012 roku. NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty przedstawił kolejną propozycję - wypłatę jednorazowej premii , łącznie z wynagrodzeniem za czerwiec w wysokości 500 zł brutto. Pan Piotr Michalski odpowiedział , że Zarząd przeanalizuje tą propozycję.

W sprawie podziału środków na wynagrodzenia na 2013 rok, związki zawodowe obecne na spotkaniu ( 34 związki) odmówiły podpisania porozumienia, z powodu:
1) zbyt małej ilości środków finansowych przeznaczonych przez Zarząd na wynagrodzenia pracowników Spółki na 2013 rok, które nie uwzględniają żadnego wzrostu wynagrodzeń pracowników,
2) zbyt dużej, planowanej redukcji zatrudnienia, bo w urzędach nie ma już kim pracować i brak jest jakichkolwiek rezerw.
3) niezgodnego z obowiązującym układem zbiorowym i regulaminem premiowania sposobem wydzielenia i rozdysponowania rezerwy finansowej.

W tej sytuacji Pracodawca przystępuje do kolejnego etapu negocjacji funduszu – tylko z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

Znaczna część spotkania (chociaż nie było tego w programie) dotyczyła funkcjonowania Regionów Sieci. Na pytania odpowiadał Pan Łukasz Gołębiowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży. Dyskusja była bardzo burzliwa i chwilami emocjonalna. Odpowiedzi Pana Dyrektora były bardzo ogólne i dlatego strona związkowa poprosiła o pilne zorganizowanie spotkania poświęconego Regionom Sieci. Takie spotkanie, z udziałem Pana Janusza Wojtasa – członka Zarządu Poczty Polskiej S.A – nadzorującego Pion Sprzedaży ma się odbyć 17 czerwca 2013 roku.

Najważniejsze informacje z wypowiedzi przedstawicieli pracodawcy:

Pan Łukasz Gołębiowski stwierdził ,że w ramach I PDO z Poczty Polskiej odeszło 3.600 pracowników. Plan redukcji zatrudnienia w RS-ach na 2013 rokto ok. 4.000 osób. Od 10 maja uruchomiono kolejne PDO, a w wyniku zmian organizacyjnych w administracji RS zatrudnienie ma się zmniejszyć o 300 etatów. Pan Piotr Michalski poinformował ,że od przyszłego roku , plany
działalności będą budowane przy udziale naczelników. Zmienione zostaną zasady planowania.
Proces planowania rozpocznie się od urzędów pocztowych. Nie podano nam jednak szczegółów dotyczących tej zmiany.

Sporządził
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A."Wschód"
ul.Kościuszki 9 22-400 Zamość
tel. 84-638-67-11 kom.502-015-416

e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl
Komunikat ze spotkania w sprawie systemu Dialog


W dniu 20 maja 2013 roku w Lublinie, na wniosek naszej organizacji ,odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych oraz grupą pracowników ( naczelnicy, listonosze, asystenci) w sprawie sytemu Dialog.

Stronę pracodawcy reprezentowali :
-Pani Magdalena Drabent- Zastępca Dyrektora CZZL,
-Pani Ewa Durasiewicz- Specjalista,
-Pan Henryk Szabała- Dyrektor RS Lublin.

Pani Magdalena Drabent oraz Pani Ewa Durasiewicz przedstawiły ogólne założenia projektu. Natomiast wyniki pilotażu za I kwartał 2013 roku omówił Pan Robert Karwowsowki- Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży RS Lublin i Pani Joanna Klich – Kierownik Działu Rekrutacji CZZL w Lublinie.

System Dialog to połączenia różnych elementów z teorii zarządzania :
systemu ocen okresowych, zasad motywowania( premiowania) oraz wyznaczania i rozliczania zdań. Wyniki pilotażu za I kwartał 2013 roku jednoznacznie wskazują ,że projekt ten jest niedopracowany i zawiera wiele błędów. Największym jego mankamentem jest pracochłonność i brak odpowiedniego narzędzia do oceny realizacji zadań i obliczania wysokości premii dla pracowników . Aby wypełnić arkusz w formacie Excel, służący do obliczenia premii dla pracowników, trzeba prowadzić nadprogramowo kilka różnych ewidencji . Na obecnym etapie jest to dodatkowa czynność która nie ma wpływu na wysokość wypłacanej premii. Ten Arkusz prowadzi się na razie, tylko do celów porównawczych.
Z porównania kwoty premii wypłaconej w RS Lublin za I kwartał br. oraz premii hipotetycznej , obliczonej wg zasad Dialogu wynika, że gdyby premie płacono wg zasad Dialogu to byłaby ona mniejsza o ok. 700 000 zł w skali RS . Co zrobić z tymi pieniędzmi- nie wiadomo, bo Dialog tego nie określa.
Występują również problemy techniczne. Część urzędów nie ma oprogramowania do pracy w najnowszej wersji Excela, niektóre urzędy ( 20) nie mają w ogóle takiego oprogramowania, co uniemożliwia wypełnianie arkusza. Wszyscy zgodzili się z tym ,że system jest zbyt pracochłonny.

Pani Magdalena Drabent stwierdziła ,że jeśli do końca czerwca br. nie zostanie opracowane nowe odpowiednie narzędzie dla systemu Dialog to wycofa ten element ( rozliczanie zadań i obliczanie premii) z systemu Dialog. W połowie czerwca ma się odbyć kolejne spotkanie w tej sprawie.
Nie został zaakceptowany mój wniosek aby już teraz wstrzymać wypełnianie arkusza do czasu przedstawienia nowego rozwiązania.

Pan Dyrektor Szabała w dyskusji stwierdził ,że na naszym obszarze działania już od dawna stosuje się zasady ustalania planów na urzędy i nakładania indywidualnych zadań na pracowników więc czy Dialog będzie , czy też nie- nie ma to większego znaczenia. Pani Dyrektor Drabent podkreśliła ,że tutaj chodzi o wprowadzenie jednolitych reguł postępowania w całej Poczcie Polskiej , bo w innych regionach wygląda to różnie.

Dialog to również system ocen okresowych , który ma zostać bardziej rozbudowany. Teraz oceniania jest tylko jedna kompetencja , w przyszłości ma ich być więcej. To też wzbudziło nasze wątpliwości , bo jeśli system zostanie bardzo rozbudowany to stanie się on skomplikowany, a tym samym trudny do realizacji.

Pani Dyrektor poinformowała nas ,że zdają sobie sprawę , z tego że projekt systemu Dialog jest niedoskonały i dlatego rozszerzanie pilotażu na inne regiony zostało wstrzymane.

To najważniejsze wnioski z dyskusji , ze spotkania, które trwało ok. 3 godzin.

II. W tym dniu odbyło się również krótkie spotkanie w sprawie Instrukcji szybkiego reagowania – elastycznego reagowania na kolejkę. Przedstawiono nam prezentację tego projektu. Głównym jego celem jest uzyskanie zadowolenia klientów Poczty Polskiej S.A. na poziomie 80 % . W Gorzowie Wielkopolskim, który był obszarem badawczym , ten wskaźnik aktualnie wynosi 66%. W RS Lublin ok.90 %. Jest dla nas całkowicie niezrozumiałe dlaczego problem, który pojawił się lokalnie, w jednym regionie, staje się problemem całej Poczty Polskiej, nawet jeśli w danym regionie nie występuje. Dodatkowe tabelki i praca ,które nie przyniosą żadnego efektu. Ten temat będzie przedmiotem naszego stanowiska do Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Sporządził
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A."Wschód"
ul.Kościuszki 9 22-400 Zamość
tel. 84-638-67-11 kom.502-015-416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl

                                                                                                                                  Zamość dnia 27 lutego 2013 roku

Komunikat ze spotkania w dniu 26 lutego 2013 roku


W dniu 26 lutego 2013 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z reprezentantami zakładowych organizacji związkowych.

Tematami spotkania było:
1) zmiana Regulaminu w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Poczty Polskiej S.A.
2) zmiany organizacyjne w Biurze Filatelistyki i Handlu
3) zmiany organizacyjne w Biurze Rozwoju Usług Listowych,
4) zmiany organizacyjne w Biurze Rozwoju Usług KEP.

Ad. 1.
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Pani Katarzyna Pudlik przedstawiła proponowane przez Pracodawcę zmiany w treści dwóch regulaminów ; w Regulaminie w sprawie napojów dla pracowników poczty Polskiej S.A. oraz w Regulaminie w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników Poczty Polskiej S.A.
Zmiana w Regulaminie w sprawie napojów dotyczy wydłużenia okresu wydawania napojów gorących i zimnych w dniach uzasadniających ich wydawanie ( gorące od 1 października do 30 kwietnia, zimne od 1 maja do 30 września). Do tego tematu przedstawiciele związków nie mieli uwag. Natomiast szerszy zakres zmian ma dotyczyć Regulaminu w sprawie posiłków profilaktycznych. Przedstawiono nam nowy projekt Regulaminu. Przedstawiciele związków zawodowych wnieśli bardzo dużo zastrzeżeń do treści projektu. Ustalono ,że w terminie do 8 marca 2013 roku poszczególne organizacje związkowe przedstawią swoje pisemne stanowiska w tej sprawie. Na spotkaniu przedstawiłem uwagi naszego związku do projektu regulaminu , które również znajdą się w treści naszego stanowiska ( stanowisko zostanie przesłane do wiadomości członkom związku i umieszczone na stronie internetowej).

Ad.2
Zmiany organizacyjne w Biurze Filatelistyki i Handlu (BFiH) przedstawił Pan Marcin Szczepanik- Dyrektor BFiH. Z 17 dotychczasowych lokalizacji pozostanie 9. Nowe lokalizacje będą się pokrywać ze strukturą Regionów Dystrybucji POL. Zmiana zostanie przeprowadzona w 3 etapach i ma się zakończyć do 15 listopada 2013 roku. Redukcja zatrudnienia ma wynieść 28 etatów ( stan zatrudnienia przed reorganizacją 278, po reorganizacji 250 etatów). Na wszystkie stanowiska mają zostać przeprowadzone rekrutacje. W pierwszej kolejności wewnętrzne a następnie zewnętrzne. W efekcie zmiany struktury magazyn filatelistyczny zostanie przeniesiony z Bydgoszczy do Lublina ( na WER Lublin).

Ad.3
Zmiany organizacyjne w Biurze Rozwoju Usług Listowych ( BRUL), obowiązujące od 1 marca 2013 roku, przedstawiła Pani Konga Dobrzyń- Dyrektor Biura. Etatyzacja Biura z 40 zmniejszy się do 31. Redukcja wyniesie 9 etatów. Zostaną zlikwidowane stanowiska Regionalnych Koordynatorów ds. Sprzedaży Usług Listowych ( 15), zwiększy się obsada biura w Warszawie. Rekrutacje będą tylko do nowo utworzonego Działu Wsparcia i Optymalizacji Procesów Usług Listowych (5) oraz uzupełnienie Działu Produktów Usług Listowych ( 3).

Ad.4
Zmiany organizacyjne w Biurze Rozwoju Usług KEP , obowiązujące od 1 marca 2013 roku, przedstawił Pan Sławomir Żurawski- Dyrektor Biura. Zmiany są podobne do tych jakie dotyczą BRUL. Likwidacji ulegają stanowiska Regionalnych Koordynatorów ds. Wsparcia Sprzedaży Usług KEP ( 16) oraz stanowisko Kierownika Działu Koordynacji. Redukcja wyniesie 9 etatów. Z 37 etatów pozostanie 28. W tym biurze rekrutacja ma zostać przeprowadzona na wszystkie stanowiska pracy.

Spotkanie w części dotyczącej zmian organizacyjnych było spotkaniem informacyjnym. Pracodawca może swobodnie , wg własnego uznania, wprowadzać zmiany struktury i zmian tych nie musi konsultować ze związkami zawodowymi. Pytania przedstawicieli związków zawodowych dotyczyły sytuacji pracowników w poszczególnych etapach zmian struktury. Wśród pracowników wyżej wymienionych Biur nie ma członków naszego Związku.

 Komunikat sporządził:

 Leszek Michoński
 Przewodniczący
 Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Projekt planu zatrudnienia na 2013r

                                                                                                    Zamość dnia 28 listopada 2012 roku

Komunikat Związkowy

W dniu 27 listopada 2012 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami związków zawodowych. Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie Zarządu Poczty Polskiej S.A. Mariusz Zarzycki i Piotr Michalski oraz Dyrektor CI - Tomasz Kowalczyk .

Tematami głównymi były;
1. Uzgodnienie wysokości funduszu wynagrodzeń osobowych na 2013 rok.
2. Zmiany organizacyjne w CI

Ad1.
Wysokość funduszu wynagrodzeń wynika wprost z planu zatrudnienia na 2013 rok ( w załączeniu). Zarząd zakłada redukcję 4.933,41 etatów ( 4.248,78 średniorocznie). W Regionach Sieci redukcja ma wynieść 3.256,21 etatów (2.806,40 średniorocznie) w tym w RS Lublin 172.49 etatu( 156,84 średniorocznie). Przedstawiciele Pracodawcy uzasadniali tak znaczną redukcję zatrudnienia przede wszystkim zakładanym spadkiem przychodów Poczty Polskiej S.A. z powodu liberalizacji o 4% tj. ok. 200 mln złotych. Z punktu widzenia Pracodawcy wyliczenia są proste. Mniejsze przychody, a więc redukcja kosztów. Największą pozycję kosztów stanowią koszty wynagrodzeń (70%) kosztów w Poczcie Polskiej S.A.
Związki zawodowe nie akceptują tak wielkiej redukcji zatrudnienia. Redukcja zatrudnienia , w skali zaproponowanej przez Pracodawcę, spowoduje olbrzymie perturbacje w świadczeniu usług przez Pocztę Polską S.A. oraz problemy we współpracy wewnętrznej pomiędzy poszczególnym jednostkami organizacyjnymi. Już dzisiaj Regiony Sieci mają olbrzymie trudności z zapewnieniem prawidłowej obsady w urzędach pocztowych. Powszechnie występują problemy z rezerwami na zastępstwa urlopowe i chorobowe. W efekcie, na tym etapie , nie doszło do uzgodnienia planu wynagrodzeń osobowych . Kolejne kroki Pracodawcy to, konsultacje z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi , a następnie przedstawienie projektu planu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. Biorąc pod uwagą obowiązującą procedurę, już dzisiaj (z dużym prawdopodobieństwem) można stwierdzić ,że ten projekt planu wynagrodzeń osobowych ( w tym plan zatrudnienia) zostanie wprowadzony w życie.
Redukcja zatrudnienia, wg Zarządu , ma się odbywać w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Na dzień dzisiejszy nie są znane nawet szacunki dotyczące ilości osób , które z programu zechcą skorzystać. Pierwsze wiarygodne dane będą na koniec stycznia 2013 roku. Nie ma jeszcze scenariusza ( przynajmniej nie został nam przedstawiony) co będzie jeśli do PDO zgłosi się znikoma liczba pracowników. Z logiki wynika ,że Zarząd będzie musiał zastosować zwolnienia grupowe, co jest działaniem bardziej skomplikowanym proceduralnie i wymaga więcej czasu. Tym samym redukcja etatów w zaplanowanej skali , naszym zdaniem , nie będzie możliwa do osiągnięcia.
Projekt planu funduszu wynagrodzeń zakłada podwyżkę wynagrodzeń pracowników w 2013 roku o 3 % ( zakładany w budżecie Państwa wskaźnik inflacji na 2013 rok -2,7%) . Jest to kwota 102.76 zł średnio na 1 etat miesięcznie. Podwyżki są jednak uzależnione od możliwości finansowych Spółki. Średnia kwota podwyżki nie oznacza ,że otrzymają ją wszyscy. Ewentualne podwyżki zostaną połączone z wynikami wartościowania pracy tj. wyceną pracy na każdym stanowisku w ramach przeprowadzanego w PP S.A. procesu wartościowania pracy.

Ad.2
Od 1 grudnia 2012 roku zostanie wprowadzona nowa struktura organizacyjna w Centrum Infrastruktury. Zlikwidowane zostaną Wydziały Operacyjne Infrastruktury. Wszyscy pracownicy CI zostali przypisani do nowych komórek , w nowej strukturze. Podpisali stosowne porozumienia zmieniające. W większości pracownicy będą świadczyć pracę w dotychczasowych lokalizacjach, tylko zostali podporządkowani pod nowe komórki w Regionach Infrastruktury. Zmieni się ich zakres obowiązków. Jednak nie oznacza to końca zmian w tym Centrum. Plan zatrudnienia zakłada redukcję o 214 etatów w 2013 roku. Tak samo jak w przypadku innych pionów nie przedstawiono nam ewentualnych działań pracodawcy w tym zakresie. Bardzo ciekawa, w kontekście naszych wcześniejszych wystąpień dotyczących zmian w CZZL , jest odpowiedź Dyrektora CI na pytanie „Dlaczego w CI nie przeprowadzano rekrutacji na wszystkie stanowiska pracy tak jak to miało miejsce w RS, CZZL, a teraz w COL i CUK?” Dyrektor odpowiedział, że w CI pracują fachowcy o unikalnych specjalnościach i nie ma potrzeby przeprowadzania rekrutacji. Wypowiedź uzupełniła Pani Joanna Sikorska – Kierownik z CZZL która stwierdziła ,że obowiązująca procedura ( Polityka Rekrutacji) pozwala przesuwać pracowników na równorzędne stanowiska pracy bez rekrutacji.

Mój komentarz:
Nie wiem na ile prognozy przedstawiane nam przez Pracodawcę są trafne i wiarygodne , a ile jest w tym wszystkim socjotechniki. Nie jesteśmy( jako związki) w stanie przyjętych przez Pracodawcę założeń zweryfikować. Wiem natomiast , że jedną z podstawowych zasad zarządzania przy wprowadzaniu trudnych zmian jest spowodowanie poczucia zagrożenia wśród pracowników. Brak informacji, manipulowanie informacją, brak konkretnych rozwiązań, brak jasnych i przejrzystych procedur, przedstawianie czarnych scenariuszy - wszystko to stwarza atmosferę strachu i niepewności . Wtedy pracownicy są skłonni zaakceptować nawet najbardziej drastyczne zmiany jako mniejsze zło. Decyzje , często podejmowane pod wpływem silnych emocji są nieracjonalne, a z raz podjętych decyzji wycofać się jest bardzo trudno. Jeśli macie pytania i wątpliwości dotyczące PDO lub podpisywania porozumień zmieniających to zawsze możecie ze mną na ten temat porozmawiać . Jak mówi stare polskie przysłowie- „Strach ma wielkie oczy” .

Pozdrawiam
Leszek Michoński
Przewodniczący 
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A.”Wschód" w Zamościu 
Tel.846386711 kom.502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl                                                                                                                              Zamość dnia 9 listopada 2012 roku
Komunikat Związkowy


W dniu 7 listopada 2012 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami związków zawodowych. Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli m.in. Mariusz Zarzycki – wiceprezes i Piotr Michalski – członek Zarządu. Było to spotkanie informacyjne jak wielokrotnie podkreślała strona pracodawcy (nie spotkanie konsultacyjne, czy uzgodnieniowe). Tematami głównymi były; utworzenie nowego pionu Centrum Obsługi Logistycznej i projekt Programu Dobrowolnych Odejść na 2013 rok. W trakcie spotkania poruszano również wiele innych spraw, o których w dalszej części komunikatu.

1. Nie będzie wypłaty dodatkowej premii za III kwartały, która miała zostać wypłacona do 10 listopada br. Pan Piotr Michalski – członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. poinformował ,że nie będzie wypłaty dodatkowej premii za III kwartały 2012 roku, bo nie został spełniony warunek jej uruchomienia. Premia dodatkowa w wysokości 91 811 260 zł miała być wypłacona w dwóch terminach . Za trzy kwartały -do 10 listopada i za rok- do 10 lutego . Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr 289 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 26 września 2012 roku warunkiem wypłaty premii jest osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego brutto, ujętego w planie rzeczowo-finansowym Spółki na 2012 rok na poziomie co najmniej 95%. W miesiącu wrześniu nastąpiło załamanie przychodów i aktualnie trwa analiza przyczyn tego stanu rzeczy. Premia ta może zostać wypłacona w drugim terminie w pełnej wysokości jeśli wynik zostanie poprawiony. Strona związkowa wnioskowała , aby pracodawca poinformował pracowników o tym fakcie, bo żaden związek zawodowy nie podpisał porozumienia w sprawie podziału środków na wynagrodzenia na 2012 rok, a uchwała nr 289/2012 została wprowadzona bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Kwestią sporną była m.in. dodatkowa premia i zasady jej wypłaty.

2. Rozpoczęło się tworzenie nowej jednostki organizacyjnej - Centrum Obsługi Logistycznej (COL). Ma ona powstać z połączenia Biura Operacji i Centrum Logistyki (połączenie WER i CL). Powstanie 9. Regionów Dystrybucji (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław). Pracownicy eksploatacji Biura Operacji i Centrum Logistyki zostaną przeniesieni do nowej jednostki bez rekrutacji (w tym kierownicy OT). Natomiast na wszystkie stanowiska zarządczo-administracyjne będzie prowadzona rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna. W listopadzie rekrutacja na stanowiska dyrektorskie (już ogłoszona w intranecie), w grudniu na stanowiska kierownicze i administracyjne. Decyzja (uchwała) o utworzeniu COL ma zostać wydana w styczniu 2013 roku. Skutek tej zmiany to likwidacja 150 etatów w obszarze administracji, w tym 50 etatów menedżerskich. Nie przedstawiono nam (związkom zawodowym ) projektu nowej struktury, planu etatowego czy wykazu stanowisk nowej jednostki. Bo takich ostatecznych dokumentów jeszcze nie ma. Zasadnicze pytanie, które powtarzało się w trakcie spotkania , a na które nie było konkretnej odpowiedzi pracodawcy to: na jakiej podstawie prowadzi się rekrutacje na stanowiska kierownicze i administracyjne kiedy nie ma jeszcze decyzji o utworzeniu nowej jednostki i nie jest jeszcze znana jej struktura oraz nie ma wykazu stanowisk ? Przedstawiciele związków zawodowych (pracownicy WER) w bardzo emocjonalnych wystąpieniach mówili o problemach z realizacją usług , w tym nowej usługi – przesyłki paletowej (brak sprzętu, pomieszczeń ,środków transportu) oraz o jej nieopłacalności . Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem to mam prezentację, która została nam przedstawiona w Warszawie, a którą mogę przesłać.

3. Program Dobrowolnych Odejść na 2013 rok. Kilkakrotnie padało pytanie – ilu etatów dotyczyć będzie planowana redukcja zatrudnienia , w jakich pionach (jednostkach organizacyjnych) oraz grupach zawodowych. Strona pracodawcy nie chciała podać żadnej konkretnej liczby. Odpowiedzi były bardzo ogólne i wymijające. To milczenie jest bardzo niepokojące, bo ze strategii na lata 2012-2015 wynika, że w ciągu 3 lat ma nastąpić redukcja etatów o 12 tysięcy. W 2012 roku w ramach PDO odeszło 2280 osób (2148 etatów) na planowane 2300, w 2013 roku miało nastąpić zmniejszenie zatrudnienia o 4600 etatów, ale strona pracodawcy nie odniosła się w ogóle do tej liczby . Pan Piotr Michalski – członek zarządu powiedział ,że w drugiej połowie listopada bieżącego roku zostanie nam przedstawiony projekt funduszu wynagrodzeń i plan etatowy z podziałem na jednostki na 2013 rok. Zgodnie z regulaminem PDO do programu może przystąpić każdy pracownik zatrudniony na czas nieokreślony. Bezpośredni przełożony będzie opiniował wniosek pracownika o przystąpienie do programu. Dyrektorzy/naczelnicy/ kierownicy mają znać plany zatrudnienia na 2013 rok w momencie uruchomienia PDO. Na moje pytanie -co będzie jeśli do PDO zgłosi się mniej osób niż planowana redukcja zatrudnienia Pan Piotr Michalski odpowiedział ,że istnieje takie ryzyko, ale Zarząd zakłada , że redukcja zatrudnienia nastąpi tylko w ramach PDO. W projekcie Regulaminu PDO jest zapis ,że pracowniczy , którzy w terminie do 31 stycznia 2013 roku rozwiążą stosunek pracy otrzymają dodatkowy bonus w postaci dwumiesięcznego wynagrodzenia . Pan Robert Nowicki- zastępca dyrektora CZZL powiedział ,że termin ten nie jest sztywny i prawdopodobnie zostanie przesunięty.

4. Reorganizacje w innych pionach. Przedstawiciele związków zawodowych poprosili o przedstawienie informacji na temat planowanych zmian organizacyjnych w CIT , CI , CUK. Pan Mariusz Zarzycki- wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A . stwierdził, że nie ma jeszcze żadnych ostatecznych dokumentów , kt&´re może zaprezentować stronie związkowej jeśli chodzi o CIT i CUK. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane natomiast spotkanie informacyjne na temat zmian w Centrum Informatyki, bo dla tego Centrum są już opracowane stosowne dokumenty- jest to projekt, który miał wejść w życie wiosną tego roku, ale czasowo został wstrzymany.

5. Zmiany do ZUZP. Na koniec spotkania rozgorzała dyskusja, czy wyczerpana została procedura konsultacji związkowej przy negocjowaniu zmian do zakładowego układu zbiorowego pracy. Strona pracodawcy twierdzi, że procedura została zakończona, strona związkowa chce natomiast dalej rozmawiać. Nie doszło do uzgodnienia stanowisk w tym zakresie.
To tyle jeśli chodzi o przebieg spotkania w dniu 7 listopada 2012 roku.

Teraz kilka informacji na temat naszego Związku:

1. Od 1 listopada 2012 roku, jestem na etacie związkowym. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych jeśli związek liczy co najmniej 150 pracowników, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przysługuje 1 członkowi związku. Nasz Związek liczy aktualnie 159 osób- pracowników Poczty Polskiej S.A. Jestem dostępny pod tymi samymi numerami telefonów co poprzednio ; 846386711 kom.502015416. Adres e- mailowy: Leszek.michonski@lublin.poczta-polska.pl Zmieniłem tylko numer pokoju. Teraz pracuję w pokoju nr 205 (na drugim piętrze), Kościuszki 9, Zamość.

2. Sprawy bieżące to;
- karta zadań naczelnika – po wyczerpaniu drogi służbowej sprawę skierowaliśmy do PIP w Lublinie. Zwróciliśmy się z wnioskiem o wydanie opinii prawnej czy działania pracodawcy nbsp; w tym zakresie są zgodne z prawem (więcej na ten temat na stronie internetowej naszego związku www.zzppp-wschod.pl ,
- podział środków na wynagrodzenia na 2012 rok i wydanie przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. uchwały nr 289/2012 – tak jak pisałem wyżej podział środków nie został uzgodniony ze związkami zawodowymi, a wprowadzenie dodatkowej premii na zasadach innych niż w obowiązującym Regulaminie premiowania jest naszym zdaniem naruszeniem obowiązującego w tym zakresie prawa- ustawy o związkach zawodowych- sprawę skierowaliśmy do prokuratury.
- pozbawianie premii naczelników za miesiące sierpień i wrzesień- sprawa jest przekazana do wyjaśnienia przez CZZL.


Zapraszam do kontaktu ze mną we wszystkich sprawach pracowniczych.

Pozdrawiam
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód” w Zamościu

e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


                                                                                                                Zamość dnia 29 sierpnia 2012 roku

Komunikat związkowy ze spotkania Związków Zawodowych z przedstawicielami Pracodawcy

W dniu 28 sierpnia 2012 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z przedstawicielami Pracodawcy.
Ze strony Pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli;
• Jerzy Jóźkowiak- Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
• Piotr Michalski- Członek zarządu Poczty Polskiej S.A.
• Jerzy Skibniewski- Pełnomocnik Zarządu do Współpracy ze Związkami Zawodowymi,
• Aleksandra Szymczyk- Dyrektor Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi (CZZL),
• Robert Nowicki- Zastępca Dyrektora CZZL
• pracownicy Biura Obsługi Sp /strongółki i Centrali CZZL.

Tematami spotkania były:
1. inp style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 6pt; background: white"formacja ws. aktualnej sytuacji Spółki w świetle wyników za I półrocze 2012 roku,
2. podział środków na wynagrodzenia na 2012 rok na podstawie art.10 ust.2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
3. zmiany organizacyjne w CZZL,
4. rekrutacje prowadzone w CZZL,
5. ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Ad.1

Spotkanie rozpoczął , o godzinie 11,00, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Pan Jerzy Jóźkowiak. Przedstawił on ogólnie sytuację w Spółce;
- wynik finansowy za 6 miesięcy br. jest zadawalający. Nie odbiega od założonego planu,
- nie będzie zwolnień grupowych w 2012 roku, zmniejszenbsp; nie zatrudnienia w następnych latach ma się odbywać przede wszystkim w ramach kolejnych programów dobrowolnych odejść,
- nie będzie podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w br. , od przyszłego roku wynagrodzenia będą podwyższane o wskaźnik inflacji,
- z punktu widzenia przychodów PP S.A. najważniejszą grupą zawodową w są naczelnicy urzędów pocztowych,
- jednym z warunków zwiększenia przychodów jest zmotywowanie pracowników do sprzedaży co wiąże się z wprowadzeniem prowizyjnego sytemu wynagradzania,
-zapowiedziano wprowadzenie jasnych i powszechnych zasad przyznawania nagród. Obecnie funduszem nagród ( 1,5% funduszu wynagrodzeń) dysponuje Zarząd bez szczegółowych regulacji w tym zakresie.
Dalej spotkanie prowadził Pan Piotr Michalski, który szczegółowo przestawił i omówił wyniki ekonomiczne Spółki za 6 miesięcy 2012 roku. Zysk netto za 6 miesięcy 86,9 miliona złotych ( jest na poziomie roku ubiegłego i zgodnie z planem). Największy spadek przychodów nastąpił w pozycji przesyłki nierejestrowane ( spadek ilości o 10%). Ta luka w przychodach została zrównoważona przychodami z przesyłek rejestrowanych.
Zatrudnienie : 86.879 ( wykonanie 6 miesięcy 2012), 86.309,70 ( plan 2012), 86497,6 ( wykonanie 6 miesięcy 2011). Zwiększenie wykonania w stosunku do plany wynika z faktu że Zarząd rezygnuje z pracowników firm zewnętrznych, na rzecz zatrudniania pracowników własnych, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione ekonomicznie.

Ad.2
W sprawie podziału środków na wynagrodzenia na 2012 rok odbyła się bardzo „gorąca” dyskusja. Przedstawiciele związków poprosili o dodatkowe materiały do analiz. Problem polega na tym ,że zakreślony termin zajęcia stanowiska w sprawie propozycji pracodawcy upływa w dniu dzisiejszym. Tylko jedna organizacja związkowa przekazała Pracodawcy stanowisko w tej sprawie. Jest to stanowisko naszego Związku. Spotkanie w tym temacie zakończyło się bez konkretnych ustaleń . W tej sytuacji, zgodnie z treścią art.10 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dalsze rozmowy w sprawie podział środków na wynagrodzenia Pracodawca będzie prowadził z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi ( 2 organizacje).

Ad.3
Na temat zmian organizacyjnych w Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiadała Pani Aleksandra Szymczyk- Dyrektor CZZL.
Pani Dyrektor przedstawiła projekt nowej struktury organizacyjnej CZZL. Jest w nim wykazana struktura Regionalnych Ośrodków Doradztwa Personalnego, natomiast nie ma struktury Centrali CZZL ( w fazie projektowania). Związkowcy zgłaszali wątpliwości , bo jeśli jest to projekt i w dodatku niekompletny, to dlaczego jest wdrażany? Zadawano też szereg pytań dotyczących stanowiska HR Biznes Partnera .Czym się będzie zajmował, jaki będzie jego zakres uprawnień i odpowiedzialności. Na te pytania nie uzyskano konkretnych odpowiedzi.
Związkowcy zgłosili też wiele zastrzeżeń do pracy CZZL w nowej strukturze . Pracownicy nie wiedzą do kogo mają się zgłaszać się w sprawach pracowniczych, płacowych, socjalnych czy w sprawie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Pani Dyrektor obiecała zając się tym tematem.

Ad.4
Kolejną sprawą dyskutowaną na spotkaniu były rekrutacje w CZZL. Dlaczego ogłoszono rekrutacje na wszystkie stanowiska pracy, kiedy na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych ( specjalistycznych) są już zatrudnieni , od kilku czy kilkudziesięciu lat pracownicy ? Pani Dyrektor odpowiedziała ,że rekrutacje będą przeprowadzane tylko na wolne stanowiska pracy.
Zgłoszono problemy dotyczące ; szkoleń- ich ilości ,jakości i kosztów, braków etatowych i zastępstw w urzędach pocztowych.

Ad.5
Pan Piotr Michalski- Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. poinformował ,że stawki za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych zostaną zmienione, prawdopodobnie od stycznia 2013 roku. Takie informacje uzyskała Poczta Polska S.A. z Ministerstwa Finansów.
Spotkanie zakończyło się o godzinie 17.00.
W dniu dzisiejszym 29 sierpnia 2012 roku spotkanie jest kontynuowane , ale tylko ze związkami zawodowymi ,które podpisały Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy(zuzp) z 13 września 2010 roku . Chodzi o wprowadzenie zmian do zuzp ,dotyczących wynagrodzenia prowizyjnego. Nasz Związek nie jest stroną zuzp i dlatego nie uczestniczę w spotkaniu w dniu dzisiejszym.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A.”Wschód” z siedzibą
w Zamościu
tel.502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


                                                                                                                                 Zamość dnia 25 lipca 2012 roku.

Komunikat z Walnego Zebrania Członków Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A.”Wschód” w Zamościu.

W dniu 21 lipca 2012 roku w Zamościu odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód” z siedzibą w Zamościu. Głównym celem zwołania Walnego Zebrania było uzupełnienie składu Zarządu Związku ( 2 wakaty) i Komisji Rewizyjnej ( 1 wakat).
Walne Zebranie Członków, w wyniku przeprowadzonych wyborów, uzupełniło skład władz Związku.
Następnie Zarząd Związku dokonał nowego podziału funkcji związkowych, a Komisja Rewizyjna wybrała , ze swojego składu, przewodniczącego Komisji.

Skład Zarządu:

1. Przewodniczący - Leszek Michoński
2. Wiceprzewodniczący- Marek Pyź – naczelnik UP Tomaszów Lubelski 1
3. Sekretarz- Elżbieta Popik – starszy radca CZZL Lublin
4. Skarbnik- Jolanta Siemaszko – starszy specjalista Sekcji Koordynacji Sprzedaży i Sieci w Zamościu
5. Członek- Sylwester Mach – listonosz UP Sułów

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący- Tomasz Sławiński- ekspedient UP Zamość 1
2. Członek- Jadwiga Waszczeniuk- starszy radca CZZL Lublin
3. Członek- Marianna Galant- radca CZZL Lublin


Walne Zebranie Członków przyjęło również dwa wnioski dotyczące wystąpienia, do Prezesa Poczty Polskiej S.A. w sprawach:

1) podwyżki wynagrodzenia w 2012 roku ,

2) nierealnych planów działalności nakładanych na urzędy pocztowe.

Sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego
Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
z siedzibą w Zamości

Tel. 502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


prezentacja "wynagrodzenia służby doręczeń- pilotaż"

prezentacja " doręczania DB - pilotaż"

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                              Zamość dnia 15 czerwca 2012 roku

 

Komunikat ze spotkania związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy


W dniu 14 czerwca 2012 roku , w Warszawie, odbyło się spotkanie związk&´w zawodowych z przedstawicielami pracodawcy.

Tematem spotkania było:
1.przedstawienie wyników pilotażu nowego sposobu wynagradzania listonoszy,
2.informacja na temat wprowadzenia obowiązku doręczania druków bezadresowych przez listonoszy,
3.uzgodnienie wykazu prac szczególnie niebezpiecz/pnbsp;nbsp;nych wykonywanych w nocy,
4.informacja na temat zmian organizacyjnych w CZK i innych jednostek organizacyjnych
5. sprawy różne

Ad. 1.
Pilotaż nowego sposobu organizacji i wynagradzania służby doręczeń w wybranych rejonach doręczeń został przeprowadzony w okresie od 1 października 2011 do 30 marca 2012 roku
Wyniki pilotażu przedstawili prezes Janusz Wojtas oraz Elżbieta Staroń zastępca dyrektora Biura Zarządzania Siecią i br /Klienta Indywidualnego ( prezentacja w załączeniu- na stronie internetowej naszego Związku). Najważniejsze rekomendacje zawarte w prezentacji:
1.utworzenie jednej grupy zawodowej – listonosz. Obecnie funkcjonuje 6 grup zawodowych (listonosze miejscy, pieniężno-listowi, wiejscy, paczkowi, przesyłek ekspresowych, drukonosze)
2. ustalenie jednolitego w skali firmy zakresu czynności listonosza,
3.ujednolicenie jednolitego systemu czasu pracy w skali firmy - wprowadzenie zadaniowego czasu dla listonoszy,
4. wynagrodzenie zasadnicze 1500 zł + prowizja za doręczania przesyłek.( wynagrodzenie czasowo-prowizyjne)
Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania będzie możliwe tylko po zmianie układu zbiorowego pracy. W chwili obecnej nie ma możliwości wynagradzania pracowników w ´formie czasowo- prowizyjnej. Trwają negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie wprowadzenia tej formy płac do układu zbiorowego pracy.


Ad.2

Pani Elżbieta Staroń zastępca dyrektora Biura Zarządzania Siecią i Klienta Indywidualnego przedstawiła nam prezentację dotyczącą druków bezadresowych ( prezentacja ta jest umieszczona na stronie internetowej naszego Związku). Od 1 października 2010 do 31 grudnia 2011 roku był prowadzony pilotaż doręczania druków bezadresowych w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Decyzją Zarządu pilotaż został przedłużony do 30 czerwca 2012 roku. Pilotaż miał ocenić sytuację jaka powstała po podpisaniu Porozumienia z dnia 13 grudnia 2006 roku , o zakończeniu sporu zbiorowego. W Porozumieniu pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi zapisano ,że w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, w rejonach listowo- pieniężnych druki bezadresowe będą doręczały firmy zewnętrzne. Miało to na celu zmniejszenie obciążenia pracą listonoszy.
Od 1 lipca 2012 roku realizacja doręczania druków bezadresowych będzie obowiązkiem wszystkich listonoszy- Zarząd wyda w tej sprawie stosowną uchwałę.

Ad.3
Pani Katarzyna Pudlik- p.o. dyrektora Biura BHP OPiOC przedstawiła do uzgodnienia wykaz prac szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia pracowników. Wykaz dotyczył tylko prac wykonywanych w porze nocnej. Na wniosek strony związkowej wykaz ma zostać rozszerzony o wszystkie prace niebezpieczne dla zdrowia pracowników występujące w Poczcie Polskiej S.A.

Ad.4
Informację na temat zmian organizacyjny w CZK przekazała nam Joanna Sikorska- p.o. zastępca dyrektora CZK.
Z dniem 1 lipca 2012 roku powstaje nowa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A. Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pracownicy Sekcji Zarządzania Kadrami w Zamościu zostaną przeniesieni do pracy w Regionalnym Ośrodku Doradztwa Personalnego w Lublinie ( nowa nazwa Wydziału CZK w Lublinie). Na pytania : jak będzie wyglądało zatrudnianie pracowników np. na zastępstwa ? Czy kandydaci będą musieli jeździć do Regionu? Jak będą organizowane szkolenia pracowników? Co dalej z Kasą Zapomogowo-Pożyczkową? Ilu pracowników CZK nie zostanie zatrudnionych w nowych strukturach? – nie udzielono nam konkretnych odpowiedzi. Podobno nad tymi wszystkimi tematami trwają intensywne prace.
Jedna konkretna odpowiedź dotyczyła funduszu socjalnego- obsługa socjalna do końca br. roku będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach. Będą więc dalej funkcjonowały odrębne komisje socjalne ,będą obowiązywały ustalone plany działalności , a świadczenia będą przyznawane zgodnie z przyjętymi w poszczególnych komisjach zasadami.

Na pytania w sprawie zmian organizacyjnych w Centrum Infrastruktury, Centrum Logistyki i WER odpowiadał Jerzy Skibniewski- zastępca dyrektora CZK. W bieżącym roku nie będzie zmian organizacyjnych w Centrum Infrastruktury. Nie ma zamiaru łączenia CL i WER – nie są prowadzone żadne prace w tym kierunku.

Ad.5
Przedstawiciele Związków zawodowych pytali prezesa Janusza Wojtasa dlaczego na stronie internetowej Poczty Polskiej ogłoszono przetargi na doręczanie paczek. Dlaczego po przykrych doświadczeniach ze współpracy z firmami zewnętrznych chcemy dalej powierzać im doręczanie paczek? Co będą robić listonosze paczkowi?
Dużo emocji wywołała też dyskusja na temat planów zatrudnienia. W większości Regionów Sieci znacznie zmniejszono plany zatrudnienia na 2012 rok, ale w niektórych regionach (dwa regiony) te plany zwiększono. Na te pytania prezes Janusz Wojtas nie udzielił konkretnej odpowiedzi.

Pozdrawiam
Leszek Michoński
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A.”Wschód”
Tel kom.502015416 adres e-mail; leszek.michonski@lublin.poczta-polska.pl
Internet:
www.zzppp-wschod.pl


PS. Chciałbym jednocześnie rozwiać wątpliwości dotyczące funkcjonowania naszego Związku po przeniesieniu mnie do Lublina. Nie ograniczy to w żadnym wypadku działalności naszego Związku i możliwości kontaktu ze mną ( telefon, e- mail, kontakt osobisty), a daje nam dodatkową możliwość przekazywania spraw bezpośrednio do dyrektora RS czy dyrektora CL w Lublinie.
W siedzibie Poczty w Zamościu, przy ul. Kościuszki 9, będziemy mieli swój pokój związkowy. Ustalimy dni i godziny w których będę do dyspozycji naszych członków.


 

                                                                                                                                   Zamość dnia 23 maja 2012 roku


Komunikat związkowy.


Przedstawiam bieżące informacje dotyczące spraw pracowniczych i działalności Związku.
1. W dniu 14 maja 2012 roku skierowaliśmy stanowisko do Dyrektora OR CI w Lublinie w sprawie poprawy warunków BHP w RS Lublin UP Zamość 1. Pracownicy UP Zamość 1 nie mają możliwości korzystania z pomieszczeń jadalni, które są wykorzystywane jako pomieszczenia biurowe . Wniosek dotyczy udostępnienia pomieszczeń i przywrócenia im pierwotnej funkcji ( pełna treść stanowiska na stronie internetowej związku).
2. W dniu 11 maja 2012 Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. przesłał nam do uzgodnienia projekt Aneksu Nr 4/2012 do Regulaminu Pracy.
Większość zmian ma charakter porządkowy dostosowujący zapisy Regulaminu pracy do obowiązujących przepisów prawa pracy i przepisów wewnątrzzakładowych. Istotna zmiana dotyczy uzgadniania systemów czasu pracy. Pracodawca proponuje przyjęcie w tym zakresie trybu wynikającego z art.30 ustawy o związkach zawodowych.
W dniu 18 maja 2012 roku przedstawiliśmy nasze stanowisko w tej sprawie.
Projekt Aneksu Nr 4/2012 wraz z uzasadnieniem oraz nasze stanowisko znajdują się na tronie internetowej naszego związku www.zzppp-wschod.pl .
3. W dniu 8 maja 2012 roku Dyrektor RS Lublin ustalił plan zatrudnienia dla urzędów pocztowych na 2012 rok. Naczelnicy UP otrzymali decyzje w sprawie organizacji pracy urzędu pocztowego, zawierające schematy organizacyjne i nową etatyzację. Naczelnicy zostali zobowiązani do przedstawienia propozycji dostosowania zatrudnienia do nowej etatyzacji. Decyzje te wzbudziły uzasadniony niepokój wśród pracowników, bo plany zatrudnienia są niższe niż były dotychczas, co z kolei oznacza zmiany w obsadach etatowych urzędów. Z kolejnych wyjaśnień jakie pojawiły się w tej sprawie z RS wynika, że nie będzie zmian w umowach o pracę pracowników, a dokonywane będą jedynie przesunięcia. Jak to będzie realizowane w praktyce - zobaczymy , ale cały proces będziemy przez nasz Związek wnikliwie obserwowany i będziemy stanowczo reagowali w przypadku naruszenia praw pracowniczych członków naszego Związku.
4. Związek nasz cały czas zwiększa liczebność. Na dzień dzisiejszy liczy 90 osób.


Komunikat sporządz
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
z siedzibą w Zamościu
kom.502015416
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


Stanowisko w sprawie poprawy warunków BHP w UP Zamość 1

                                                                                                                                   Zamość dnia 14 maja 2012 roku 

                                                                                        Pan Paweł Żejmo
                                                                           Dyrektor
                                                                           OR CI w Lublinie


Stanowisko w sprawie poprawy warunków BHP w RS Lublin UP Zamość 1

 

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód” z siedzibą w Zamościu zwraca/span się z wnioskiem dotyczącym poprawy warunków BHP w UP Zamość 1. Pracownicy Urzędu Pocztowego Zamość 1, w którym zatrudnionych jest ok. 160 osób, nie mają możliwości korzystania z pokoi socjalnych. W pokojach, które pierwotnie miały spełniać funkcje socjalne zostały umiejscowione stanowiska pracy. Pracownicy eksploatacji, podczas korzystania z przysługujących im regulaminowych przerw, spożywają posiłki na swoich stanowiskach pracy, bez możliwości korzystania z jadalni. Stosownie do dyspozycji art. 233 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany m.in. zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno - sanitarne, do których zaliczają się też pomieszczenia higieniczno - sanitarne, obejmujące min. jadalnie, (słownik pojęć zawarty w § 2 pkt 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Obowiązek zapewnienia ww. pomieszczeń, w ilości i wielkości dostosowanej do liczby zatrudnionych pracowników wynika wprost z § 111 ust. 1 rozporządzenia, a dotyczy on pracodawców zatrudniających więcej niż 20 pracowników (zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia). W związku z likwidacją ORJ Zamość uwolniono pomieszczenia biurowe po administracji. Do tych pomieszczeń można przenieść stanowiska pracy UP Zamość 1 , które dotychczas znajdowały się w pomieszczeniach socjalnych, a które to pomieszczenia można udostępnić pracowrdquo; z siedzibą w Zamościu przestawia swoje uwagi do projektu Aneksu Nr 4/2012 do Regulaminu pracy Poczty Polskiej S.A. nikom, zgodnie z ich pierwotną funkcją. 
                                                                    

                                                                               Leszek Michoński
                                                                               Przewodniczący
                                                                               Związku Zawodowego
                                                                               Pracowników Poczty Polskiej S.A.”Wschód”
                                                                               z siedzibą w Zamościu


                                                                                                                                Zamość dnia 10 kwietnia 2012 roku

Informacja związkowa


W dniu 04.04.2012 roku Pani Katarzyna Kierzkowska - Dyrektor CZK odwołała mi pełnomocnictwa do  wyokonywania czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Pracodawcy.
Pani Dyrektor stwierdziła, że łączenie dwóch funkcji; przewodniczącego Związku i upoważnionego przedstawiciela pracodawcy, jest prawnie dozwolone ale w jej ocenie, etycznie nie do pogodzenia
Miałem więc do wyboru dwa wyjścia albo rezygnację z funkcji przewodniczącego Związku i wtedy upoważnienia zostaną mi zachowane albo, jeśli nie zrezygnuję z działalności związkowej , to upoważnienia zostaną mi wycofane.
Mój wybór był oczywisty. Będę dalej pełnił funkcję przewodniczącego Związku.
Tworząc Związek i przyjmując funkcję przewodniczącego przyjąłem na siebie również pewne zobowiązania i odpowiedzialność wobec członków. Nie mogę zawieść Waszego zaufania.
Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A.”Wschód” powstał po to, aby skutecznie walczyć o prawa pracownicze, o miejsca pracy, o szacunek i właściwe traktowanie, o godne wynagrodzenia pracowników. Jesteśmy dopiero na początku tej drogi i nie zamierzam z tego rezygnować.

Na dzień dzisiejszy do naszej organizacji należy 80 osób.

Czy decyzja pracodawcy ma wpływ nanbsp;nbsp; nbsp; pracę Sekcji Zarządzania Kadrami w Zamościu i jakość obsługi pracowników?

W zasadzie pracownicy nie powinni odczuć zmiany, jeśli chodzi o jakość i terminowość obsługi . Nie zmienia się zakres działania komórki. Sekcja Zarządzania Kadrami w Zamościu prowadzi obsługę kadrowo, płacowo i socjalną pracowników RS Lublin zatrudnionych w komórkach na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, janowskiego i zamojskiego.
Pełnomocnictwa , które zostały mi odwołane, uprawniały mnie m.in. do podpisywania różnych dokumentów, np.: umów o pracę, świadectw pracy, list płac, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umów pożyczek z funduszu socjalnego. Ułatwiały pracę administracyjną związaną z obsługą pracowników.
Pełnomocnictwa są udzielane w trybie kodeksu cywilnego i mocodawca może je w każdym czasie odwołać.
Teraz, po ich odwołaniu wszystkie dokumenty kadrowe, płacowe i socjalne będziemy przygotowywać i opracowywać tak jak dotychczas ,w Sekcji Zarządzania Kadrami w Zamościu, natomiast podpisywać je będzie Pani Dorota Cytawa- kierownik Wydziału Zarządzania Kadrami w Lublinie. Zmiana wewnętrznego obiegu dokumentów nie powinna być odczuwalna przez obsługiwanych pracowników.

 

Co dalej z Sekcją Zarządzania Kadrami w Zamościu i obsługą socjalną?

W dniu 29 marca br. związki zawodowe oraz pracownicy CZK zostali poinformowani o tym, że wszystkie sekcje zarządzania kadrami znajdujące się w siedzibach dawnych ORJ zostaną zlikwidowane do końca czerwca. Nie będzie tam żadnych stanowisk pracy CZK. Od lipca br. obsługa pracowników ma zostać scentralizowana do 17. Wydziałów. I tylko tyle wiemy na ten temat. Nie znamy więcej żadnych szczegółów dotyczących tych zmian.
Nie wiadomo więc jak po likwidacji Sekcji zostanie zorganizowana obsługa pracowników, w tym obsługa socjalna.
Jak tylko otrzymamy jakieś konkretne informacje dotyczące tej sprawy to przedstawimy je niezwłocznie na naszej stronie internetowej.

Leszek Michoński

Przewodniczący
Związku Zawodowego
Pracowników Poczty Polskiej S.A.”Wschód”
z siedzibą w Zamościu
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


 

                                                                                                                              Zamość dnia 20 marca 2012 roku


Komunikat ze spotkania z Panią Katarzyną Kierzkowską –Dyrektorem CZK w sprawie projektu nowego Regulaminu premiowania i projektu zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W dniu 13 marca 2012 roku odbyło się w Lublinie spotkanie pracowników Regionu Sieci w Lublinie z Panią Katarzyną Kierzkowską - Dyrektorem CZK. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo RS, naczelnicy z większych urzędów pocztowych oraz przedstawiciele związków zawodowych.
Pani Katarzyna Kierzkowska przedstawiła i omówiła projekt nowego Regulaminu premiowania, a następnie projekt zmian do zakładowego układu zbiorowego pracy.
Przedstawiam tylko najciekawsze i najbardziej istotne informacje ze spotkanie, dotyczące prezentowanych projektów;
1. Zmiana nazwy stanowiska naczelnika na dyrektora placówki. Ma to związek z odejściem od nazewnictwa „Urząd „ i „Naczelnik” co kojarzy Pocztę Polską S.A. z urzędem państwowym a nie z jednostką biznesową.
2. W dyskusji nie było pozytywnych opinii na temat projektu Regulaminu premiowania , wszyscy pracownicy wyrażali obawy, że nowy system premiowy nie będzie motywował pracowników do pracy , a wręcz przeciwnie będzie działał demotywująco na tych , którzy dotychczas się starali. Bardzo cieczy postawa naczelników RS Lublin , którzy nie bali się wyrażać swoich opinii. W innych regionach było z tym różnie.
3. Po krytyce projektu Regulaminu premiowania Pani Kierzkowska zapowiedziała , że będzie rekomendowała zmiany do projektu. Chodzi o możliwość pozostawienia w komórce pieniędzy z tytułu zwolnień lekarskich. Projekt zakładał ,że oszczędności te będą pozostawały w Centrali , ale jest szansa ,że pieniądze pozostaną w komórce.
4. Po zmianie zasad wynagradzania Region Sieci nie będzie miał swojego budżetu. Fundusz wynagrodzeń będzie rozliczany Centralnie. Temat ten nie został dostatecznie wyjaśniony, więc trudno ocenić na ile jest realny. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie tak dużej jednostki bez wydzielonego funduszu wynagrodzeń.
5. Na pytanie jednego z naczelników kto ma zapewnić zastępstwa w urzędzie?- Pani Kierzkowska odpowiedziała, że za organizację pracy odpowiada bezpośredni przełożony. Centrum Zarządzania Kadrami nie odpowiada za organizacje pracy urzędów , CZK pełni tylko funkcję wspomagającą i wspierającą RS.
6. Kiedy wejdą życie proponowane zmiany do Regulaminu premiowania i zuzp? Na to pytanie Pani Kierzkowska nie udzieliła konkretnej odpowiedzi. Do końca kwietnia planowane jest zakończenie rokowań ze związkami zawodowymi . Nie przedstawiono nam dalszego harmonogramu prac nad tymi dokumentami , w przypadku braku zgody związków zawodowych na ich wprowadzenie .
Spotkanie trwało 2.5 godziny i nie zmieniło naszego negatywnego stanowiska do tych projektów. Pojawiły się dodatkowe wątpliwośnbsp;ci co utwierdza nas w przekonaniu, że planowane zmiany są nieprzemyślane i szkodliwe dla pracowników i Spółki. Mam wrażenie, że Pani Dyrektor Katarzyna Kierzkowska nikogo nie przekonała do nowych rozwiązań, poza Dyrektorem Regionu Sieci w Lublinie, który bardzo aktywnie wspierał Panią Dyrektor w jej wystąpieniach.

Komunikat sporządził:
Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego
Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
z siedzibą w Zamościu
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl


                                                                                                                                 Zamość dnia 24 lutego 2012 roku.

 

 Komunikat ze spotkania zakładowych organizacji związkowych z przedstawicielami pracodawcy w sprawie projektu nowego Regulaminu premiowania i projektu zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W dniu 22 lutego 2012 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej S.A. z przedstawicielami pracodawcy. Było to spotkanie informacyjne , na którym przedstawiono stronie związkowej projekt nowego Regulaminu premiowania i projekt Protokółu dodatkowego, wprowadzającego zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy(dalej. zuzp).

Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Pan Jerzy Jóźkowiak, który przedstawił cele jakie Spółka chce osiągnąć poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu premiowania i zmian do zuzp. Prezes uzasadniał konieczność wprowadzenia tych zmian . Priorytetem jest wprowadzenie prowizyjnej formy płac. Chodzi o agentów ubezpieczeniowych, których sieć tworzy Poczta i możliwości ich wynagradzania w systemie prowizyjnym. Po krótkim wystąpieniu Prezes opuścił salę. Pracodawcę reprezentowali: Piotr Michalski- Członek Zarządu , Katarzyna Kierzkowska- Dyrektor CZK, Robert Nowicki- Zastępca Dyrektora CZK, Justyna Siwek- Zastępca Dyrektora CZK , Jerzy Skibniewski- Zastępca Dyrektora CZK i dwóch prawników. Następnie przedstawiono i omówiono prezentację proponowanych zmian ( prezentacja ta znajduje się w intranecie). Najbardziej istotne zmiany dotyczące Regulaminu premiowania.

• przestanie obowiązywać dotychczasowy model premii czasowo-zadaniowej, znika premia roczna w dotychczasowej formie, wprowadzony zostanie nowy rodzaj premii -premia motywacyjna;
• premia ta będzie premią roczną ,z możliwością wypłaty zaliczek kwartalnych ( nie będzie już premii miesięcznych)
• uzależnienie wypłaty premii od wyniku finansowego Spółki i jednostki organizacyjnej – aby premia , (zaliczka )została wypłacona Spółka i jednostka organizacyjna muszą osiągnąć 95 % planowanych założeń. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione premia nie będzie wypłacona.
• premia będzie naliczana wskaźnikami od wynagrodzeń zasadniczych ( wypłaconych).
• stanowiska pracy będą zebrane w grupy , którym zostaną przyporządkowane odpowiednie wskaźniki premii; dyrektorzy – 20-60%, naczelnicy – 30%, służby sprzedaży placówek pocztowych( stanowiska obsługi klienta)-30%, listonosze 20-25%, zaplecze- 20-23%, administracja 12-20%.
• ok 60 % premii będzie zależało od wyniku Spółki i jednostki organizacyjnej, pozostałe 30% od jakości pracy i 10% od kompetencji – są to wagi komponentów premii.

Strona związkowa wyraziła szereg wątpliwości dotyczących przedstawionego projektu Regulaminu premiowania ;

1. Jeśli nie zostanie osiągnięty wynik przez Spółkę i jednostkę organizacyjną to pomimo wykonania planu przez urząd i poszczególnych pracowników nie dostaną oni premii.
2. Plany nakładane na urzędy są za duże, powyżej możliwości ich wykonania. Brak jest podstawowych materiałów handlowych i eksploatacyjnych ( kopert, nalepek R krajowych i zagranicznych, blankiet&´w wpłat, kopert samoprzylepnych, druków manipulacyjnych, tonerów), co znacznie utrudnia wykonywanie planu i ma wpływ na jakość świadczonych usług. Co ciekawe Pan Piotr Michalski – Członek Zarządu stwierdził ,że Zarząd nic na ten temat nie wie i takie rzeczy są niedopuszczalne. Związkowcy poinformowali Pana Piotra Michalskiego, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest reorganizacja Centrum Infrastruktury ( magazynów) , a przetargi na artykuły handlowe i eksploatacyjne zostały ogłoszone z opóźnieniem. Poruszono też temat planu na usługi bankowo-finansowe i praktykach stosowanych w jednostkach i urzędach przy ich wykonywaniu. Jeden z kolegów związkowców przedstawił sytuację w urzędzie gdzie plan na lokaty i kredyty jest dzielony na wszystkich pracowników, w tym na pracowników zaplecza i zmuszaniu pracowników do brania kredytów i zakładania lokat. Na ten temat wypowiedzianbsp;ła się Pani Justyna Siwek- Z-ca Dyrektora CZK – stwierdziła ,że takie praktyki są niedopuszczalne i będą piętnowane. Strona związkowa poruszyła też temat konkurencji wewnętrznej jaka występuje w urzędach z mikro oddziałami Banku Pocztowego. Plany na usługi bankowe w tych urzędach są duże, a klientów przejmuje Bank. Prezes Michalski stwierdził , że plany zostaną w tych urzędach zweryfikowane.
3. W przypadku absencji pracowników w komórce, wg aktualnie obowiązującego Regulaminu, istnieje możliwość częściowego wykorzystania premii nieobecnych pracowników i przyznania jej pracownikom, którzy wykonywali obowiązki w zwiększonym zakresie - nowy regulamin nie daje już takiej możliwości, premia jest naliczana automatycznie, oszczędności pozostaną na poziomie Centrali.
4. Nie wyjaśniono w jaki sposób i z jakich środków będą opłacane godziny nadliczbowe, w przypadku gdy jednostki organizacyjne nie będą dysponowały już swoim funduszem.
5. Pracownicy , w procesie premiowania, będą podlegać ocenie na podstawie standardowych arkuszy ocen , które są dopiero w fazie projektowania , a których nie przedstawiono stronie związkowej. W projekcie Regulaminu premiowania nie ma zapisów na temat zasad oceny i trybu odwoławczego od oceny.
6. Brak jest określenia zasad naliczania i wypłaty prowizji
7. Strona związkowa uznała ,że przedstawiono nam niekompletny i niedopracowany dokument.
Uwagi strony związkowej nie wstrzymują , ani nie opóźniają procedury stanowienia Regulaminu premiowania. Tak samo jak nie ma znaczenia, zaproponowana przez pracodawcę dyskusja z szerokim kręgiem pracowników Poczty, poprzez stronę intranetową czy adres e-mailowy. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy o związkach zawodowych związki zawodowe mają 30 dni na zajęcie stanowiska.
Problem polega na tym, że jeśli związki zawodowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska, w terminie 30 dni od dat otrzymania projektu Regulaminu premiowania lub takiego wspólnego stanowiska nie przedstawią reprezentatywne organizacje związkowe to Regulamin wprowadzi pracodawca. Jeśli takie wspólne stanowisko będzie i projekt zostanie odrzucony to rozmowy w sprawie regulaminu trzeba będzie kontynuować do skutku i dopiero wtedy będzie można wprowadzić zmiany w jego treści.
Wprowadzenie nowego regulaminu premiowania , czy to samodzielnie przez pracodawcę , czy też w uzgodnieniu ze związkami nie oznacza że będzie on obowiązywał z datą ogłoszenia. Każda zmiana warunków wynagradzania, na gorsze, wymaga zawarcia indywidualnego porozumienia z pracownikiem albo dokonanie wypowiedzenia zmieniającego.

Najważniejsze zmiany w zuzp , które mają zostać wprowadzane protokółem dodatkowym.

• wprowadzenie prowizyjnej formy wynagrodzenia,
• włączenie dodatku stażowego, funkcyjnego i za konwojowanie do wynagrodzenia zasadniczego (nagroda jubileuszowa będzie jednak liczona od dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego, bez włączonych składników),
• zmiana tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego. W poszczególnych kategoriach będzie tylko stawka minimalna , nie będzie maksymalnej,
• likwidacja kategorii zaszeregowania od 1 do 8 i włączenie ich do nowej kategorii 8.

Strona związkowa podniosła ,że przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje jeszcze większe różnice w wynagrodzeniach na takich samych stanowiskach pracy. Teoretycznie w najlepszej sytuacji są pracownicy , którzy mają maksymalny dodatek stażowy- 20%. Ci którzy mają niższy dodatek, ich wynagrodzenie nie będzie już rosnąć o 1% za każdy rok. W najgorszej sytuacji są pracownicy młodzi stażem . Ich wynagrodzenie zasadnicze będzie niższe co najmniej o kilkaset złotych od pracownika z długoletnim stażem pracy. Ale ci starsi stażem muszą mieć świadomość ,że nie otrzymają oni żadnych ewentualnych podwyżek, bo pieniądze będą na wyrównania dla gorzej zarabiających i likwidowanie dysproporcji płacowych. Pan Prezes Jóźkowiak poinformował ,że w najbliższym czasie Poczta Polska S.A. ogłosi przetarg na przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy , co oznacza kolejne regulacje płacowe i kolejne zmiany w zuzp.

Jeśli chodzi o wprowadzania zmian do zuzp, to tutaj procedura jest całkiem inna niż w przypadku regulaminu premiowania. Nie ma sztywno określonego czasu na rokowania. Protokół dodatkowy negocjują tylko te organizacje związkowe , które podpisały układ zbiorowy z 13 września 2010 r. Te które go nie podpisały ,nie mogą brać udziału w rokowaniach - chyba , że strony które zawarły zakładowy układ zbiorowy pracy wyrażą na to zgodę.
Pierwsze spotkanie w sprawie protokółu dodatkowego zaplanowano na dzień 7 marca 2012 r.
Każda zmiana zakładowego układu zbiorowego modyfikuje warunki pracy lub płacy pracowników Poczty Polskiej S.A. Jeśli będą one niekorzystne dla załogi, trzeba będzie zastosować wypowiedzenia zmieniające
Przekształcenia korzystne dla pracowników z automatu zastępują dotychczasowe podstawy zatrudnienia.

Nowy Regulamin premiowania i zmiany w zuzp są ściśle ze sobą powiązane. Nie wiemy czy wejdą one w życie jednym terminie czy też w dwóch różnych terminach wynikających z procedur ich stanowienia.
Będziemy na bieżąco informować członków naszego Związku i pracowników o stanie zaawansowania prac nad tymi dokumentami.

Leszek Michoński
Przewodniczący
Związku Zawodowego
Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
z siedzibą w Zamościu
e-mail; Leszek.Michonski@lublin.poczta-polska.pl
www.zzppp-wschod.pl

 

 

Tel. 502015416